Uusimmat viitteet

 • Sähköisen palvelun kehittäminen osana diabetesta sairastavan henkilön omahoitoa Rovaniemen kaupungissa 

  Mikkola, Outi; Lähde, Hanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaali- ja terveysministeriön strategisena tavoitteena on tehostaa kansalaisten sähköistä asiointia ja Rovaniemen kaupungin kehittämisstrategian tavoitteena on kehittää sähköisiä palveluja terveydenhuollossa. Diabetesta ...
 • Näyttöön perustuva lääkehoitotyö kirurgian vuodeosastolla 

  Sorvari, Tiina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lapin sairaanhoitopiiri valmistautuu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuomiin muutoksiin yhdistämällä yksiköitä sekä yhtenäistämällä toimintamalleja potilaslähtöisiksi. Kirurgian vuodeosastot yhdistyivät vuoden ...
 • Hengityshalvauspotilaan palveluprosessin organisointi Lapin sairaanhoitopiirissä 

  Väyrynen, Katja; Lilja, Emilia (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistyön tarkoituksena oli kuvailla hengityshalvauspotilaan palveluprosessi ja sen organisointi hoitotyön esimiehen näkökulmasta. Tavoitteena oli yhtenäistää esimiesten vastuulla olevaa hengityshalvauspotilaiden ...
 • Yhtenäisen palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen Sallan kotihoidossa 

  Sumukari, Anniina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomalainen väestö ikääntyy ja suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle pienemmät ikäluokat eivät riitä korvaamaan heitä. Keskimääräisen eliniän pidentyessä ajankohtaiseksi kysymykseksi nousee julkisten hoiva- ja palveluresurssien ...
 • Lapset liikkeelle : Saarenputaan päiväkodin toiminnan kehittäminen liikunnallisemmaksi 

  Nikkarinen, Tero (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on verrata miten liikunnan määrän lisääminen ja istumisen vähentäminen merkitsee lasten motorisille taidoille. Opinnäytetyön tavoitteena on päiväkodin toiminnan kehittäminen niin, että se tukee ...
 • Yksilövastuisen hoitotyön kehittäminen kirurgian vuodeosastolla 

  Raita, Terhi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lapin sairaanhoitopiirissä on inhimillisesti tehokas uusi sairaala 2022- projekti (ITU 2022), jonka myötä on tarkoitus integroida perus- ja erikoistason palveluita. Osa tämän projektin integrointia on myös ollut Lapin ...
 • Sote-uudistukseen liittyvän muutosjohtamisen kehittäminen Muoniossa 

  Sirkka, Kati; Niemelä-Muotka, Elina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kehittämistyömme tarkoituksena oli kuvata työntekijöiden kokemuksia sote-uudistukseen liittyvästä muutosjohtamisesta Muonion kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Tavoitteena on kehittää esimiesten valmiutta ...
 • HOITOTASON ENSIHOITAJAN TYÖHYVINVOINTIA HEIKENTÄVÄT TEKIJÄT LAPIN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 

  Mäki, Riikka (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa Lapin sairaanhoitopiirin alueella työsken-televien hoitotason ensihoitajien kokemuksia työtyöhyvinvointia heikentävistä tekijöistä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa hoitotason ...
 • Sairaanhoitajan osaamisvaatimukset päihdepsykiatrian yksikön muutoksen jälkeen 

  Holla, Kati (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Päihdehoitotyö vaatii laaja-alaista somaattisen ja psykiatrisen hoitotyön osaamista. Helsingin kaupungissa tehtiin suuria organisaatiomuutoksia, jotka koskivat myös päihdevieroitusyksikköä. Johtotasolla havaittiin, että ...
 • ALASELKÄPOTILAIDEN FYSIOTERAPIA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TERVEYSKESKUKSISSA 

  Hiltunen, Ari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää alaselkäpotilaan fysioterapian toteutuminen Lapin sairaanhoitopiirin terveyskeskuksissa ennen ja jälkeen Lapin keskussairaalan fysiatrian poliklinikalla käynnin. Tarkoituksena oli ...
 • Hyvinvointia elämään : Kuntalaisten osallistaminen hyvinvointipalvelujen kehittämiseen 

  Ylisaukko-oja, Tuula; Koivisto, Katja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli saada Pellon asukkaiden näkökulma näkyviin tulevaisuuden hyvinvointipalveluja kehitettäessä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää kuntalaisraatiin osallistuvien osallisuuden kokemusta raadissa. ...
 • Poronhoitajien työsuojelun kehittäminen 

  Melamies, Iida (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa poronhoitajien työhyvinvointia sekä kehittää poronhoitotyötä turvallisemmaksi poronhoitotyön työsuojelua kehittämällä. Työ oli laadullinen tutkimus ja sen tarkoituksena oli ...
 • Kotisairaala Sodankylän kuntaan vuonna 2017 

  Ollila, Leena (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomessa on meneillään valtakunnallinen, julkisen sektorin sosiaali- ja tervey-denhuollon palvelurakenteiden kehittäminen ja uudistaminen. Sen yhtenä tavoit-teena on vähentää laitoshoitoa lisäämällä kotiin annettavia ...
 • Mielenterveyspalveluiden tulevaisuuskuva Tervolan kunnassa 

  Mikkola, Aino-Marja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Kehittämistehtävän tarkoituksena oli tuottaa mielenterveyspalveluiden tulevaisuuskuva Tervolan kuntaan. Tavoitteena oli kehittää kunnan mielenterveyspalveluita vastaamaan väestön tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena ...
 • Ylipainoisen nuoren moniammatillinen elintapamuutosmalli kouluterveydenhuollossa 

  Humminen, Piia; Seppälä, Satu (Lapin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän kehittämistyön lähtökohtana oli nuorten ylipainon lisääntyminen viime vuosikymmeninä ja työelämän ongelma saada ylipainoinen nuori motivoitumaan elintapamuutosohjaukseen ja sitä kautta pysyviin elintapamuutoksiin. ...