Uusimmat viitteet

 • Complexity, Unpredictability and Maritime Safety 

  Salokannel, Johanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Shipping is considered a relatively safe form of transport, but seafaring is still seen as a high-risk profession. Increasing automation, high economical pressure, decreasing crew size, increasing ship size, and new high-risk ...
 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan riskienhallinta 

  Juusola, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yksityisen elinkeinonharjoittajan riskejä ja kehittää kohdeyrityksen riskienhallintaa. Asiaa käsiteltiin Tmi Arirent -nimisen yksityisen elinkeinonharjoittajan näkökulmasta. ...
 • Siviilitiedustelulainsäädännön vaikutukset yritysten liiketoiminnassa 

  Saalamo, Antti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yritysten omistaman tiedon suojaamisen tarpeet korostuvat digitalisoituvassa ympäristössä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Suomessa käynnissä olevaa siviilitiedustelulainsäädännön kokonaishanketta sekä sen ...
 • Ulkomaanjaksojen turvallisuus ammattikorkeakoulun toiminnassa: Case Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

  Jokivaara, Jussi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ammattikorkeakoulujen valveutuneisuus ja varautuminen kansainvälistymisen tuomiin riskeihin vaihtelee merkittävästi. Strategisella tasolla lähes kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat tunnistaneet kansainvälistymisen ...
 • TEMPEST hyökkäykset ja suojautumiskeinot 

  Velemir, Jokso (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee sähkömagneettista hajasäteilyä hyödyksi käyttäviä hyökkäyksiä ei-valtiollisten toimijoiden taholta, sekä suojautumiskeinoja tällaisia hyökkäyksiä vastaan. Opinnäytetyö on tehty Senaattikiinteistön ...
 • Jatkuvuuden hallinnan lähtökohdat matkustajasatamissa Helsingin Satama Oy:ssa 

  Laaksonen, Eero (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Liiketoiminnan kannalta yrityksen pitää kyetä selviämään erilaisista toimintaan kohdistuvista häiriötilanteista. Tämän vuoksi organisaation on luotava tehokas ja toimiva jatkuvuuden hallinnan prosessi sekä jatkavuussuunnitelma ...
 • Henkilösuojaustyön psykologiaa ja käytännön haasteita 

  Hägglund, Jarkko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Henkilösuojauksen tarve lisääntyy koko ajan samalla, kun maailma ympärillämme raaistuu. Henkilökohtaisten uhkausten määrä on ollut kovassa kasvussa viime vuosien aikana, myös Suomessa. Siinä missä viranomaisilla on ollut ...
 • Hyvinvoinnin merkitys organisaatiolle 

  Vallenius, Arttu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoite oli tarkastella työhyvinvoinnin merkitystä organisaation tulokselle. Työssä selvitettiin hyvinvoinnin merkitystä taloudelliselle tulokselle sekä hyvinvoivasta henkilöstöstä saatavaa immateriaalista hyötyä. Työ ...
 • Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen Finavia Oyj:ssä osana varautumista 

  Tanni, Markku (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ilmailuala on koko olemassaolonsa ajan merkitystään lisännyt kasvuala, jonka on sanottu muodostavan yhden osan globalisaation ja maailmantalouden verisuonistosta. Lentoliikenne ja sitä tukevat funktiot ovat voimakkaasti ...
 • Improving recurring cycle of observe-orient-decide-act decision-making model 

  Luoma, Ari (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  How do we illustrate the mental concepts to support decision-making and action? Mental concepts observed reality, orient for upcoming circumstances, complete the decision and act. OODA-loop, recurring cycle of observe-or ...
 • Riskienhallinta tulosohjaukseen kuuluvassa tulossopimuksen valmisteluvaiheessa ministeriöiden näkökulmasta 

  Aitta, Matti (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ymmärtää ministeriöiden näkökulmasta, miten riskienhallinta huomioidaan eri ministeriössä tulossopimusten valmisteluvaiheessa, mitä eri tekijöitä tähän ilmiöön liittyy ja miten ne ...
 • Riskienhallintaprosessi – Case Kangasalan Uimahalli 

  Paajanen, Mikko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää yleisen uimahallin riskienhallinnan prosessin sisältöä sekä laatia Kangasalan Uimahalli Oy:lle malli riskienhallinnan itsenäiseen suorittamiseen. Laadittavassa riskienhallintamallissa ...
 • Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen asuinkerrostalossa : Informing of a rescue plan in an apartment building 

  Mannila, Tanja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää, miten pelastussuunnitelmasta tiedottaminen tulisi tehdä asuinkerrostaloympäristössä. Tarkoituksena oli luoda edellytykset onnistuneelle pelastussuunnitelmasta tiedottamiselle, ...
 • Virtuaalioppiminen: vuorovaikutusmallin kehittäminen virtuaalitiimien yhteistyöhön 

  Matilainen, Henrik (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistyön toimeksiantajana oli Laurea Ammattikorkeakoulu. Työllä pyrittiin kartoittamaan ja ymmärtämään opiskelijoiden virtuaalioppimisen tarpeita ja valmiuksia. Sen tavoitteena oli kehittää opettajille konsepti, jota ...
 • Laivapaloista laaditut raportit palokoulutuksessa 

  Johansson, Leif (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Laivapalo on vakava onnettomuus, joka voi uhata ihmistä tai ympäristöä. Lloyd's List Intelligencen vuonna 2015 tekemän tilaston mukaan Euroopan laivaliikenteessä syttyy vuosittain 50–90 laivapaloa, joista vakavia on noin ...

Näytä lisää