Uusimmat viitteet

 • Kymen krematorion lämmöntalteenoton suunnittelu 

  Heikkilä, Lauri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja mitoittaa Kymen krematoriolle lämmön talteenottojärjestelmä, niin että työ voi toimia pohjana lämmön talteenottojärjestelmän suunnitteluun ja kartoituksena energian säästöpotentiaalista. ...
 • Tiedonsiirron toteutus autolastausjärjestelmässä 

  Kirjola, Joel (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Porin Tahkoluodon öljy- ja kemikaalisatamaan rakennettavan bitumin autolastausaseman tiedonsiirron toteuttamiseen. Tarkoituksena oli mallintaa bituminlastauksessa käytettävän ...
 • Voimalaitoksen hälytysten optimointi 

  Fransas, Teemu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Hovinsaaren voimalaitoksen pääautomaatiojärjestelmään tulevan suuren hälytysmäärän vähentämistä. Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Kotkan Energia Oy, jonka Hovinsaaren voimalaitoksessa ...
 • Vajaakäyttöisen kiinteistön energiankäytön määrittäminen ja optimointi 

  Koskinen, Emmi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Iitin terveyskeskuksen tyhjien tilojen energian käyttöä ja tutkia lämmitysenergian jakautumista, lämmityksen, ilmanvaihdon ja lämpimän veden välille. Työn tarkoituksena on optimoida ...
 • Nauhauunien energiankulutuksen ja käyntiasteen kartoitus ja tehostaminen 

  Suikkanen, Lauri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Loval Oy:n nauhauunien energiankulutusta sekä niiden käyntiastetta, ja selvittää, voidaanko uunien energiatehokkuutta ja tuotteiden läpimenoaikaa parantaa. Työ aloitettiin ...
 • Aurinkopaneelin käyttö sähköntuotannossa vapaa-ajan asunnolla : Käytännön kokeilu ja mitoitus 

  Salo, Jarmo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tutkittiin aurinkoenergian hyödyntämistä sähköverkon ulkopuolella sijaitsevassa vapaaajan asunnossa tai vastaavassa kiinteistössä. Lopputuloksena haluttiin tietoa kahdesta asiasta: sovelluksen käyttökelpoisuudesta ...
 • Savukaasun puhdistuksen toimintakuvaukset automaatiosuunnittelun ja operoinnin tukena 

  Virtanen, Kalle-Markus (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Operaattorit vastaavat nykyisin jopa tuhansista automaatiopiireistä koostuvista ohjausjärjestelmistä. Jotta laitoksen ajettavuus säilyisi olosuhteista riippumatta hyvänä, tulisi piirien toimintaa kuvaavien dokumenttien ...
 • Turva-automaation kartoitus prosessilaitokseen 

  Grön, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on toteutettu Pöyry Finland Oy:n käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia ohjeistus turva-automaation kartoitukseen ja suunnitteluun. Ohjeistuksen tarkoituksena on tukea automaatiosuunnittelijoita ...
 • Hajautetun jäähdytysjärjestelmän energiatehokkuuden optimointi 

  Smolander, Tero (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää jäähdytysjärjestelmien suunnitteluun tarvittavia tietoja ja tarkastella mahdollisia energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä parantavia tekijöitä. Työ on rajattu ...
 • Aurinkosähköä Kymenlaaksosta : Mäkelänkankaan aurinkopuisto 

  Leppälahti, Olli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietämystä ja mielenkiintoa aurinkoenergiaa kohtaan. Työn tarkoituksena on tuoda esille auringon säteilyenergian hyödyntämistä Kymenlaakson alueella. Työssä tutustutaan aurinkopuistoon, ...
 • Tuuli- ja aurinkovoiman yhteiskäyttö 

  Lillman, Samuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan Mäkelänkankaan tuuli- ja aurinkovoimaloiden sopivuutta yhteen, koska molempien ongelmana on niiden epätasainen tuotanto. Tämä johtuu säiden vaihtelusta, sillä molemmat tarvitsevat otolliset säät ...
 • Suomen energiankäyttö nyt ja tulevaisuudessa 

  Hanski, Ida-Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoite oli kuvata Suomen energiankäyttöä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa 2030- ja 2050-luvuilla. Opinnäytetyö on rajattu öljyn, kivihiilen, maakaasun, turpeen, bioenergian, vesivoiman, tuulivoiman, ...
 • Aurinkoenergian opetuspaketti 

  Korte, Iivo (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityön tarkoituksena on tuottaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle aurinkoenergiaan liittyvä opetuspaketti, joka on tarkoituksenmukainen ja ymmärrettävä. Opetuspaketin on tarkoitus perehdyttää opiskelija ...
 • Harjun Oppimiskeskuksen kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuuden kehittäminen 

  Kilpeläinen, Tero (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Harjun Oppimiskeskukselle. Harjun on merkittävä ja monialainen koulutuskeskus. Sen ympäristö ja rakennukset ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Tutkimustyön tiedon hankinta tapahtui tutkimuskohteesta ...
 • Maakaasun siirtoputkiston sisäpuolisen tarkastuksen tulosten yhdistäminen paikkatietojärjestelmään 

  Tuominen, Niko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yritysten toiminnan tehostamiselle, millä tahansa alalla, on koko ajan enemmän mahdollisuuksia ja paineita tekniikan kehittyessä ja digitalisaation edetessä. Kunnossapidon ja kunnonvalvonnan kannalta tämä tarkoittaa mm. ...

Näytä lisää