• Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen moniammatillisesta lääkityksen kokonaisarvioinnista hyötyvän potilaan tunnistamisessa 

   Oja, Jenna; Karvinen, Julia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi sairaanhoitajat kokivat osaamisensa moniammatillisesta lääkityksen kokonaisarvioinnista hyötyvän potilaan tunnistamisessa. Opinnäytetyö toteutettiin Itä-Savon ...
  • Käsihygienian toteutuminen : Havainnointitutkimus 

   Grönroos, Jenna; Blomster, Sini (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten potilaat, omaiset ja vierailijat toteuttavat käsihygieniaa ja miten käsihygieniatuotteet on sijoiteltu erään Kymenlaaksolaisen sairaalan kahdessa eri yksikössä. ...
  • Ryhmäkoon vaikutus oppimiskokemuksiin ja oppimistuloksiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa 

   Kokki, Katriina; Åberg, Johanna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, oliko ryhmäkoolla merkitystä opiskelijoiden oppimistuloksiin ja oppimiskokemuksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten opiskelijat kokivat suurryhmäopetuksen ja ...
  • HAASTAVA, PALKITSEVA IMETYS -opaslehtinen imetyksen ongelmiin 

   Kukkonen, Rosa; Silventoinen, Iina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Suomessa on julkaistu vuonna 2016 uudet ravitsemussuositukset, joiden mukaan täysimetystä suositellaan 4–6 kk ikään asti. Tilastot kuitenkin kertovat, että vain 14 % äideistä täysimettää Suomessa 4 kk ikään asti, ja 6 kk ...
  • Palliatiivinen hoito ja saattohoito sairaanhoitajien kokemana Kouvolan alueella 

   Inkiläinen, Nina; Seppälä, Nina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon Kouvolan alueella. Näkökulmana oli sairaanhoitajien kokemus saattohoidon yhteistyöstä saattohoitoa ...
  • Nännihaavojen hoito osassa Suomen synnytyssairaaloista 

   Iivanainen, Heidi; Siitari, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Nännihaavat vaikuttavat kivuliaisuudellaan imetykseen ja imetyksen kestoon. Tässä opin-näytetyössä tutkitaan nännihaavojen vaikutusta ja merkitystä imetykseen sekä pohditaan hoitajan ohjauksen merkitystä nännihaavojen ...
  • "Toivoin hoitajilta tukea, ymmärtäväisyyttä ja lempeyttä" : Anoreksian hoito Sosterin lasten ja nuorten yksikössä 

   Kosonen, Maria; Paajanen, Eerika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin anoreksian hoitoa Sosterin lasten ja nuorten yksikössä potilaiden näkökulmasta. Tavoitteena oli selvittää hoidossa olleiden anoreksiaa sairastavien potilaiden tuen tarvetta ja kartoittaa kokemuksia ...
  • Akuutin kivunhoidon toteutuminen kirurgisilla vuodeosastoilla Kymenlaakson keskussairaalassa : Kyselytutkimus 

   Sirén, Milana; Tuominen, Terhi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää akuutin kivunhoidon toteutumista sairaanhoitajien näkökulmasta Kymenlaakson keskussairaalan kirurgisilla vuodeosastoilla. Tavoitteena oli selvittää, toteutuuko kivunhoito ...
  • Lasten kivunhoito : Lasten kokemuksia postoperatiivisesta kivunhoidosta sekä hoitajien kokemuksia omasta kivunhoidon osaamisestaan 

   Kylmälä, Laura; Palm, Jennika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lasten kivunhoitoa pidetään tutkimusten mukaan edelleen riittämättömänä. Opinnäytetyön tarkoituksena on hyödyntää tutkimuksen tuloksia hoitotyön kehittämiseen, kuten kivunhoidonkoulutuksen lisäämiseen. Kyselyn avulla ...
  • Hyvvee Vointija -Tapahtuma 

   Pesonen, Matti; Koistinen, Anssi; Nisula, Juho-Pekka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja siihen liittyvän tapahtuman suunnittelu, toteutus sekä arviointi tuotekehitysprosessina yhdessä terveydenhoitoalan 3. sektorin toimijan kanssa. ...
  • Ensihoitajien kokemuksia NEWS-pisteytyksestä ensihoidossa 

