• Koira lapsen tukena : Koira-avusteinen tunnetyöskentely 

   Maczulskij, Mariia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää koira-avusteisen työskentelyn haasteita ja mahdollisuuksia työskenneltäessä yksittäisen lapsen kanssa. Aihetta on viime vuosina tutkittu paljon ryhmätasolla, ...
  • Kolmiportainen tuki Haminan varhaiskasvatuksessa 

   Peltonen, Nina; Friman, Niina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä luodaan kolmiportaisen tuen malli Haminan kaupungin varhaiskasvatukseen päivähoidon puolelle. Opinnäytetyössä tehtiin Haminan varhaiskasvatukseen kolmiportaisen tuen malli henkilöstön työkaluksi sekä ...
  • Mukana muutossa ja muutoksessa : Asumisyhteisön lakkauttaminen 

   Manninen, Miisa; Kilpeläinen, Minna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee asumisyhteisön lakkauttamista ja sen myötä mielenterveyskuntoutujien tuen tarpeita muutoksessa. Asumisyhteisön lakkauttamisen myötä asiakkaat siirtyivät tuetusta asumisesta omiin koteihin kotiin ...
  • Koskettelukirja : Miltä tuntuu 

   Lamminen, Leila (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa koskettelukirja Celia kirjastolle. Kohderyhmänä kirjalle olivat pienet lapset, mutta kirja sopii myös muillekin ryhmille. Kirjasta käytetään nimitystä ...
  • Pienryhmätoiminta oppimisen edistäjänä 

   Partanen, Anna (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tavoitteena oli ottaa selvää, kuinka pienryhmätoiminta vaikuttaa oppimiseen ja milloin se toimii mahdollisimman tehokkaasti. Tutkimus toteutettiin kotkalaisessa päiväkodissa kolmena havainnointikertana. Kohteena ...
  • Koulunkäynninohjaajien vähentämisen vaikutukset pienryhmissä 

   Yilmaz, Riikka (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee resurssivähennysten vaikutuksia erityisopetuksessa henkilökunnan kokemana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilökunnan näkemyksiä heidän työssä jaksamisestaan, ryhmien työrauhasta sekä ...
  • LEIKIN MERKITYS KUUSANKOSKEN TERHOKERHOSSA : Havaintoja leikeistä ja vuorovaikutuksesta 

   Joffel, Henna; Lantta, Anna-Maria (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön taustalla oli valtakunnallinen Koko Suomi leikkii -hanke, joka oli toiminnassa 2014–2016. Koko Suomi leikkii -hankkeen tavoitteena oli perustaa Suomen joka kuntaan Terhokerho. Terhokerhot ovat vapaaehtoisten ...
  • Liikunta kotoutumisen tukena 

   Muukkonen, Iitu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä perehdyttiin liikunnan merkitykseen kotoutumisessa. Työssä tutkittiin, miten liikunta tukee kotoutumista ja mikä merkitys liikunnalla on maahanmuuttajalle. Työn tarkoituksena oli selvittää maahanmuuttajien ...
  • Palveluopas Loviisan kaupungin ikäihmisille 

   Gustavson, Tiia (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa selkeä ja helppolukuinen palveluopas Loviisan kaupungin ikäihmisille. Opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää Loviisan kaupungin ikäihmisten tietoisuutta heille ...
  • Luonto osana mielenterveyskuntoutujien rentoutusryhmää : Tuokioiden inspiraationa Metsämieli-menetelmä 

   Volanen, Anni; Volanen, Ida (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Metsämieli-menetelmän tapaisen toiminnan soveltumista Mielipaikan rentoutusryhmään ja tukea ryhmään osallistuneita mielenterveyskuntoutujia käyttämään toiminnasta ...
  • Yksinhuoltajien työllistymisen esteet ja vaikeudet 

   Tani, Milla; Valtonen, Mona (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä kysytään yhden vanhemman perheiden kokemuksia työllistymisen es-teistä ja vaikeuksista. Kysely lähetettiin Pienperheyhdistyksen jäsenille sähköpostitse selvittääksemme syitä ja taustoja työllistymisen ...
  • Kuntouttavan työtoiminnan vaikutus pitkäaikaistyöttömän työllistymisedellytyksien sekä elämänhallinnan parantamisessa 

   Wirman, Maarit (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kuntouttavan työtoiminnan vaikutusta asiakkaan työ- ja toimintakykyyn sekä elämänhallintaan. Lisäksi tarkoituksena on tuoda tietoa mahdollisista kehittämiskohteista Etelä-Karjalan ...
  • Lasten kokemuksia sijaissisaruudesta 

   Klemola, Nina (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimus käsittelee perhehoidon sijaisperheenä toimivien perheiden biologisten lasten tuen tarvetta. Tuen kartoittamisella ja tuen antamisella voidaan ehkäistä sijoituksien katkeamisia, etenkin niissä tapauksissa kun perheen ...
  • Metsäretket valmistavan opetuksen luokalle : Opas Kouvolan Ladun retkeilykummeille 

   Simpanen, Merja (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa opas valmistavan opetuksen luokan metsäretkien suunnitteluun ja toteutukseen Kouvolan Ladun retkeilykummeille. Opasta voidaan hyödyntää tukemaan maahanmuuttajalasten kotoutusta ...
  • Satuhieronta työmenetelmäksi päiväkotiin 

   Sulkamoniemi, Sanni; Talka, Marjaana (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli saada satuhieronnasta uusi työmenetelmä erääseen mikkeliläiseen päiväkotiin. Lisäksi opinnäytetyössä haluttiin havainnoida satuhieronnan vaikutuksia alle kolmevuotiaisiin ...
  • Isyyden kokeminen vankilassa : Kokemusasiantuntijoiden silmin 

   Nurmi, Milka; Forsberg, Annika (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sitä, kuinka vankilassa olevat isät kokevat oman isyytensä vankilassa ollessaan ja millä tavoin he toteuttavat isänä olemista rajatusta ympäristöstä käsin. Tutkimuksessa tuodaan esiin ...
  • ASUKKAAT OSALLISINA SATEENKAAREN ASUMISYKSIKÖN TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ 

   Kantola, Satu (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisvalmennusyksikön asukkaiden kokemuksia osallisuudestaan ja mahdollisuudestaan vaikuttaa heitä koskeviin asioihin uudessa ...
  • Kuvin puhuttu : Kuvat kommunikoinnin tukena ja välineenä 

   Karhu, Laura; Kuivala, Essi (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on jatkoa yhdessä toteutetulle erityisosaamisen projektille Kuvat puhetta tukevana ja korvaavana menetelmänä. Opinnäytetyö on projektin toiminnallinen osuus. Työ koostuu kahdesta osuudesta: kuvin tuetuista ...
  • Nuorten aikuisten taloudenhallinnan ongelmat Kotkassa : Vuoden 2017 tilanne 

   Lautamäki, Ari (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on sekä tutkimuksellinen kehittämistyö että toiminnallinen kehittämistyö. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten yleisiä taloudenhallinnan ongelmat ovat 18–29-vuotiailla Kotkalaisilla nuorilla ...
  • Nuorisokoti Jaloverson vastaanotto- ja arviointiosasto 

   Parkko, Sauli (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tavoitteena oli tehdä Nuorisokoti Jaloverson toisen osaston perustamista varten toi-mintasuunnitelma. Tarkoitus oli, että avattava osasto olisi erikoistunut päihdearvioin-tiin ja kartoittamaan kriisissä olevan nuoren tilaa ...