Uusimmat viitteet

 • Kotkalaisten nuorten kokemuksia yhteisöllisyydestä 

  Kaipiainen, Antto; Ikäheimonen, Taina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhteisön sisäisen yhteisöllisyyden muodostuminen ei ole automaattista, sillä se vaatii vuorovaikutusta, kommunikaatiota ja osallistumista yhteisön jäseniltä. Opinnäytetyön tilaaja on Kotkan kaupungin nuorisotoimi, ja työn ...
 • Yksityiseen perhepäivähoitoon soveltuva omavalvontasuunnitelma 

  Ek, Heidi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia omavalvontasuunnitelma Iitin yksityiset perhepäivähoitajat ry:lle. Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on sosiaalihuollon mukaisen palvelun asianmukaisuuden, laadun ...
 • Perhetyö lapsen näkökulmasta : 5-7 -vuotiaiden lasten kokemuksia perhetyöstä ja osallisuudestaan perhetyöhön 

  Jääskeläinen, Mirjam; Leinonen, Anu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää kouvolalaisten alle kouluikäisten lasten kokemuksia perhetyöstä ja sitä, kuinka hyvin lapset kokevat olevansa perhetyössä osallisina. Tutkimuksen ...
 • Isän ja lapsen välinen vuorovaikutus ja tunnetyöskentely : MLL:n isä-lapsiryhmän jäsenten kokemuksia isyydestä 

  Kääriäinen, Maria; Summanen, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan isien ja lasten välistä vuorovaikutusta ja tunnetyöskentelyä. Tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, miten isät mieltävät oman ja lapsensa välisen vuorovaikutuksen, mitä isyys merkitsee ...
 • "Lupa unelmoida" - Piha-alueen kunnostusprojekti lastensuojelulaitoksessa 

  Kautonen, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on yhteisöllinen projekti, jonka tuotoksena lastensuojelulaitoksen piha-alue kunnostettiin perusteellisesti oman yhteisön voimin. Projektin tarkoituksena oli parantaa lastensuojelulaitoksen tiloja viihtyisämmäksi ...
 • Kelan ammatillinen kuntoutusselvitys : Syyt kuntoutustarpeen taustalla 

  Silkala, Emmi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kelan ammatillisten kuntoutusselvitysten määrä ja tarve on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa etenkin nuorilla aikuisilla. Kela määrittää kyseisen kuntoutuksen kohderyhmäksi kuntoutujat, joilla sairaus tai vamma, ...
 • Chiari-lapset varhaiskasvatuksessa 

  Yrjölä, Krista; Haikonen, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa harvinaisen sairauden, chiari malformaation, tuomia haasteita päiväkodin arkeen ja tuottaa esite-tyyppinen infopaketti, jonka lapsen vanhemmat voivat viedä päiväkotiin lapsen ...
 • KAIKKI OK? : Nuorten kokemuksia Kotkan Ohjaamosta 

  Jokela, Tanja; Autio, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö käsittelee Ohjaamo-toimintaa, joka tarjoaa matalan kynnyksen periaatteella ohjausta ja neuvontaa alle 30-vuotiaille nuorille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia nuorten kokemuksia Kotkan Ohjaamosta sekä ...
 • Ammatillinen vuorovaikutus ja dialogisuus Kotikallion yksikön toiminnassa 

  Laitinen, Elina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee ammatillista vuorovaikutusta, dialogisuutta sekä pu-heeksi ottamisen taitoja Kouvolan kaupungin tuottamassa Kotikallion lastensuojelunyk-sikössä. Työ tarkastelee vuorovaikutukseen liittyviä ...
 • Motivointijakso Motarin arviointi ammattilaisten näkökulmasta 

  Taalikka, Reija (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida ViaDia Mikkeli ry:n toteuttama motivointijakso Motari. Jälkikäteen tehdyllä arvioinnilla selvitettiin motivointijaksolle asetettujen odotusten toteutuminen sekä jaksolle asetettujen ...
 • DOOST DARI? : Taidelähtöisten ja toiminnallisten menetelmien käyttö nuorten voimaantumisen, osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden tukemisessa. 

  Porkka, Susanna; Rappu, Meiju (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yhteistä taidelähtöistä ryhmätoimintaa eritaustaisten nuorten voimaantumisen, osallisuuden ja sosiaalisten suhteiden tueksi. Järjestimme neljän musiikkityöpajakerran ...
 • Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan tavoitteet ja seuranta 

  Ruuth, Satu; Pöllänen, Henna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tarkastellaan lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden myöntämää sekä vapaaehtoisten että ammatillisten tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan tavoitteita ja seurantaa. Lisäksi työssä pyritään selvittämään, ...
 • Liikuntakansio työvälineeksi päiväkoti Muksulaan 

  Roos, Jatta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella päiväkoti Muksulaan sisäliikuntaa tukeva työväline. Työvälineeksi muodostui liikuntakansio, joka sisältää liikuntaharjoitteita, vinkkejä liikuntatuokion raken-tamiseen ja ...
 • Kokemuksia Lapset puheeksi -varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluista Peitsarin päiväkodissa 

  Montonen, Martina; Piispa, Jutta (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Peitsarin päiväkodin työntekijöiden ja van-hempien kokemuksia Lapset puheeksi -varhaiskasvatussuunitelmakeskusteluihin liittyen. Tarkoituksena oli myös kerätä kehittämisehdotuksia ...
 • Welcome to the English Kindergarten! : Perehdyttämiskansio Englanninkieliselle päiväkodille 

  Hannula, Juuso (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia perehdyttämiskansio Englanninkieliselle päiväkodille. Perehdyttämiskansion tarkoituksena on helpottaa uusien työntekijöiden työsuhteen alkamista sekä päiväkodin ...

Näytä lisää