Viitteet 31627-31646 / 131638

  • Ilmanvaihtokanaviston Kaista-asennusmenetelmä pientaloissa 

   Vinkki, Sami (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Talonrakentamisessa rakennusten ilmatiiveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden ja yhä kiristyvien energiamääräysten vuoksi. Tässä insinöörityössä perehdyttiin ilmatiiveyden ...
  • Ilmanvaihtokatsastuksen toimintamallin laadinta osana Senaatti-kiinteistöjen sisäilmakatsastusta 

   Heikkinen, Anssi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena oli laatia otsikkotasoinen toimintamalli tilaajana toimineen Senaatti-kiinteistöjen sisäilmakatsastukselle. Sisäilmakatsastuksen tavoitteena on varmistaa säännöllisten katsastusten avulla ilmanvaihdon ...
  • Ilmanvaihtokoneen energiatehokkuuden parantaminen 

   Nybacka, Kai (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työssä tutustutaan pienkiinteistön ilmanvaihtokoneen toimintaan ja tehdään energiatehokkuuteen tähtääviä muutoksia koneen toimintaan ja rakenteeseen. Koneen toimintaa mitataan koneeseen asennettujen mittalaitteiden avulla ...
  • Ilmanvaihtokoneen huolto ja automaatiosaneeraus Pihlajaniemen koulussa 

   Vihavainen, Pasi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn tarkoituksena on selvittää DDC- tekniikalla toteutetun rakennusautomaatiojärjestel-män saneerauksen tuomia etuja. Tavoitteena on ollut selvittää, mitä hyötyä on noin 18 vuotta vanhan rakennusautomaatiojärjestelmän ...
  • Ilmanvaihtokoneen hätäpysäytys 

   Tyrväinen, Samuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Sweco Talotekniikka Oy. Yrityksellä käytössä ollut ilmanvaihtokoneen hätäpysäytyspiiri vei paljon tilaa ilmanvaihtokonehuoneen ryhmäkeskukselta varsinkin, kun siltä syötettiin useampaa ...
  • Ilmanvaihtokoneen mitoitusohjelman kehitys 

   Sarin, Timo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tekninen perusta ilmanvaihtokoneen mitoitusohjelmaa varten Vallox 096 MC -ilmanvaihtokoneen teknisten suoritusarvojen avulla. Tarkoituksena oli kehittää ilmanvaihtokoneen ...
  • Ilmanvaihtokoneen paloeristysratkaisu 

   Kananen, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää joustava ratkaisu ilmanvaihtokoneen palotekniseen osastointiin etenkin ammattikeittiöiden ilmanvaihtokoneiden osalta. Tavanomaisesti keittiön ilmanvaihtokoneet sijoitetaan omiin ...
  • Ilmanvaihtokoneen puhaltimen uusiminen energiatehokkaasti 

   Muhli, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityössä tavoitteena oli löytää uusi energiatehokas vaihtoehto vanhan ilmanvaihtokoneen alkuperäisen puhaltimen tilalle. Tarve puhaltimen uusinnalle syntyi, kun havaittiin puhaltimen elinkaaren olevan loppupuolella. ...
  • Ilmanvaihtokoneen suunnittelu Fidelix FX-Net -järjestelmällä 

   Ikonen, Olli (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä käydään läpi ilmanvaihtokoneen suunnitteluprosessia Fidelix Oy:n kehittämässä FX-Net-rakennusautomaatiojärjestelmässä. Työ on tutkimustyö, jossa käsitellään yksitellen FX-Netille ominaiset suunnittelutyön ...
  • Ilmanvaihtokoneen sähköjärjestelmän uusiminen 

   Kelander, Jarmo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Päättötyöni tavoitteena oli suunnitella uusitun ilmanvaihtokoneen sähköjärjestelmä, sekä tutkia säh-köistystyötä helpottavia toimenpiteitä. Lisäksi tein sähköpiirustukset. Ilmanvaihtokoneen vanha malli, jota päivitettiin, ...
  • Ilmanvaihtokoneen testaus 

