• Palvelupolkuanalyysi Tapaus: Maretarium 

   Häyrén, Katja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka asiakas kokee käyntinsä suomalaisten kalojen akvaariotalo Maretariumissa sekä Meri Café Kristinassa. Parhaimmaksi tutkimusmenetelmäksi tähän tarkoitukseen muodostui palvelupolkuanalyysi. ...
  • Laivan kokonaishyötysuhteen parantaminen 

   Pohtila, Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä työssä on tutkittu eri vaihtoehtoja laivan hyötysuhteen parantamiseen eri val-mistajien tuotteitta tutkimalla ja huomioiden nykyiset ja tulevat päästömääräykset. Hyö-tysuhde tulee siitä, kun tietty määrä energiaa ...
  • Kirurgisen potilaan preoperatiivisen hoitotyön merkitys infektioiden torjunnassa : Kirjallisuuskatsaus 

   Kuronen, Heidi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella näyttöön perustuvan tiedon pohjalta preoperatiivisen hoitotyön merkitystä infektioiden torjunnan näkökulmasta. Tutkimusky-symysten avulla selvitettiin, mikä merkitys ...
  • Ensiapukoulutus K-Citymarket Mikkelin henkilökunnalle 

   Pellinen, Reetta; Saarinen, Jonna; Lehto, Kaisla-Mandi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ensiapukoulutus K-Citymarket Mikkelin henkilökunnalle huhtikuussa 2017. Tavoitteena oli lisätä henkilökunnan uskallusta ja valmiuksia toimia ensiaputilanteissa. ...
  • Lapsen sosiaalisen toimintaympäristön tukeminen pienryhmässä : Päiväkodin työntekijöiden kokemuksia pienryhmätoiminnasta 

   Kämäräinen, Jenna; Aurala, Anna-Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin lapsen sosiaalisen toimintaympäristön tukemista pienryhmässä. Työn tarkoituksena oli selvittää päiväkodin työntekijöiden (lastenhoitajien ja lastentarhaopettajien) kokemusten pohjalta, miten ...
  • Omaohjaajan työhyvinvointi nuorisokotiyksikössä 

   Hoikkala, Katriina; Tamper, Mirva (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia erään nuorisokotiyksikön omaohjaajien työhyvinvointia sekä siihen vaikuttavia merkityksellisiä tekijöitä. Tarkoituksena on selvittää, millaiseksi omaohjaaja kokee oman työhyvinvointinsa ...
  • Öljyn leviämisen estimointi arviointitaulukoiden avulla osana operatiivista öljyntorjuntatyötä Saimaalla 

   Altarriba, Elias
   Xamk Tutkii 2 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä tutkimus on toteutettu osana SököSaimaa-hanketta, missä Saimaan syväväyläalueelle luodaan Sökö-mallin mukainen öljyntorjuntasuunnitelma. Suunnitelmia laadittaessa ja tarkoituksenmukaisia torjuntataktiikoita valittaessa ...
  • Etäpalveluja sotessa : Täydennyskoulutuksen sisällön teemat 

   Forsell-Makkonen, Tea; Lemmetyinen, Petteri; Nyrhinen, Leena (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Teknologian ja digitaalisuuden kehittyminen on lisännyt sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista etäpalveluina. Asiakkaiden odotukset etäpalveluja kohtaan ovat lisääntyneet. Jotta näihin odotuksiin voidaan vastata, tulee ...
  • Tiimikohtaisten palavereiden merkitys alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa 

   Saira, Henni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esiin lastentarhanopettajien sekä lastenhoitajien näkemyksiä tiimikohtaisten palavereiden merkityksestä alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Tarkoituksen täyttymiseksi työlle ...
  • Tavarantoimittajan tarjoamien lisäarvopalveluiden tuomat hyödyt tilaajalle 

   Jauhiainen, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin palveluntarjoajan tarjoamien lisäarvopalveluiden vaikutusta jälleenmyyvän organisaation liiketoimintaan. Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui toimeksiantajan halu selvittää lisäarvopalvelut ...
  • Nuoren jääkiekkoilijan palautuminen kilpailukauden alussa 

