Uusimmat viitteet

 • Lauhdelämmön hyödyntäminen Iitin jäähallissa 

  Saareks, Annmari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kylmäkoneisto on jäähallin energiankulutuksen ydin. Jäähallin jäähdytyslaitteiston sähkönkulutus on yleensä noin puolet koko jäähallin sähkönkulutuksesta. Jäähallien hukkaenergiaa ei yleensä hyödynnetä mitenkään, eikä ...
 • Kymen krematorion lämmöntalteenoton suunnittelu 

  Heikkilä, Lauri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja mitoittaa Kymen krematoriolle lämmön talteenottojärjestelmä, niin että työ voi toimia pohjana lämmön talteenottojärjestelmän suunnitteluun ja kartoituksena energian säästöpotentiaalista. ...
 • Tiedonsiirron toteutus autolastausjärjestelmässä 

  Kirjola, Joel (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Porin Tahkoluodon öljy- ja kemikaalisatamaan rakennettavan bitumin autolastausaseman tiedonsiirron toteuttamiseen. Tarkoituksena oli mallintaa bituminlastauksessa käytettävän ...
 • Voimalaitoksen hälytysten optimointi 

  Fransas, Teemu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Hovinsaaren voimalaitoksen pääautomaatiojärjestelmään tulevan suuren hälytysmäärän vähentämistä. Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Kotkan Energia Oy, jonka Hovinsaaren voimalaitoksessa ...
 • Vajaakäyttöisen kiinteistön energiankäytön määrittäminen ja optimointi 

  Koskinen, Emmi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Iitin terveyskeskuksen tyhjien tilojen energian käyttöä ja tutkia lämmitysenergian jakautumista, lämmityksen, ilmanvaihdon ja lämpimän veden välille. Työn tarkoituksena on optimoida ...
 • Nauhauunien energiankulutuksen ja käyntiasteen kartoitus ja tehostaminen 

  Suikkanen, Lauri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Loval Oy:n nauhauunien energiankulutusta sekä niiden käyntiastetta, ja selvittää, voidaanko uunien energiatehokkuutta ja tuotteiden läpimenoaikaa parantaa. Työ aloitettiin ...
 • Aurinkopaneelin käyttö sähköntuotannossa vapaa-ajan asunnolla : Käytännön kokeilu ja mitoitus 

  Salo, Jarmo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin aurinkoenergian hyödyntämistä sähköverkon ulkopuolella sijaitsevassa vapaaajan asunnossa tai vastaavassa kiinteistössä. Lopputuloksena haluttiin tietoa kahdesta asiasta: sovelluksen käyttökelpoisuudesta ...
 • Savukaasun puhdistuksen toimintakuvaukset automaatiosuunnittelun ja operoinnin tukena 

  Virtanen, Kalle-Markus (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Operaattorit vastaavat nykyisin jopa tuhansista automaatiopiireistä koostuvista ohjausjärjestelmistä. Jotta laitoksen ajettavuus säilyisi olosuhteista riippumatta hyvänä, tulisi piirien toimintaa kuvaavien dokumenttien ...
 • Turva-automaation kartoitus prosessilaitokseen 

  Grön, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu Pöyry Finland Oy:n käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ohjeistus turva-automaation kartoitukseen ja suunnitteluun. Ohjeistuksen tarkoituksena on tukea automaatiosuunnittelijoita ...
 • Hajautetun jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuden optimointi 

  Smolander, Tero (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun tarvittavia tietoja ja tarkastella mahdollisia energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantavia tekijöitä. Työ on rajattu ...
 • Aurinkosähköä Kymenlaaksosta : Mäkelänkankaan aurinkopuisto 

  Leppälahti, Olli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietämystä ja mielenkiintoa aurinkoenergiaa kohtaan. Työn tarkoituksena on tuoda esille auringon säteilyenergian hyödyntämistä Kymenlaakson alueella. Työssä tutustutaan aurinkopuistoon, ...
 • Tuuli- ja aurinkovoiman yhteiskäyttö 

  Lillman, Samuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan Mäkelänkankaan tuuli- ja aurinkovoimaloiden sopivuutta yhteen, koska molempien ongelmana on niiden epätasainen tuotanto. Tämä johtuu säiden vaihtelusta, sillä molemmat tarvitsevat otolliset säät ...
 • Suomen energiankäyttö nyt ja tulevaisuudessa 

  Hanski, Ida-Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli kuvata Suomen energiankäyttöä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa 2030- ja 2050-luvuilla. Opinnäytetyö on rajattu öljyn, kivihiilen, maakaasun, turpeen, bioenergian, vesivoiman, tuulivoiman, ...
 • Aurinkoenergian opetuspaketti 

  Korte, Iivo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena on tuottaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle aurinkoenergiaan liittyvä opetuspaketti, joka on tarkoituksenmukainen ja ymmärrettävä. Opetuspaketin on tarkoitus perehdyttää opiskelija ...
 • Harjun Oppimiskeskuksen kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuuden kehittäminen 

  Kilpeläinen, Tero (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Harjun Oppimiskeskukselle. Harjun on merkittävä ja monialainen koulutuskeskus. Sen ympäristö ja rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Tutkimustyön tiedon hankinta tapahtui tutkimuskohteesta ...

Näytä lisää