Uusimmat viitteet

 • Naisjohtajuus tilitoimistossa - este kasvulle? 

  Mikkola, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Viime vuosikymmeninä on tutkittu niin yrityksen johdon kuin hallituksen koostumuksia sukupuoleen liittyen ja havaittu naisjohtajien vaikuttavan positiivisesti yrityksen kannattavuuteen. Naisvaltaisella tilitoimistoalalla ...
 • Työhyvinvoinnin vaikutus työn tuottavuuteen ja palvelun laatuun ICT-asiantuntijaorganisaatiossa 

  Soininen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työhyvinvointia on tutkittu viime vuosina paljon, mutta tutkimukset ovat keskittyneet usein henkilöstön jaksamiseen ja yleisesti työhyvinvoinnin johtamiseen. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin työhyvinvointia työn tuottavuuden ...
 • Managing operational risks during warehouse relocation project 

  Kotonen, Tanja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The objective of this thesis was to find out how case company Outotec could relocate their principal spare parts warehouse with minimal disruption for business. In order to find out the answer to the main research question ...
 • Mentorointiohjelma tiimiesimiehille 

  Leppänen, Katri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkimusaineiston pohjalta ideoida mentorointiohjelma Azets Insight Oy:n Etelä-Karjalan alueella toimiville tiimiesimiehille tukemaan heidän osaamista ja kehittymistä esimiestyössä. ...
 • Kuuleeko ja ymmärtääkö kukaan minua? - Muutosviestinnän kokemuksia ja tuntemuksia valtionhallinnon organisaatiossa 

  Palovaara, Raisa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää valtionhallinnon organisaation työntekijöiden kokemuksia ja tuntemuksia muutosviestinnästä oman toimipisteen lakkauttamistilanteessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten ...
 • Keinotekoiset järjestelyt ulosotossa hakijan näkökulmasta 

  Kaartinen, Hanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ulosottoperinnällä tarkoitetaan laiminlyödyn maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa, eli rahasaatavan perintää, ja julkisen vallan käyttöä. Ulosottoviranomaiset pyrkivät siihen, että velallinen maksaa velkansa vapaaehtoisesti ...
 • Lakisääteisen tilintarkastuksen odotuskuilu pk-yrityksissä 

  Alho, Erno (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa Etelä- ja Pohjois-Karjalassa toimivien pienten ja keskisuurten yritysten lakisääteiselle tilintarkastukselle asettamista odotuksista. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään ...
 • Enemmän kuin kahvila : Juhlapalvelukonseptin kehittäminen palvelumuotoilun avulla 

  Karvinen, Ann-Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kahvilan juhlapalvelukonseptia palvelumuotoilun keinoin ja kuvata tätä kehittämisprosessia. Lisäksi pyrittiin selvittämään millaiset seikat olivat asiakkaalle merkityksellisiä ...
 • Tiedonhallinnan kehittäminen tietotyössä työyhteisöviestinnän avulla – Case Yritys X 

  Pukki, Riina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiedonhallinta puhuttaa paljon nykypäivän työyhteisöissä. Menestyäkseen ja selviytyäkseen muuttuvassa maailmassa, tulee yrityksen tiedonhallinnan olla kunnossa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka ...
 • Asiakasodotukset tulevaisuuden opaspalveluilta matkanjärjestäjätoiminnassa 

  Vakkilainen, Julia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä Lomamatkojen nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat opaspalveluilta odottavat, millaisista palveluista voidaan maksaa ja kuinka paljon palveluista ollaan halukkaita maksamaan. ...
 • Tuloksellisuuden mittaamisen kehittäminen ammattikorkeakoulussa 

  Matikainen, Tanja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten tuloksellisuutta kuvaavia mittareita voidaan sisällöllisesti kehittää tuottamaan Saimaan ammattikorkeakoulun tulostavoitteiden saavuttamisen kannalta merkityksellistä ...