Uusimmat viitteet

 • Asukasmuutosprosessin hallinta ja kehittäminen 

  Kinnunen, Jenna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vaikka uudisrakennukset suunnitellaan miellyttämään mahdollisimman monia, voi asunnon ostaja silti toivoa jotain muuta kuin on tarjottu. Tämän vuoksi rakennusliikkeet antavat asiakkaille mahdollisuuden muokata asuntojaan ...
 • Työsuunnitelmakäytännön laadinta rakennusliike Disne Oy:lle 

  Aaltonen, Valtteri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Disne Oy:n kanssa. Disne Oy on Turun seudulla toimiva monipuolinen sekä monialainen rakennusliike. Työn tavoitteena oli luoda tehtäväsuunnitelmakäytäntö, joka ohjaa työnjohdon ...
 • Kiinteistöosakeyhtiö Kaarinan Vuokratalot : kiinteistöjen kartoitus 

  Kyrki, Sami (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kiinteistöosakeyhtiö Kaarinan vuokratalojen rakennusten kunto, korjaushistoria, tulevat korjaukset ja rahaliikenne. Kartoituksesta puhutaan myös nimellä salkutus. Salkutuksen ...
 • Louhinta-, paalutus- ja purkutyön tärinän voimistuminen eri rakenteissa resonanssin takia 

  Nykänen, Santeri (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakentamisen aiheuttamien maantärinöiden suureita mitataan nykyohjeistuksen mukaan rakennusten perustuksista. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voimistuuko tärinä korkeissa rakennuksissa ylemmissä kerroksissa ...
 • Urakoitsijan raportoinnin kehittäminen tiestön hoidon alueurakoinnissa : YIT Rakennus Oy:n alueurakoiden näkökulma 

  Murto, Mikael (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa YIT Rakennus Oy:n kunnossapitoyksikön raportoinnin nykytila. Työssä otettiin huomioon tilaajan tarpeisiin luodun uuden raportointijärjestelmän vaikutus urakoitsijan raportointiin. ...
 • Nopeasti kuivuvat betonit 

  Elo, Samuli (Turun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä insinöörityössä tutustutaan nopeasti kuivuviin betonilaatuihin. Työssä on tarkoitus selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat betonin kuivumisnopeuteen ja miten voitaisiin näihin tekijöihin vaikuttaa, jotta saataisiin ...
 • Kolmikerrosrappauksen riskien- ja laadunhallinta sekä laadunvarmistus : työnjohtajan näkökulma 

  Saaristo, Juha (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tavoitteena on kuvata kolmikerrosrappauksessa eteen tulevia haasteita ja pyrkiä löytämään niihin ratkaisuja riskien- ja laadunhallinnan sekä laadunvarmistuksen näkökulmasta. Työssä käydään ensin läpi rappauksen ...
 • Ponttiseinällä tuetun vesihuoltokaivannon aiheuttamat painumat 

  Viitanen, Ville-Veikko (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vesihuoltolinjojen rakentaminen ja saneeraus ovat perinteisiä maanrakennustöitä. Usein kaupunkiolosuhteissa vesihuoltokaivannot ovat vaativia ja ylimääräinen tila on vähissä. Kaivantojen pitää olla turvallisia niin ...
 • Vesistön tilan parantaminen Kustavin Palolahdella 

  Kitinoja, Matias (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ruoppaus ja niitto ovat vesilain (587/2011) tarkoittamia vesitaloushankkeita. Kun ruoppaus on laajuudeltaan yli 500 kuutiometriä, on se vesilain mukaan automaattisesti luvanvarainen hanke. Niittotöistä riittää, kun tekee ...
 • Mobiilidokumentoinnin hyödyntäminen isännöintitoimistossa : Isännöintipalvelu Lehtiö Oy 

  Väätäinen, Olli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää erilaisten mobiilidokumentointipalveluiden soveltuvuutta Isännöintipalvelu Lehtiö Oy:n käyttöön ja tutkia valitun palvelun vaikutuksia isännöintitoimiston arkeen. Käyttöön otetun ...
 • Tietomallien hyödyntäminen rakennustekniikan opiskelussa 

  Kokkila, Antti (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erilaisia tietomallinnusohjelmia pohjautuen opiskelijoiden tekemiin tietomalleihin ja pohtia, miten tietomalleja pystyttäisiin paremmin hyödyntämään rakennustekniikan opiskelussa nyt ...
 • Teollisuushalli Nieminen 

  Aaltonen, Aleksi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli puurunkoisen teollisuushallin rakenne- ja rakennussuunnittelu. Kohteen rakennuspaikka sijaitsee Liedossa. Työn tekoon käytettiin eurokoodeja, Suomen rakentamismääräyskokoelmaa ja ...
 • Palokatkotuotteiden vertailua taloteknisissä läpivienneissä 

  Tornivaara, Anssi (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Palokatkovalmistajien vertailulla pyritään löytämään valmistajakohtaisia eroja eri palokatkotuotteiden välillä. Vertailu tapahtuu palokatkovalmistajien kotisivujen kautta löytyvien tuotekohtaisten dokumenttien avulla ja ...
 • Cross laminated timber (CLT) : käyttö tilaelementtinä 

  Tuomisto, Vili (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tiivis ja havainnollinen tietopaketti CLT:n – Cross Laminated Timber – ominaisuuksista ja soveltuvuudesta tilaelementtirakentamiseen. Työn tilaajana toimi Rakennustoimisto ...
 • Teräsrakenteiden suunnittelu : ulokepalkkihyllyyn 

  Käyhkö, Taneli (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia TPE Turun Pelti ja Eristykselle tarvittavat rakennesuunnitelmat varastointiratkaisun parantamiseksi. Kohde sijaitsee TPE:n Someron pelti-villa-pelti-elementtitehtaan piha-alueella. ...

Näytä lisää