   Tanskanen, Erkki; Haapiala, Juha (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella ensihoidossa otettiin keväällä 2017 käyttöön Nati-onal Early Warning Score (NEWS), joka on Englannissa potilaan tilan arviointiin kehitetty riskipistejärjestelmä. Järjestelmän tarkoitus ...
  • Kunnes kuolema meidät erottaa : Videoita parisuhteen jälkeisestä vainosta 

   Mattola, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Joka kymmenes nainen ja joka kahdeskymmenes mies joutuu elämänsä aikana vainon kohteeksi. Valtaosa vainoamistapauksista saa alkunsa päättyneestä parisuhteesta, jolloin puhutaan parisuhteen jälkeisestä vainosta. Vainoaja ...
  • Hoitotyön yhteenveto hoidon jatkuvuuden turvaajana 

   Salminen , Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Joutsan sairaalan hoitohenkilöstölle mallipohja hoitotyön yhteenvedon laadinnan tueksi. Tarve ilmeni Keski- Suomen seututerveyskeskuksen 2016 keväällä tekemässä kirjaamisen ...
  • Liikuntakalenteri kotkalaisille - teoreettisen viitekehyksen laatiminen 

   Taavila, Anni; Lehtimäki, Juuli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä uusinta tutkittua tietoa liikunnan vaikutuksista sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon, terveyden edistämiseen sekä kertoa tämän hetkisistä liikuntasuosituksista. Opinnäytetyö oli kehittämistyö, ...
  • Lääkehoitoon liittyvät lääkityspoikkeamat Kangasniemen vanhuspalveluissa 2015 - 2016 

   Pusa, Wilma (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kolmen tutkimuskysymyksen avulla etsiä lääkityspoikkeamiin vaikutta-via taustatekijöitä. Opinnäytetyössä kuvattiin lääkityspoikkeamatyyppejä ja niihin yhteyksissä olevia taus-tatekijöitä ...
  • Mikkelin soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma 2017 

   Kammonen, Tuomas; Ekmark, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Soveltava liikunta on erityisryhmien ja yli 65-vuotiaiden liikuntamuoto, jossa liikuntaa sovelletaan kunkin yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Soveltavasta liikunnasta käytettiin ennen termiä ”erityisliikunta”. Tämä ...
  • Maahanmuuttajapotilaan kohtaaminen : Opas lastentautien osasto 21:lle 

   Korpela, Milka; Reponen, Kukka-Maaria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa opas Mikkelin keskussairaalan lastentautien osaston 21 hoitohenkilökunnalle maahanmuuttajapotilaiden kohtaamisesta. Opinnäytetyön tavoite oli lisätä tietoa siitä, ...
  • Lapsemme epilepsia : Opas päiväkotien henkilökunnalle 

   Sopanen, Henri; Utriainen, Tommi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Epilepsia on yksi yleisimmistä lasten pitkäaikaissairauksista Suomessa. Epilepsia on neurologinen sairaus, johon liittyy poikkeavaa aivojen sähköistä toimintaa. Oireet ovat monimuotoisia, pienistä nykäyksistä aina rajuihin ...
  • Ikääntyneiden hyvä ravitsemus : Opas palvelutalo Karpalokodin päivätoiminnan asiakkaille 

   Natunen, Maiju (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ikääntyneiden ravitsemus on ajankohtainen aihe. Ikääntyneiden määrä väestössä kasvaa koko ajan, ja kotona asuvien ikääntyneiden määrä lisääntyy. Tutkitun tiedon pohjalta tiedetään, että riskit virhe-, vajaa- ja aliravitsemukseen ...
  • Oppimispeli lapsille tyypillisistä alahengitystieinfektioista 

   Koppelomäki, Elina; Vepsäläinen, Laura (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa oppimispeli lasten alahengitystieinfektioista. Oppimispelimme on lautapeli, johon kuuluu 50 monivalintakysymystä koskien alahengitystieinfektioita ja niiden hoitoa. Lautapelin ...