Viitteet 128076-128095 / 131700

  • Y! Toimintakansio alakouluihin: yhteisöllisyys, yhteisvastuu, ympäristö 

   Kinnunen, Kalle (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyönaiheena oli tehdä toimintakansio alakoulujen käyttöön. Kansion teemoina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu sekä ympäristö. Kansion avulla koulujen opettajat sekä nuoriso-ohjaajat saavat käyttöönsä uusia menetelmiä ...
  • Y-sukupolven ajatukset työelämästä: Motivointi ja sitouttaminen 

   Nikkilä, Henni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantona finanssi-ja vakuutusalalla toimivalle organisaatiolle. Kohdeorganisaatiolla on tarve selvittää miten Y-sukupolvi (1980–1990-luvulla syntyneet henkilöt) motivoituvat ja miten heidät ...
  • Y-sukupolven johtaminen Airpro Oy:ssä 

   Lehtola, Heikki (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Y-sukupolvi on jo hämmentämässä työelämää. Näitä 1980−1990 -luvuilla syntyneitä ihmisiä kuvaillaan kärsimättömäksi sukupolveksi, joka ei auktoriteetteja kunnioita. Monissa yrityksissä ollaan hieman hämillään näiden nuorien ...
  • Y-sukupolven johtaminen ja motivointi työelämässä – Case: Yritys X 

   Kujanpää, Ida (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Yritys X:n esimiehet johtavat ja motivoivat Y-sukupolven edustajia työssään. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää aiheeseen kehittämiskohteita verraten saatuja tutkimustuloksia ...
  • Y-sukupolven johtamisen kehittäminen 

   Murtosaari, Marjut (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sekä Y-sukupolven odotuksia johtamiselta että esimiesten kokemuksia heidän johtamisestaan ja laatia kehittämissuunnitelma johtamiseen saatujen tulosten perusteella. Tutkimustehtävinä ...
  • Y-sukupolven nuoret ja palveluala 

   Linnala, Marita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten itsepalveluaikakauden eli Y-sukupolveen kuuluvat nuoret kokevat ravitsemisalan palvelutyön, millaisia ovat heidän asenteensa palvelutyötä, työn sisältöä ja työnjohtoa ...
  • Y-sukupolven näkemyksiä sitoutumisesta työhön 

   Hokkanen, Reetta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää y-sukupolven näkemyksiä työhön ja organisaatioon sitoutumisesta. Tarkoituksena oli selvittää millaisin keinoin y-sukupolvi sitoutuu, kuinka pitkäksi aikaa ja mikä saisi heidät ...
  • Y-sukupolven odotuksia työstä ja työhyvinvoinnista, yhteistyössä: Holiday Club Saimaa 

   Naukkarinen, Iida (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia odotuksia, arvoja ja asenteita nuorilla alle 30-vuotiailla työntekijöillä on työtä ja työhyvinvointia kohtaan. Tutkimuksessa keskityttiin siihen, mitä odotuksia ...
  • Y-sukupolven sitoutuminen työhön : Edistävät ja estävät tekijät 

   Saartila, Johanna (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Y-sukupolven työhön sitoutumista edistäviä ja estäviä tekijöitä. Tavoitteena oli löytää katsauksella vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Mitkä tekijät edistävät ...
  • Y-sukupolven työmotivaatiotekijät 

   Parkkinen, Tapio (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Y-sukupolvi on työmarkkinoilla vahvasti vaikuttava 1980-luvun ja 1990-luvun alun sukupolvi. Heitä luonnehditaan Internet-sukupolveksi, joka on tottunut toimimaan digitaalisessa ympäris-tössä. Työssä on totuttu haastamaan ...
  • Y-sukupolvi - tulevaisuuden toivo vai haaste työelämälle? 

   Silvennoinen, Emma; Kauppi, Katariina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli esitellä Y-sukupolven odotuksia työelämää kohtaan. Opin-näytetyön aiheeseen päädyttiin opiskelijoiden oman mielenkiinnon ja aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Opinnäytetyössä esitellään ...
  • Y-sukupolvi Facebookin käyttäjänä : markkinoinnin näkökulma 

   Leino, Viivi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Liiketalous Liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tekijä: Viivi Leino Opinnäytetyön nimi: Y-sukupolvi Facebookin käyttäjänä - markkinoinnin näkökulma Työn ohjaaja: Jaana ...
  • Y-sukupolvi haastaa työelämän muuttumaan 

   Holm, Eveliina (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työmarkkinoilla on 2010-luvulla tapahtumassa suuri muutos, kun Y-sukupolven osuus työvoimasta nousee huomattavasti. Vähitellen työelämään siirtyy sukupolvi, jonka käsitykset työstä, johtamisesta ja työyhteisön toiminnasta ...
  • Y-sukupolvi ja matkailun eettisyys 

   Puhakka, Saana (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tutkitaan, miten matkailun eettisyys näkyy Y-sukupolven, eli karkeasti aikavälillä 1980–1995 syntyneiden, valinnoissa ja huomioidaanko eettisyys valintoja tehdessä. Teoreettisessa viitekehyksessä kartoitetaan ...
  • Y-sukupolvi ja teemamatkailu 

   Nieminen, Emmi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, minkälaisista teemamatkoista nuoret ovat kiinnostuneita ja minkälaisia toiveita ja odotuksia heillä on niiden suhteen. Lisäksi pyrittiin saamaan selville, mikä olisi paras tapa ...
  • Y-sukupolvi johtamisen haasteena 

   Puska, Laura-Liisa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli Y-sukupolvi ja sen tuottamat haasteet johtamiselle. Työn tavoitteena oli selvittää, kuinka Y-sukupolvi eroaa muista sukupolvista ja missä suhteessa sekä miten Y-sukupolvi tulee huomioida johtamisen ...
  • Y-sukupolvi työelämässä : Varsinais-Suomen ravitsemisalan opiskelijoiden ajatuksia ammatillisesta tulevaisuudesta 

   Joronen, Sari (Turun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Ravitsemisalan toimintaympäristössä työskentelyyn tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan monet eri asiat globalisaation tuomat muutokset, kansainvälistyminen, teknologiakehitys ja verkosto-osaaminen asettavat alan yrityksille ...
  • Y-sukupolvi työelämässä Case: YIT Rakennus Oy 

   Lehtinen, Katja (HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mitä tekijöitä Y-sukupolvi arvostaa työs-sä ja johtamisessa. Tutkimusongelmana on, miten saada nuoria työntekijöitä yritykseen ja miten heidät saataisiin sitoutumaan mahdollisimman ...
  • YACHAY e-commerce 

   Malevich, Stanislav (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   The objective of this thesis was to design a visual layout of e-commerce website for the YACHAY Ltd. The company operates in St. Petersburg and its main business line is selling of tea, coffee and sweets. The aim of this ...
  • Yamaha R6 -moottorin muuttaminen Formula student -käyttöön 

   Kaiterniemi, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)