• Kymintehtaan Ruukinportin reliefien restaurointisuunnitelma 

   Tolonen, Miina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on restaurointisuunnitelma kahdelle vuonna 1922 valmistuneelle aarnikotka-aiheiselle reliefille. Ne ovat osa Kouvolassa Kuusankoskella sijaitsevan UPMKymmene Oyj:n omistaman Kymintehtaan porttirakennuksen ...
  • Sähköinen taloushallinto verrattuna perinteiseen taloushallintoon 

   Lehtonen, Valtteri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä vertaillaan erilaisia vaihtoehtoja taloushallinnon toteuttamiselle. Työssä selvitetään, mitä hyötyjä sähköinen taloushallinto tarjoaa perinteiseen taloushallintoon verrattuna. Asiaa tutkitaan sekä ajan että ...
  • Oppilashuoltoa ekaluokkalaisille : Vanhempien kokemuksia tuesta ja osallisuudesta Mikkelissä 

   Nurhonen, Tiina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa vanhempien kokemuksia ja toiveita tuesta ja osallisuudesta lapsen siirryttyä esiopetuksesta kouluun. Tutkimuksella haettiin tietoa lapsen ja vanhempien saamasta tuesta, yhteistyön ...
  • Tehtäväjakomääräykset lapsen huollossa 

   Gardemeister, Eveliina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on Tehtäväjakomääräykset lapsen huollossa. Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille se, millä perusteilla tehtäväjakomääräyksiä annetaan ja miksi tällainen on lainsäädännössä mahdollistettu. Tavoitteena ...
  • Elämäntarinaa rakentamassa : Näkökulmia sijaishuollossa asuvan lapsen elämäntarinaan 

   Marttiin, Anne; Vanhatalo, Jaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, millainen on lastensuojelun sijaishuollossa asuvan lapsen elämäntarina sekä millaiseksi tarina rakentuu yhdessä läheisen ihmisen kanssa kerrottuna. Tutkimusote oli kvalitatiivinen ...
  • Metsäpalveluyrityksen markkinointi 

   Saavalainen, Päivi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin palvelemaan oman yrityksen markkinoinnin suunnittelua. Työn tuloksena oli markkinointisuunnitelma aloittelevalle metsäpalveluyritykselle. Tavoitteen saavuttaminen edellytti perehtymistä yleisesti ...
  • Ensihoitohenkilöstön ammatilliset vuorovaikutustaidot : Toimintatutkimus Kymenlaakson pelastuslaitoksella 

   Tervala, Oskari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Kymenlaakson pelastuslaitoksella kehitettiin ammatillisia vuorovaikutustaitoja toimintatutkimuksen keinoin. Ensihoitajien vuorovaikutustaitojen nykytila kartoitettiin ja vastausten perusteella muodostettiin tavoitteet ...
  • Analysis of an energy- and eco-efficient design concept of two-storey residential house in Shiryaevo village 

   Tcelikova, Tatiana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of the thesis is to find an affordable option of energy consumption for the environmentally friendly two-storey residential house in climate conditions of Samara region (in Shiryaevo village). The Shiryaevo village ...
  • Perehdytysopas Kouvolan kaupungin opiskeluterveydenhuoltoon 

   Vatsia, Emilia; Baker, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena tuotekehittelyprojektina, jonka tuotoksena syntyi sähköinen perehdytysopas Kouvolan kaupungin opiskeluterveydenhuoltoon. Opas on suunniteltu perehdytysprosessin tueksi ja ...
  • Perehdytysopas Kouvolan kouluterveydenhuotoon 

   Karvanen, Suvi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden työntekijän tutustuttamista työyhteisöön, organisaatiokulttuuriin, työpaikan normeihin ja arvoihin. Perehdytys työllistää koko työyhteisöä, mutta viimekädessä laadukkaasta ja monipuolisesta ...
  • Ihmisen papilloomavirus ja klamydia, posterit ja opaslehtinen Lahden kaupungin ehkäisyneuvolalle 

