Viitteet 1-15 / 6931

  • Luonto hyvinvoinnin lähteenä ja matkailun edistäjänä 

   Lahden ammattikorkeakoulu; Ihalainen, Niina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 33 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Julkaisu on tuotettu osana Euroopan maaseuturahaston rahoittamaa ja Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Mennään metsään -hanketta, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää Päijät-Hämeeseen laadukkaiden retkeilyreittien ...
  • Lahden keskusta-asukkaan preferenssit rakennettuun asuinympäristöön 

   Tuomi, Teija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lahden keskusta-asukkaiden preferenssejä eli mieltymyksiä rakennettuun asuinympäristöön, sekä saada tietoa tekijöistä, jotka niihin vaikuttavat. Aihetta lähestyttiin teoriapohjaisesti ...
  • Markkinointisuunnitelma sosiaaliseen mediaan : Case- Antikvariaatti Lukuhetki 

   Räsänen, Suvi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaalinen media ja digitaalisaatio ovat vuosien kuluessa tulleet osaksi yritysten markkinointia. Tänä päivänä yritys, joka ei ole verkossa, ei ole niin laajan potentiaalisen asiakaskunnan löydettävissä kuin yritys, joka ...
  • Asiakaskokemus ja sen muodostuminen verkkopalveluiden kautta 

   Veikkola, Eveliina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee asiakaskokemusta, ja sen muodostumista digitaalisten palvelukanavien kautta. Tavoitteena on selvittää näiden asioiden nykytilanne ja löytää niihin kehitysehdotuksia. Tutkimusta voidaan käyttää ...
  • Logisticar-varastonhallinta : Ohjelmiston käyttöönotto projektihallinnan keinoin 

   Syvänperä, Petrus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö oli tutkimuksellinen tapaustutkimus Logisticar-varastonhallintaohjelmiston käyttöönottoprojektista, joka toteutettiin Nammo Vihtavuori Oy:lle. Käyttöönottoprojektin tavoitteena oli saada ohjelmisto sujuvasti ...
  • Kirurgisen potilaan preopratiivinen hoitotyö : Video potilaalle 

   Silvola, Jemina; Osman, Seda; Ritva, Nea (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen keskussairaalan osaston 63 kanssa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä opetusvideo leikkausta edeltävästä hoitotyöstä. Video on erityisesti suunnattu potilaille, jotka ...
  • Nuoren motivoiminen savuttomaan elämäntapaan : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Paronen, Johanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja tutkimusten perusteella selvittää, kuinka nuoria voidaan motivoida savuttomaan elämäntapaan. Tavoitteena työssä oli toteuttaa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen metodia mukaillen ...
  • Lantionpohjan terapeuttinen harjoittelu 

   Heinonen, Elisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössä oli tavoitteena tuotteistaa työpaja-muotoinen koulutus fysioterapeuttiopiskelijoille lantionpohjan anatomiasta ja terapeuttisista harjoitteista. Teoreettinen viitekehys keskittyy ...
  • Operating plan to reach 80 % reduction in greenhouse gas emissions by 2030 in Asikkala 

   Viita, Katja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis contains an operating plan for how it is possible to reach Asikkala´s aim to achieve an 80 % reduction in greenhouse gas emissions by 2030 from the year 2007 level. Asikkala committed itself to the aim in the ...
  • Juomakelpoista merivettä : Teoriassa ja käytännössä 

   Juutilainen, Annakaisa; Kunnas, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin maailmassa vallitsevaa puhtaan veden pulaa ja mahdollisuuksia, joita meriveden puhdistaminen juomakelpoiseksi tar-joaa tämän ongelman vähentämiseen. Aihetta tutkittiin teorian lisäksi käy-tännön ...
  • Osaamisen haltuunoton spinneri TM : Valmennuksellinen pelityökalu vahvuusperusteiseen osaamisen tunnistamiseen, sanoittamiseen ja kehittämiseen 

   Suokas, Marjut (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä kehitetyn valmennuksellisen pelityökalun avulla voidaan motivoivalla tavalla edesauttaa yksilön ammatillisen kompetenssin kerryttämistä työelämän eri vaiheissa. Työ on tarvelähtöinen. Työelämän muutos ja ...
  • Päivittäistavarakaupan Duopoli-asetelma Suomessa 

   Toivanen, Kai (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomen päivittäistavarakauppa on muuttunut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana merkittävästi. Suuri osa pienistä päivittäistavarakauppaa harjoittavista yrityksistä on lopettanut toimintansa, tai he ovat myyneet koko ...
  • Review of the private water sector enterprises in Finland and their potential in the Chinese business sector 

   Lehtinen, Lilli-Iida (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Finland has a good knowledge of water technology and strong potential to export more services and expertise in the water sector. China is the world’s second largest market area and it needs innovative water expertise to ...
  • Palveluesimiesten vertaismentoroinnin kehittäminen Rinnekoti-Säätiössä 

   Mäkelä, Janika; Vistiaho, Milla (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen aiheena on palveluesimiesten vertaismentoroinnin kehittäminen Rinnekoti-Säätiössä. Kehittämishankkeen tarkoituksena on vahvistaa Rinnekoti-Säätiön lähijohtamista kehittämällä ...
  • Hankinta ja toimittajan mittaaminen : Stalatube Oy 

   Virtanen, Tero (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda järjestelmällinen tapa arvioida ja mitata jo olemassa olevien terästoimittajien suorituskykyä. Aihe opinnäytetyön tekemiseen saatiin yrityksen vuosiauditoinnin yhteydessä havaittuihin ...