   Kuha, Jouko (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli selvittää olemassa olevan ilmanvaihtokoneen lähtötaso tuotekehityksen lähtötiedoiksi. Selvitettäviä asioita olivat lämmöntalteenottokennojen painehäviöt, SFP-luku, paineentuotto laitteen ulkopuolelle ...
  • Ilmanvaihtokoneen tiiviysluokituksen vaikutus energiankulutukseen elinkaaren aikana 

   Karhu, Otto (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin ilmanvaihtokoneen tiiviysluokituksen vaikutusta energiankulutukseen tämän elinkaaren aikana. Ilmanvaihtokoneet jaotellaan kolmeen eri luokkaan niiden vaipan ilmanpitävyyden perusteella. ...
  • Ilmanvaihtokoneen uusiminen saneerauskohteessa : CASE:Koskikeskus 

   Kiviö, Vesa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia insinööritoimisto AX-LVI:lle muistilista ilmanvaihtokoneen uusimisessa tarvittavien lähtötietojen keräämiseksi. Muistilistan tarkoituksena on tehostaa suunnittelun lähtötietojen hankintaa. ...
  • Ilmanvaihtokoneen yksikkösäätimen toteutus Modicon M171 -logiikalla 

   Savolainen, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aihe oli ilmanvaihtokoneen yksikkösäätimen toteutus Schneider Electricin Modicon M171 Performance Blind -logiikalla. Työn toimeksiantajana toimi Iisalmen Sähkö- ja automaatiosuunnittelu Oy. Opinnäytet ...
  • Ilmanvaihtokonehuoneen sähkösuunnittelu 

   Keltti, Miro (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
   Insinöörityön tarkoituksena oli laatia ilmanvaihtokonehuoneiden sähkösuunnittelua tukeva opas Ramboll Finland Oy:lle. Työssä on tutkittu ilmanvaihtokonehuoneen sähkösuunnittelun kannalta huomioitavia asioita standardien, ...
  • Ilmanvaihtokonehuonepaketin kustannus- ja ajansäästövertailu paikalla rakennettavaan konehuoneeseen asuinrakennuksessa 

   Sipilä, Arttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa kustannus- ja ajansäästövertailu paikalla rakennettavan ilmanvaihtokonehuoneen ja esivalmisteisen ilmanvaihtokonehuonepaketin välillä asuinrakennuksessa. Työssä myös tutkittiin ...
  • Ilmanvaihtokoneiden automaation rakentaminen Ouman EH-105:llä 

   Koivukoski, Matias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä insinöörityö käsittelee Espoon kaupungin Kilon koulun kolmen ilmastointikoneen van-hojen säätimien päivitystä Ouman EH-105 säätimiin. Projektin tilaaja oli Espoon kaupunki ja sen toteutti Lassila & Tikanoja Oyj, jolle ...
  • Ilmanvaihtokoneiden kuntoarvio ja PTS 

   Tönnov, Liis (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle. Opinnäytetyössä tutkittiin kahden Seinäjoella sijaitsevan ammattikoulun ilmanvaihtokoneiden teknistä kuntoa ja tehtiin koneille PTS eli pitkäntähtäimensuunnitelma ...
  • Ilmanvaihtokoneiden kuntotutkimus ja peruskorjaus 

   Salminen, Kauri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityössä tutkittiin toimistorakennuksen ilmanvaihtokoneiden tekninen kunto ja esitettiin kunkin ilmanvaihtokoneen elinkaaren pidentämiseksi tehtäviä korjaustoimenpiteitä. Tutkittuja ilmanvaihtokoneita oli kohteessa ...
  • Ilmanvaihtokoneiden logistiikan suunnittelu ja toteutus liike- ja toimitilarakentamisessa 

   Kuvaja, Santeri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihtokoneiden logistiikkaan ja asennustöihin liittyvät toimenpiteet liike- ja toimitilarakentamisessa. Tavoitteena oli tehdä yleinen ohjeistus ilmanvaihtokoneisiin ...