Uusimmat viitteet

 • Sepsispotilaan tunnistaminen ensihoidossa q-SOFA-pisteytyksen ja vierianalytiikan avulla 

  Kärki, Heikki; Kiljunen, Kimmo; Nenonen, Tero (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin Etelä- ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kouluttaa keskussairaaloiden päivystysten ja ensihoidon henkilöstö q-SOFA-mittarin käyttöön sepsiksen ...
 • Vertaistuki Kaakkois-Suomen Sydänpiiri Ry:llä 

  Seppänen, Kirsi; Lagervall, Pia (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata eteläkarjalaisten vertaistukiryhmäläisten kokemuksia vertaistukitoiminnasta Kaakkois-Suomen Sydänpiirillä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kokemuksista yhteenveto, jonka ...
 • Puhtia opintoihin - Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden kehittäminen 

  Kruuskopf, Tiia; Bohm, Hanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli hankkia asiakasymmärrystä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjottavista hyvinvointipalveluista sekä kehittää palvelumuotoilua hyödyntäen malli niiden toteutuksesta uudelle ...
 • MDFT Eksoten alueella - perheiden kokemuksia käytännön toteutuksesta 

  Laine, Minna; Ahtiainen, Sanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  MDFT Eksoten alueella – perheiden kokemuksia käytännön toteutuksesta oli ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, jonka tarkoituksena oli kuvata MDFT:n käytännön toteutusta, terapeutin suhdetta perheeseen ja kehittämistarpeita. ...
 • Ensihoitolääkärin ja ensihoitajan välinen työnjako ja kommunikaatio yhteisellä ensihoitotehtävällä 

  Laaksonen, Jenni; Vesaaja, Jonna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kommunikaatio, viestintä ja työnjako ovat merkittäviä kulmakiviä ensihoitotehtävän onnistumisessa. Yhteistyö ensihoitolääkärin ja ensihoitajan välillä ei ole rutiinitehtävä yksittäisen ensihoitajan näkökulmasta. Siitä ...
 • Nuoret ja päihteet -päihdetyön kehittäminen lastensuojelulaitoksessa 

  Paukkunen, Marjo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lastensuojelulaitoksessa tehtävän päihdetyön kehittäminen. Tarkoituksena oli tutkimuksellisen kehittämistyön tuloksena tuottaa kehittämisehdotuksia sekä päihdetyön opas Familar Lehtosaran ...
 • Ensihoitajien työhyvinvoinnin kehittäminen 

  Haakana, Timo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ensihoitajien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisia kehittämishaasteita. Sen lisäksi tarkoituksena oli verrata ensihoitajien työhyvinvoinnin kehittymistä ...
 • Ensihoidon toimijoiden elvytysosaamisen arviointi 

  Saario, Eeva (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida ensihoidon toimijoiden elvytykseen liittyvää teoriaosaamista ja käytännön osaamista sekä tutkimustulosten perusteella pohtia elvytyskoulutuksen tarpeellisuutta ja sisältöä. ...
 • Punainen, keltainen, vihreä, musta : – kirjallisuuskatsaus ensihoidon toiminnasta suomalaisissa suuronnettomuuksissa vuosina 1996-2016 

  Nyyssönen, Tuomo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tehtiin kirjallisuuskatsaus ensihoitopalvelun toiminnasta Suomessa vuosien 1996 ja 2016 välisenä aikana tapahtuneissa suuronnettomuuksissa. Tarkoituksena oli löytää ne asiat, joissa ensihoitopalvelulla oli ...
 • Etelä-Karjalassa toimivien hyvinvointialan yritysten näkemyksiä verkostoitumisesta 

  Nousiainen, Satu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Etelä-Karjalassa toimivien hyvinvointialan yritysten näkemyksiä yritysten verkostoitumisesta, sen riskeistä ja mah-dollisista verkostoyhteistyömalleista tulevaisuudessa. Opinnäytetyö ...
 • Hattu- kehitysneuvolan toiminnan kehittäminen 

  Kangas, Katja (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Hattu -kehitysneuvola on tarkoitettu kouvolalaisille, alle kouluikäiselle lapsille ja heidän perheilleen, kun lapsen kehityksessä havaitaan normaalia enemmän haastetta. Hattu– tiimi on moniammatillinen työryhmä, joka kokoaa ...
 • Itsemurhaa yrittäneen potilaan kohtaamisen haasteet 

  Suurkaulio, Johanna; Sinkko, Laura (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata Etelä-Karjalan keskussairaalan somaattista akuuttihoitotyötä tekevien hoitajien kokemuksia itsemurhaa yrittänei-den potilaiden kohtaamisesta. Tavoitteena oli tuoda esiin arvostavan ...