   Luoto, Emma; Väyrynen, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää nuorten jääkiekkoilijoiden palautumista kilpailukau-den alussa. Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena kymmenelle Savonlinnan Pallo-kerho Oy:n eli SaPKo:n A-juniori joukkueen ...
  • VOIMAANNUTTAVA VALOKUVA - ALBUMI KEHITYSVAMMATYÖSSÄ 

   Happo, Svetlana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käytetään valokuva - albumia työkaluna, jolla ha- vainnollistetaan kehitysvammaiselle henkilölle hänen elämänsä positiivisia lähtökohtia. Al- bumin avulla voidaan auttaa näkemään, ...
  • Ulkoasiainhallinnon työharjoitteluprosessin kehittäminen 

   Kähärä, Tuomas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on ulkoasiainhallinnon työharjoitteluprosessin kehittäminen. Työn keskeisimpänä tarkoituksena oli saada selville ne elementit, jotka mahdollistavat onnistuneen, sekä harjoittelijaa että ...
  • Kotkalaisten nuorten kokemuksia yhteisöllisyydestä 

   Kaipiainen, Antto; Ikäheimonen, Taina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Yhteisön sisäisen yhteisöllisyyden muodostuminen ei ole automaattista, sillä se vaatii vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja osallistumista yhteisön jäseniltä. Opinnäytetyön tilaaja on Kotkan kaupungin nuorisotoimi, ja työn ...
  • Toiminnallisuus ja mentorointi ohjausmenetelminä nuorten pajatoiminnassa 

   Ylämäki, Topi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Metropolian yhteishanketta. Matti – Miesten matkat työhön, jonka rahoittaja on ESR 2016–2018. Matti-hankkeen tarkoituksena on etsiä uusia voimavaraistavia ...
  • Turvallinen hoitolaitossiirto : Tarkistuslista päivystyksen henkilökunnalle 

   Martikainen, Viivi; Hyvönen, Elli-Noora; Rosenberg, Jasmin (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tarkistuslista Savonlinnan keskussai-raalan päivystyksen hoitohenkilökunnalle turvallisten hoitolaitossiirtojen valmisteluun. Tarkistuslistaa voidaan käyttää myös muissa Itä-Savon ...
  • AIKUISENA OPISKELU : kurjuutta vai ihanuutta? 

   Kirmanen, Sirpa; Sikanen, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin aikuisopiskelijan opintojen ja elämäntilanteen yhteensovittamista sekä sitä, mitkä seikat edistävät opintojen loppuunsaattamista. Mikä motivoi ja saa aikuisen uudelleen opiskelemaan? Onko ...
  • Runkotilavuusyhtälöt panamalaiselle tiikille 

   Suurnäkki, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Puun tilavuus on yksi metsänmittauksen perustunnuksia. Tilavuutta tarvitaan hakkuiden suunnitteluun ja metsän arvon määrittämiseen. Plantaasiviljelmillä metsän tilavuus määritetään yksitäisen puun tilavuusyhtälön avulla. ...
  • Merenkulun ja logistiikan erikoistumiskoulutus korkeakouluverkostossa : Ehdotukset opintojaksoista 

   Lanki, Antti (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkinto- ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Suomen meriklusterissa, jonka kolme pääryhmää ovat meriteollisuus, merenkulku ja satamatoiminnot, ei ole vielä omaa erikoistumiskoulutusta. ...
  • Vauvan ravitsemus : Ravitsemusopas maahanmuuttajaperheille 

   Hagel, Juulia; Takkinen, Elina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäyteyön tarkoituksena oli tuottaa Pieksämäen lastenneuvolaan maahanmuuttajaperheille suunnattu opas alle 1-vuotiaan lapsen ravitsemuksesta. Opas pohjautuu vuonna 2016 julkaistuihin uusiin kansallisiin ravitsemussuosituksiin, ...