Uusimmat viitteet

 • Implementation of OpenCV in a Machine Vision System 

  Alamäki, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  In this thesis work, the general goal was to research and implement OpenCV into a machine vision as a part of a pilot study. The work was carried out by programming solutions for preselected real-world use-cases and problems ...
 • PANDAS-järjestelmän hyödyntäminen rataverkon ajolangan valvonnassa 

  Lindberg, Jan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ on tehty rataverkon haltijalle eli Liikennevirastolle. Työn tarkoituksena oli tarkastella ja analysoida ajolangan valvontalaitetta, joka tunnetaan nimellä ”Pantograph Collision Assessment System” (PANDAS). Laitteisto ...
 • Laadunhallintajärjestelmä Valoremontti Oy:lle 

  Töyrylä, Ville (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tavoitteena oli kehittää laadunhallintajärjestelmä asiantuntijapalveluorganisaatiolle, jonka toimeksiantajana toimi Valoremontti Oy. Laadunhallintajärjestelmän kehittämisen edistämiseksi yritykselle oli ...
 • Ulkovalaistuksen saneeraus 

  Smirnov, Pavel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena oli ulkovalaistuksen saneeraus. Tarkoituksena oli tutkia, miten kan-nattavaa on vaihtaa valaisimet ledeiksi. Tässä työssä käytän esimerkkinä Tikkurilan aluetta, jossa käyn mittaamassa virrat ja ...
 • Transienttien simulointi suuritehoisessa aurinkosähköinvertterissä 

  Nieppo, Perttu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön aiheena oli simuloida suuritehoisen aurinkosähköinvertterin EMC-testausta. Simuloitavat testit olivat IEC-standardien 61000-4-4 ja 61000-4-5 mukaiset transienttipurskeen ja syöksyaallon testit. Työ tehtiin ...
 • Sähkönjakeluverkon suunnittelu Kauniaisissa 

  Tran, Dai (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Relacom Finland Oy:lla. Relacom Finland Oy Power yksikkö suunnittelee, rakentaa, saneeraa ja ylläpitää jakeluverkkoa. Pääkaupunkiseudulla, Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella Relacomin pääasiakkaana ...
 • Oikosulkulaskentaohjelmien käytettävyys sähkösuunnittelun osana 

  Ollikka, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutustua eri oikosulkulaskentaohjelmien toimintaan ennalta valituilla ohjelmilla. Tarkoituksena oli oppia käyttämään ohjelmia, vertailla niiden käytettävyyttä ja niistä saatuja tuloksia sekä ...
 • Maaseutuverkkojen Säävarmuuden Parantamisen Vaihtoehdot 

  Seppälä, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö keskittyy sähkönjakeluverkkojen yleissuunnitteluun haja-asutusalueilla. Opinnäytetyö tehtiin projektityönä jakeluverkkoyhtiö Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy:lle kesällä 2017. Työn päätarkoituksena ...
 • Sähköenergian varastointiteknologiat ja varastoinnin hyödyntäminen kotitalouksissa 

  Musawi, Omid (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uusiutuvien energialähteiden integrointi sähköverkoissa on lisääntynyt dramaattisesti viime vuosina. Uusiutuvista energialähteistä saatava teho ei kuitenkaan ole niin turvattu eikä ole helppoa mukauttaa sähkön kysynnän ...
 • VES tuntilaskutukseen siirtyminen 

  Mäkinen, Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Muuttuva sähkönkulutus ja uudet järjestelmät aiheuttavat muutostarpeita verkkoyhtiöiden prosesseihin. Muutoksia ohjaavat niin lait ja asetukset, kuin asiakkaiden vaatimukset sekä muuttuva teknologia. Tulevaisuudessa sähkön ...
 • LED-valaistus ja sen valintaan vaikuttavat tekijät 

  Suomalainen, Olli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö on tehty Granlund Oy:lle toimeksiantona. Työn tarkoituksena oli tutkia LEDvalaistusta ja sen valintaan liittyviä tekijöitä sekä selvittää, mihin eri yksityiskohtiin sähkösuunnittelijan on syytä kiinnittää ...
 • Päivittäistavarakaupan myymälän käytävien valaistusohjauksen kehittäminen 

  Heikkola, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli päivittäistavarakaupan myymälän käytävien valaistusohjauksen kehittäminen. Työn päätavoitteena oli kehittää ja tarkastella erilaisia vaihtoehtoja myymälän käytävien valaistuksen ohjaukseen. Työn ...
 • Kiinteistöjen energiankulutuksen mittaus ja sää-tö Arduinolla 

  Luhtamäki, Anssi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä selvitettiin Arduino-tietokoneen soveltuvuutta kiinteistöjen energianmittauk-seen ja säätöön. Suomessa kuluu neljännes kaikesta käytetystä energiasta rakennusten lämmittämiseen, joten säätötoimenpiteet ...
 • Muuntamoautomaation hyödyntäminen jakeluverkossa 

  Hirsso, Olli-Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä insinöörityö tehtiin Eltel Networks Oy:lle. Työssä tutkittiin muuntamoautomaatiolaitteistojen kokoonpanoja ja laitteistoista saatuja hyötyjä verkostourakoitsijan, verkkoyhtiön ja asiakkaan näkökannalta. Tutkimus tehtiin ...
 • Tarjouslaskentaprosessin kehittäminen 

  Keurulainen, Niko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityö on toteutettu Consti Talotekniikka Oy:n toimeksiantona. Opinnäytetyössä tutkittiin Consti Talotekniikka Oy:n tarjouslaskentaohjelmiston vaihtoprosessia. Ohjelmisto vaihdettiin Visman L7:sta Mercuksen Broker ...

Näytä lisää