Uusimmat viitteet

 • TATE-tietomallien suunnittelumenetelmien kehittäminen ja mallien käyttö työmaalla 

  Lankinen, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Talotekninen tietomallintaminen Suomessa on jäänyt geometriatasolle fokuksena komponenttitörmäilyiden eliminoiminen suunnittelu -tai rakennusaikana, jolloin auditoidaan pelkkää komponenttitörmäilyä, ei itse suunnitelmaa ...
 • Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu 2020-luvun asuinkerrostaloissa 

  Härkönen, Elias (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tutkimuskohteena oli lähitulevaisuudessa voimaan astuvien rakennusten energiatehokkuuteen liittyvien asetusten kustannustehokas implementointi erityisesti vuokrattavaksi rakennettavien asuinkerrostalojen ...
 • Sisäilman ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppiminen verkossa 

  Huhtanen, Pertti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssäni tutkittiin mahdollisuutta lisätä sisäilman ja kosteusvaurioiden korjaamisen osaa-mista työn ohessa itselle parhaiten sopivaan aikaan pelkästään verkossa oppien pk-seudun ulkopuolella ilman matkakustannuksia. ...
 • Sisäilman ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppiminen verkossa 

  Huhtanen, Pertti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssäni tutkittiin mahdollisuutta lisätä sisäilman ja kosteusvaurioiden korjaamisen osaamista työn ohessa itselle parhaiten sopivaan aikaan pelkästään verkossa oppien pk-seudun ulkopuolella ilman matkakustannuksia. ...
 • LCC-laskentaohjelman kehittäminen 

  Kilpelä, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Investointikustannukset ohjaavat yleensä rakennushakkeisiin ryhdyttäessä. Rakennuttajien yleisen kustannustietoisuuden kasvaessa, elinkaarikustannusten merkitys on kasvanut huomattavasti ja ne ovat alkaneet ohjata hakkeisiin ...
 • Sovellusohjelman laatiminen LVIA-suunnitteluprosessin kehittämiseksi 

  Holma, Matti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli laatia helsinkiläiselle suunnittelu- ja konsulttipalveluita tarjoavalle yritykselle laskentasovellus, jolla suoritetaan LVI-suunnitteluprosessiin liittyviä laskentatoimenpiteitä. Projektissa ...
 • Tehokas linjasaneerauksen toteutussuunnittelu 

  Ronkainen, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin 1950 – 1970-luvuilla rakennettujen asuinkerrostalojen linjasaneerauksen toteutussuunnittelun tehostamismahdollisuuksia. Tutkimus suoritettiin kirjallisuustutkimuksen ja haastatteluiden avulla. ...
 • LVI-suunnitteluprosessin kehittäminen : Laiteluettelo, selostus ja laitespesifikaatiot 

  Soini, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkitaan talotekniikan suunnitteluprosessin kehittämismahdollisuuksia. Päätavoitteena oli tutkia LVI-laitteiden spesifikaatioiden minimitasoa Granlund Designer -ohjelmiston pääkirjastossa sekä LVI-selostuksessa. ...
 • Nopeampi opintopolku perustutkinnosta talotekniikan insinööriksi (AMK) 

  Leino, Markku (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä luotiin nopeampi opintopolku Vantaan ammattiopisto Varian talotekniikan ja sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnosta Metropolia Ammattikorkeakoulun talotekniikan insinööriksi (AMK). Oppilaitoksilla on ...
 • Poistoilmalämpöpumpun kannattavuus asuinkerrostalossa 

  Holopainen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asuinkerrostaloon asennetun poistoilmalämpöpumppujärjestelmän kannattavuus ja investoinnin takaisinmaksuaika. Tavoitteena oli myös selvittää tekijöitä, joilla lämpöpumpun toimintaa ...
 • Rakennusautomaation toteutuskonsepti asuinkerrostalon peruskorjaushankkeessa 

  Kiuru, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lopputyön aiheena oli rakennusautomaation toteutuskonseptin laatiminen tyypillisiin asuinkerrostalokohteisiin. Työn lähtökohtana oli kerätä tietoa tyypillisimmistä saneerattavien asuinkerrostalojen automaatioratkaisuista ...
 • Lämpimän käyttöveden valmistukseen tarkoitetut hybridijärjestelmät liitettynä kaukolämpölaitteistoon 

  Kekkonen, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tilaaja on SRV Rakennus Oy. Energiatehokkuuden osalta määräykset tulevat kiristymään jatkossa portaittain, se haastaa koko alaa miettimään uusia ratkaisuita joilla energiatehokkuutta saadaan parannettua. ...
 • Kallioväestönsuojien taloudellinen hyödyntäminen vuokrauspalveluiden avulla 

  Sirén, Kari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2010)
  Insinöörityössä selvitettiin mahdollisuuksia raskaiden kallioväestönsuojien hyödyntämiseen normaaliaikana. Kallioväestönsuojat on tarkoitettu pääasiassa poikkeusolojen tilanteita varten, ja niiden on oltava tyhjennettävissä ...
 • Rakennusten energiaselvitys ja tarkastelujen laskentaohjelma 

  Marjamäki, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastolle ja sen asiakkaille laskentaohjelma, jolla voi suorittaa kaikki rakennusluvan hakemisen yhteydessä vaadittavaan energiaselvitykseen kuuluvat ...
 • Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy:n laadunhallintajärjestelmien kehittäminen 

  Honka, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2009)
  Tämän insinöörityön on tilannut Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy. Yrityksellä oli tarvetta kehittää yrityksen sisäisiä laadunhallintajärjestelmiä. Työn päämääränä oli tutkia eri osastojen laadunhallintajärjestelmien ...

Näytä lisää