• Palvelutalo Keinupuistokeskuksen asukkaan ja hänen omaisen kokemuksia etäläsnäolosta 

   Myllymäki, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaalista toimintakykyisyyttä osoittavat osallistuminen ja aktiivinen toiminta eli kuinka yksilö osallistuu erilaisiin yhteisön ja yhteiskunnan tilanteisiin. Yksi keino lisätä toimintakykyisyyttä ja ehkäistä sosiaalista ...
  • Kotihoitoyksikkö Kunto-Pakarin toiminnan kehittäminen 

   Suuniittu, Teija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää Punkalaitumella sijaitsevan Kunto-Pakarin toimintaa asiakkaiden kotona asumista sekä omaisten ja omaishoitajien jaksamista tukevammaksi. Kunto-Pakari on kotihoidon yksikkö, jonka ...
  • OPISKELIJOIDEN ÄLYLAITTEIDEN KÄYTTÖTOTTUMUKSET OPISKELUSSA 

   Enberg, Jouko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sosionomiopiskelijoiden älylaitteiden käyttötottumuksia opiskelun aikana, sekä kuinka älylaitteet mahdollistavat opiskelun ja miten älylaitteilla opiskelu koetaan. Tavoitteena oli ...
  • Ottelutapahtuman kehittäminen : Case Valkeakosken Haka 

   Haataja, Joonas (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen toimeksiantajana on Valkeakosken Haka, joka on Suomen toiseksi korkeimmalla sarjatasolla, Ykkösessä, pelaava jalkapalloseura. Haka tunnetaan eräänä Suomen perinteikkäimmistä sekä menestyneimmistä jalkapalloseuroista. ...
  • Kirjaamisen nykytila ja kehittäminen Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy:ssä 

   Karjamäki, Anniina (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli tutkijan kiinnostus valtakunnallisesti ajankohtai-seen sosiaalialan kirjaamisen käytäntöjen uudistamiseen ja yhtenäistämiseen asiakastyön laadun parantamiseksi. Opinnäytetyössä tutkittiin, ...
  • Eloa ja iloa Vuollekodilla- tapahtuma : Toiminnallinen opinnäytetyö 

   Sinkko, Jaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallinen tapahtuma järjestettiin 25. elokuuta 2017 palvelutalo Vuollekodissa. Tapahtuman suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastasi opinnäytetyön tekijä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Päivän sisältöä ...
  • Lastentarhanopettajan tunneälytaidot osana päiväkodin myönteistä tunneilmapiiriä 

   Laukkonen, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää, millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on varhaiskasvatuskasvatustyössä kohtaamistaan tunteista, tunteiden esiin tuomisesta sekä työssä tarvittavista tunneälytaidoista. ...
  • Perhekeskus Harjula OY:n Perhepäivä ja asiakaspalute 

   Lähde, Markku (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä asiakaspalautetta Perhekeskus Harjulassa keväällä 2017 järjestetystä Perhepäivästä ja kehittää Perhepäivää saadun palautteen perusteella. Perhepäivän tavoitteena oli myös lisätä lasten ...
  • Opas vanhemmille lasten yleisimmistä tartuntataudeista. 

   Muittari, Pinja; Lehtonen, Maria-Kaisa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään yleisimpiä lasten tartuntatauteja ja työn tuloksena syntyy opas vanhemmille. Työssä korostuu hoitotyön näkökulma. Se näkyy vanhemmille suunnattuina kotihoito-ohjeina sekä muuna ohjeistuksena ...
  • Koulukuraattorien ja kotien välisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet 

   Laaksonen, Mari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Keskeisenä tarkoituksena tässä opinnäytetyössä oli kartoittaa, millaisia haasteita vanhempien kanssa tehtävä työ tuo koulun sosiaalityölle. Tarkoitus oli yhdessä kuraattorien sekä huoltajien kanssa etsiä keinoja ja ...
  • Työnohjaus lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkijoiden tukena 

   Penttilä, Jenni (Poliisiammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työnohjauksen käytön mahdollisuuksia lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikostutkijoiden työssä jaksamisen tukena. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten työstä johtuva ...
  • Tietomallinnuksen hyödyntäminen rakennustyömaalla 

   Kyttänen, Tero (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytteen tavoitteena oli tutkia tietomallinnuksen tuomia hyötyjä rakennustyömaalla. Työn tilasi YIT Rakennus Oy:n Asuntorakentaminen Etelä-Suomi yksikkö. Opinnäytetyön tutkimustyö suoritettiin tutustumalla alan ...
  • Energiatehokkuustutkimus kohteessa 

   Mäkelä, Touko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Energiatehokkuus on tärkeä asia energiakulujen minimoimiseksi. Lisäksi energiatehokkuuden parantamiselle on myös ekologiset perusteet, jotta energian jättämä hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Opinnäytetyön ...
  • Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 

   Diakonia-ammattikorkeakoulu; Gothóni, Raili; Hyväri, Susanna; Liisa, Anna; Kivirinta, Mervi; Kolkka, Marjo; Vuokila-Oikkonen, Päivi
   Diak Opetus 2 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  • Verensiirtojen potilasturvallisuus : HaiPro-ilmoitukset Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireissä 2011-2016 

   Ahonen, Jenni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vaikka tutkimusten mukaan veren vastaanottaminen on Suomessa turvallista, siihen liittyy aina riskejä. Muita kuin verivalmistelähtöisiä verensiirron vaara- ja haittatapahtumia on tutkittu Suomessa erittäin vähän. Tässä ...
  • Non Boutique : verkkosivujen uudistus 

   Logren, Kaisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö kuvaa suomalaiseen muotoiluun erikoistuneen putiikin verkkosivujen uudistusprosessin vaiheet. Uudistus toteutetaan WordPress-julkaisujärjestelmällä. Työ tarkastelee modernin web-suunnittelun menetelmiä ja ...
  • Kirkastuuko ääni? : Äänen käheytyminen ja harjoituksia sen tervehdyttämiseksi 

   Mäki-Latvala, Tarja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oman opettajuuteni myötä olen kiinnostunut yhä enemmän terveestä äänenkäytöstä. Opinnäytetyössäni käyn läpi asioita, jotka voivat aiheuttaa äänen käheytymistä. Perehdyn ääntöelimistöön sekä terveeseen äänenkäyttötapaan ja ...
  • Asiakastyytyväisyys : Case Ukko 

   Hersio, Liisa; Jekunen, Annemari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona PNT Active Oy:lle ravintola Ukkoon Tahkolle. PNT Active Oy:llä on Tahkolla yhteensä neljä erilaista ravintolaa ja se tarjoaa myös useampia majoitusvaihtoehtoja. Työ toteutettiin ...
  • Kuinka kohdata ja tunnistaa itsetuhoinen asiakas -opas vastaanottokeskuksen työntekijöille 

   Koivukoski, Heidi (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Heidi Koivukoski. Kuinka kohdata ja tunnistaa itsetuhoinen asiakas -opas vastaanotto-keskuksen työntekijöille. Diak, Helsinki, syksy 2017, 19 sivua, 1 liite. Diakonia-ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma. ...
  • Murskainelementin voimansiirto 

   Uosukainen, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja mitoitettiin murskainelementin voimansiirtokomponentteja. Komponentteja olivat voimanlähde, kiilahihnat, hihnapyörät ja akseli. Jokaiselle komponentille tehtiin omat tarkastelut ja ...