   Tossavainen, Virve; Määttänen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda päivitetty opaslehtinen ja posterit ihmisen papilloomaviruksesta ja klamydiasta Lahden kaupungin ehkäisyneuvolalle. Opaslehtisen ja postereiden tarkoituksena ...
  • Opas syöpäkipujen hoidosta 

   Pylkkänen, Jonna; Pohjolainen, Anniina; Leminen, Ella (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Syöpäkivuista kärsii suuri osa syöpäpotilaista, ja kivut usein lisääntyvät sairauden edetessä. Syöpäkipujen hoito on haastavaa ja vaatii hoitohenkilökunnalta paljon tietoa ja perehtyneisyyttä asiaan. Kivunhoidon tulisi ...
  • Kouvolan seudun äitiysneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyys 

   Rinne, Milla; Sundberg, Maria; Jääskeläinen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa äitiysneuvolapalveluiden asiakastyytyväisyyttä asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella. Kyselystä saatujen tuloksia voi jatkossa käyttää äitiysneuvolapalveluiden toiminnan ...
  • Toimintakyvyn arvio sairaalasta kotikuntoutukseen : Arviointimallin kehittäminen 

   Baduel, Hanna; Ruottinen, Raija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Iäkkäiden määrä lisääntyy melkein 12 % vuoteen 2020 Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Portaatto-man hoitomallin mukaisesti potilaat pyritään kotiuttamaan sairaalasta suoraan kotiin. Tavoitteena olisi, että ihmiset ...
  • KERAVAN NUORTEN KOKEMUKSIA TAJUA MUT! – TOIMINTAMALLISTA 

   Ranta-aho, Sheela (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella keravalaisten nuorten kokemuksia Tajua Mut! – toimintamallista ja sen sisään rakennetuista tavoitteista. Tutkimuskysymykset ovat: millaisia ovat nuorten kokemukset Tajua Mut! ...
  • Perehdytysopas Kouvolan alueen ehkäisyneuvoloille 

   Siiskonen, Iida; Järvelä, Iida (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Perehdyttämisellä tarkoitetaan sitä, että uusi työntekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työnsä sekä siihen liittyvät odotukset. Hyvä perehdyttäminen nähdään hyvänä investointina, jolla parannetaan ...
  • POHJOIS-KYMEN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSEN SUURKÄYTTÄJÄANALYYSI 

   Aalto-Riihiaho, Emmi; Heikkinen, Soile (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Kouvolan kaupungin Pohjois-Kymen sairaalan suurkäyttäjäasiakkaiden tunnistaminen ja heidän saamaansa sosiaalisen tuen analysointi vuoden 2014 ajalta. Osatavoitteena oli myös palveluiden ...
  • Lääkityspoikkeamat Kymenlaakson keskussairaalan sisätautiosastoilla : HaiPro-analyysi 

   Harju, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tietoa Kymenlaakson keskussairaalan sisätautiosastoilla tapahtuneiden lääkityspoikkeamien tyypeistä, yleisyydestä ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi kuvattiin ...
  • Alaraaja-amputoidun potilaan elämänhallinnan tukeminen 

   Venho, Karoliina; Keskinen, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Alaraaja-amputaatio on toimenpide, joka muuttaa potilasta fyysisesti ja psyykkisesti. Poistetun raajan myötä potilaan tulee opetella uudelleen elämänhallintaa. Tässä opinnäytetyössä keskitytään alaraaja-amputoidun potilaan ...
  • Uusia palveluratkaisuja Etelä-Savosta : New Service Solutions – NSS 

   Rajahonka, Mervi; Juvakoski, Marja
   Xamk Kehittää 15 (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Rakennemuutosten vuoksi palvelujen ja erityisesti palvelujen tuotteistamisen merkitys kasvaa. Perinteiset rajat teollisuuden ja palveluelinkeinojen välillä ovat menettämässä merkitystään. Kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet ...