Uusimmat viitteet

 • Asfalttimassan kiviainesten ominaisuudet ja vaatimukset 

  Karhinen, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin asfalttimassaan lisättävän kiviaineksen ominaisuuksia ja laatuvaatimuksia. Työn tilaajana on Destia Oy, joka haluaa käyttöönsä tiiviin helposti luettavan tietopaketin aiheesta. Työssä on ...
 • Määrälaskennan prosessinhallinta 

  Abdullahi Mohamed, Abaas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä ja tutkia määrälaskennan prosessin kulkua. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää määrälaskennan eri vaiheet ja menetelmät sekä määrälaskennan rooli kustannusarviolaskennass ...
 • Selvitys hormielementin valumuottiratkaisuista 

  Toivonen, Toni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Kotkan Elpo-hormielementtitehtaan kahta erilaista valumuottijärjestelmää ja kartoittaa niiden mahdolliset puutteet ja kehittämistarpeet käytön ja laadun näkökulmasta. Tutkimuksen lisäksi ...
 • Minimel Lynx -turvaamisjärjestelmän käyttö ratatyön turvaamisessa Suomessa 

  Holopainen, Aleksi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Schweizer Electronicin kehittämän Minimel Lynx -turvalaitejärjestelmän käyttöä työmaaolosuhteissa ja tunnistaa sen mahdollisuuksia parantaa turvallisuutta ja työn tehokkuutta ...
 • Väistötilojen laatumittaukset ja vuokrakustannusten tarkastelu 

  Lumppio, Teemu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tavoitteena on selvittää, täyttääkö eri vuokraajien käytössä olevat väistötilat laatuvaatimukset, jotka niille on asetettu. Tarkastelun kohteena ovat myös vuokrakustannukset. Opinnäytetyön lähtökohtana on ...
 • Koneohjausjärjestelmien ja mittalaitteiden käyttöönotto 

  Kola, Ville (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja perehtyä infrarakentamisen kohteessa työmaalla käytettävään mittaustekniikkaan, mittalaitteisiin, koneohjausjärjestelmiin ja tietomallintami-seen. Työssä yhtenä lähtökohtana oli myös ...
 • Toistuvan toimitilakorjauksen toteutuneiden kustannusten vertailu 

  Immonen, Mira (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on toimitilojen korjausrakentamisen toteutuneiden kustannusten vertailu. Tarkastelua tehtiin Helsingissä sijaitsevan Pääpostitalon kolmessa urakassa, joissa kaikille rakennettaville tiloille oli tulossa ...
 • Betonielementtien tietomallinnus CADS House -ohjelmistolla 

  Pätäri, Anni (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella monipuolisesti CADS House -ohjelmiston uusia betonielementtitoimintoja, jotka mahdollistavat tietomallin luomisen. Työssä tietomallinnet-tiin JL-Rakenne Oy:ssä suunniteltavana oleva ...
 • Tuotannon kustannushallinta ja -seuranta omien kohteiden toteutuksessa 

  Jalava, Santeri (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni aihe keskittyy tuotannon kustannusten hallintaan ja kehittämiseen yhtiössämme. Tavoitteena oli saada aikaiseksi yksinkertainen toimintamalli/työkalu tuotannon kustannusten hallintaan. Työssäni pyrittiin myös ...
 • Vanhojen palo-ovien ja luukkujen uusimistarpeen arviointi ja uudistaminen 

  Töyrylä, Jussi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Osana tätä opinnäytetyötä on tehty Fortum Power and Heat Oy:n omistamalla Loviisan voi-malaitoksella esiselvitys laitoksen palo-ovien ja -luukkujen palonkestovaatimuksien täytty-misestä, jossa on verrattu vanhojen palo-ovien ...
 • Terveen opetusrakennuksen rakennuttaminen 

  Leppänen, Jari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa tulee opetusrakennuksia purkuun lisääntyvällä vauhdilla. Tähän on syynä rakennuskannan ikä ja se, että niiden suunniteltu elinkaari on tiensä päässä. Ennen purkupäätöstä näissä purettavissa rakennuksissa on usein ...
 • Jäykistävien seinien vaakaliitosten kapasiteettitarkastelu 

  Vauhkonen, Jarkko (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jäykistävien seinien vaakaliitosta kuormittaa usein suuret leikkausvoimat, jotka on otettava huomioon kyseisiä rakenteita suunniteltaessa. Käytössä olevissa suunnitteluohjeissa ei liitokselle kuitenkaan ole selkeää parasta ...
 • Hormielementin vuodon korjaus ja ennaltaehkäisy 

  Hagman, Tomi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli hormielementin vuodon korjaus ja ennaltaehkäisy. Opinnäy- tetyön tilaajana oli Lemminkäinen Talo Oy ja yhteistyössä mukana Rudus Oy. Työn tavoitteena oli tutkia syitä hormielementin vuodolle ja ...
 • Tietomallin hyödyntäminen elementtikohtaisessa raudoitusosavalmistuksessa 

  Leinonen, Joonas (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta ottaa käyttöön elementtikohtaisia valmisverkkoja elementinvalmistuksessa. Työ on toteutettu tuotesuunnittelun näkökulmasta, keskittyen tietomallintamiseen ja sen tuomien ...
 • Betonin huokosjako – koekappaleen valmistusvirheen vaikutus testaustulokseen 

  Huuhtanen, Sami (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa erilaisten betonin huokosjaon määri-tystä varten valmistettavien koekappaleiden mahdollisten valmistusvirheiden vaikutuksesta testaustuloksiin. Lisäksi ...

Näytä lisää