Uusimmat viitteet

 • Entsymaattisen menetelmän validointi urean määritykseen uima-allasvesistä 

  Ruotsalainen, Susanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää työn toimeksiantajan käyttöön soveltuva entsymaattinen menetelmä ureapitoisuuksien analysoimiseen uima-allasvesinäytteistä ja suorittaa valitulle menetelmälle validointi. Työn ...
 • CHP-reaktorin käyttöönotto ja kehitystyö 

  Pietikäinen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  CHP-kiinteäkerroskaasutin on reaktori, jossa polttoaineesta tuotetaan tuotekaasua. Tuotekaasu voidaan polttaa kattilassa lämmön tai höyryn tuottamiseksi moottorissa tai turbiinissa sähkön tuottamiseksi. VTT:n uusi katalyyttinen ...
 • Development of Vaccines 

  Pöri, Pinja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  In this thesis the vaccine types, adverse events and the development of vaccines were discussed. Traditional vaccine types manufactured are live-attenuated, inactivated, subunit and toxoid vaccines. Also, combinations ...
 • Koksaamokaasun rikinpoisto 

  Palo, Jasmiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutkia koksaamokaasun katalyyttistä rikinpoistoa (HDS, Hydrodesulphurization) ilmakehän paineessa. Puhdistettua koksaamokaasua voitaisiin siten käyttää kiinteäoksidipolttokennosysteemissä polttoaineena. ...
 • Laktoosi-intoleranssin diagnosointimenetelmät 

  Nieminen, Matleena (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Laktoosi-intoleranssin toteamiseen on kehitetty useita erilaisia diagnostisia menetelmiä, joista yksi on tämän insinöörityön tilaajan Biohit Oyj:n tuottama Lactose Intolerance Quick Test eli LIQT. Työssä tarkastellaan ...
 • Ajoneuvon sandwich-paneelin kennorakenteen optimointi 

  Wiik, An-Kristiina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tutkia, voitaisiinko Formula Student -auton sandwich-rakenteiset sivupaneelit valmistaa kevyemmästä, mutta Formula Student Germany -säännöt täyttävästä lujasta materiaalista. Työn toimeksiantajana ...
 • Immunokemiallisen biosiruteknologian soveltuvuuden testaus ja alustava validointi kasvunedistäjien seulontaan lihamatriisista 

  Rinta-Harri, Kaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kasvunedistäjät ovat lihantuotantoa tehostavia ja nopeuttavia aineita, kuten anabolisia steroideja, joilla on mahdollisia terveyshaittoja ihmiselle. Kasvunedistäjien käyttö lihantuotannossa on EU-lainsäädännöllä kielletty; ...
 • Nikkelianodien elektrolyyttinen liukeneminen 

  Mäkeläinen, Kristian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä selvitettiin eri kokoisten ja laatuisten nikkelianodien mahdollisia eroavaisuuksia elektrolyyttisessä pinnoitusprosessissa. Erilaisia nikkelianodipaloja oli kahdeksan kappaletta. Pinnoitusprosessissa ...
 • Fischer-Tropsch-katalyyttien aktiivisuuden karakterisointi 

  Åman, Elina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö tehtiin osana VTT:llä käynnissä olevia hankkeita, joissa tutkitaan hiilidioksidin käyttöä Fischer-Tropsch-synteesin lähtöaineena. Tavoitteena oli selvittää, voiko hiilidioksidista tuottaa rautakatalyytillä ...
 • Analyysi Kinkkutemppu 2016 -kampanjasta 

  Seppänen, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö toteutettiin Neste Oyj:n ja Kemianteollisuus ry:n toimeksiantamana. Insinöörityössä analysoitiin ja koottiin yhteen joulukuussa 2016 toteutettu kiertotaloushanke Kinkkutemppu. Kiertotalouskokeilulla haluttiin ...
 • Enrichment of gastrointestinal anaerobes by a novel technique 

  Ülle, Kir (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  This thesis was commissioned by a Finnish company Alimetrics Ltd., which specializes in life sciences. The aim was to isolate bacterial communities of broiler chicken gastrointestinal tract while segregating them by their ...
 • Fischer–Tropsch-tuotteiden erotus 

  Porri, Paavo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Fischer–Tropsch-synteesi on katalyyttinen prosessi, jolla voidaan tuottaa erilaisia kiinteitä ja nestemäisiä hiilivetyjä. Prosessi on kehitetty jo 1920-luvulla, mutta teollisen mittakaavan sovelluksia on vain harvoja. ...
 • Teen käsin pakkaamisen puoliautomatisointi 

  Korpela, Heta (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin pääkaupunkiseudulla sijaitsevalle start up -yritykselle, joka valmistaa ja myy teetä. Työn tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia siirtyä teen käsin pakkaamisesta puoliautomatisoituun pakkaamiseen. ...
 • Asetyylikoliinisolujen, glutamaattisolujen ja DREADD-reseptorien samanaikainen tunnistaminen immunohistokemiallisesti 

  Makkonen, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  DREADD-reseptorit ovat uusia synteettisiä reseptoreita, joita voidaan aktivoida synteettisillä ligandeilla. Niitä voidaan käyttää käyttäytymiskokeissa, joissa halutaan selvittää tiettyjen yksittäisten hermosoluryhmien ...
 • Yksilöntunnistus suoraan verestä tehtävällä polymeraasiketjureaktiolla genotyyppimäärityksen laadunvarmennukseen 

  Sirjala, Janika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yksilöntunnistusta käytetään esimerkiksi rikostutkinnassa ja isyystesteissä sekä elinsiir-toelinten luovuttajia etsiessä. Tässä työssä oli tarkoitus optimoida rutiinitoimeksi tulevaa yksilöntunnistusmenetelmää yksilön ja ...

Näytä lisää