Viitteet 71955-71974 / 131747

  • (O)lika? 

   Lönnholm, Oscar (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Mitt examensarbete har titeln (O)lika? (O)lika? behandlar det finlandssvenska teckenspråket i två konstnärliga verk som skapades av mig: en performance och i en videoinstallation. (O)lika? ger visuella och mångsidiga ...
  • O-PENTA : open design pavilion 

   Säilä, Anna-Maria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni aiheena on open design – mitä se on ja mitä se tulee mahdollistamaan tulevaisuudessa. Open design on nykypäivää ja työn tarkoituksena on tutkia sen mahdollisuuksia ja haasteita. Open designin menetelmiin ...
  • O. : Hiljaisuuden ja toimettomuuden merkitys luovassa työskentelyssä. 

   Järvi, Anna-Leena (Centria-ammattikorkeakoulu (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyöni aihe on hiljaisuuden ja toimettomuuden merkitys luovassa työskentelyssä. Tutkimuksessa haluttiin tarkastella menetelmiä, joilla luovan alan ammattilainen voisi tukea työhyvinvointiaan. Tutkimusmenetelmänä ...
  • O2C-prosessin tehostaminen saatavien hallinnan ulkoistamisen avulla : case: Yritys X 

   Koskimaa, Kaisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten kohdeyrityksen O2C- eli tilauksesta kassaan -prosessia voidaan tehostaa saatavien hallinnan ulkoistamisen avulla. Lisäksi opinnäytetyössä tutkitaan, miten ulkoistaminen ...
  • O2C-prosessin vaiheet sekä kehittäminen : case: Wellfit Finland Oy 

   Hakala, Milja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on perehtyä Wellfit Finland Oy:n Order to Cash prosessiin (O2C). Toisena tavoitteena oli määritellä, miten tätä prosessia ja sen vaiheita voitaisiin kehittää eritoten yrityksen näkökulmasta. ...
  • Oamk LABs 

   Seppänen, Ulla-Maija; Heikkinen, Kari-Pekka; Stevenson, Blair (Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016)
  • Oamk LABs 

   Stevenson, Blair; Seppänen, Ulla-Maija; Heikkinen, Kari-Pekka (Academic Conferences and Publishing International, 2017)
  • Oamk LABs practices for bridging work life 21th century skills and higher education 

   Karjalainen, Janne; Seppänen, Ulla-Maija; Heikkinen, Kari-Pekka (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2016)
  • Oamk:n turvallisuusohjeiden kehittäminen responsiiviseksi web-sivustoksi 

   Kiviaho, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutustuin opinnäytetyössäni responsiivisen web-suunnittelun historiaan ja responsiivisiin tekniikoihin. Esittelen myös varsinaisen opinnäytetyöni eli sivuston, jonka suunnittelin ja rakensin responsiivisena Oulun ...
  • Oamkin LAB-malli korostaa uskallusta, luottamusta ja oppimista 

   Seppänen, Ulla-Maija; Heikkinen, Kari-Pekka; Haukkamaa, Jussi (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, 2016)
  • "Oamkissa PAMU on tki:n KAMU" - kokemuksia ja mahdollisuuksia Oulun ammattikorkeakoulun käyttäjälähtöisessä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 

   Vuorela, Taina; Koivunen, Kirsi; Haukkamaa, Jussi
   ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27/2014 (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Käyttäjälähtöinen tutkimus- ja kehitystyö sekä erityisesti palvelumuotoilu - Oamkissa tuttavallisesti ’KAMU’- ovat luontevaa toimintaa ammattikorkeakouluille, joiden ydintehtäviä, opetusta ja tutkimus- ja kehitystyötä ...
  • OAOT-hankkeessa toteutettujen interventioiden vaikutukset ammattiopiston opiskelijoiden koherenssin tunteeseen 

   Sivula, Linda (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Ammattiopistonuorten keskuudessa esiintyy enemmän oireilua ja epäterveellisiä elämäntapoja kuin lukiolaisilla. Laurea ammattikorkeakoulun toteuttaman Opiskelun aloituksen osallistava tuki eli OAOT–hankkeen päätavoite onkin ...
  • Oasis pelistudion tietoverkon päivittäminen 

   Kolehmainen, Arto; Ikonen, Jarno; Hurri, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin ja päivitettiin Joensuun Tiedepuistossa sijaitsevan Oasis-pelistudion verkkopalveluita. Vanhat verkkopalvelut haluttiin päivittää ja uusien verkkopalveluiden oli tarkoitus tukea pelien ...
  • OAuth 2.0 ja Authorization code grant : Demosovellus: Spot-A-Hit 

   Tastula, Niko (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutustua OAuth 2.0 -autorisointiprotokollaan luomalla yksinkertainen web-sovellus nimeltään Spot-A-Hit, joka luodaan Javan Spring-sovelluskehyksen Spring Boot -lisäosan avulla. Sovelluksen ...
  • ObamaCare is Because Obama Cares! 

   Svashenkova, Polina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA) is a historical piece of legislation and the most significant domestic policy achievement of the Obama administration to date. In rare departure from the norm, those who ...
  • OBD-järjestelmät : Diagnoosityökalu Texa OBD Log 

   Hernesniemi, Joni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä käytiin läpi OBD-järjestelmää, joka valvoo ajoneuvojen pakokaasupäästöihin vaikuttavien komponenttien toimintaa. Aluksi työssä perehdyttiin tarkemmin OBD-järjestelmän kehittymiseen ja eri standardien ...
  • OBD-standardien noudattaminen eri ajoneuvovalmistajilla 

   Pasanen, Kalle (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tarkoituksena on tutustua OBD-järjestelmän standardeihin. Työssä käydään läpi OBD-standardeihin liittyvää lainsäädäntöä ja tarkastellaan OBD-standardien tulevaa kehityssuuntaa. Työn tilaajana toimi Ammattikorkeakoulu ...
  • OBD2 ja ajoneuvon verkottuminen : Rakenne, toiminta ja diagnostiikkadatan kysely CAN-väylästä 

   Heinonen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi TappIT Oy. TappIT Oy on Eurassa toimiva IT-alan yritys, joka on keskittynyt internetpohjaisten tiedonkeruujärjestelmien kehittämiseen. TappIT on kartoittanut mahdollisuutta ...
  • OBD2- JA GPRS-MODUULIT 

   Seppälä, Jouni (Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena oli selvittää kuinka on mahdollista sovittaa ajoneuvon diagnostiikkaväylän (OBD2) dataa lukevan laitteen rakennussarja sekä pakettimuotoista dataa siirtävä laite (GPRS-modeemi) toisiinsa siten, että sillä ...
  • OBD2-datan siirto matkapuhelimeen 

   Turtiainen, Hannu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tilaaja oli Mectronic Oy. Työn tarkoituksena oli tutustua ajoneuvojen vikadiagnostiikkaan, rakentaa ajoneuvojen diagnostiikkaa tulkitseva lukulaite ja ohjelmoida matkapuhelimelle sovellus, joka yhdistää ...