Uusimmat viitteet

 • Vanhempien osallisuus Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksessa 

  Lamminen, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena oli kuvata, mitä vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa on, miten vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö kokevat vanhempien osallisuuden ...
 • Arviointityömenetelmää kehittämässä lastensuojelun sijaishuoltolaitoksen hoito- ja kasvatustyön vaikuttavuuden arviointiin 

  Tuomi, Sinikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työmenetelmä, jonka avulla lasten-suojelun sijaishuoltolaitoksen tekemän hoito- ja kasvatustyön vaikuttavuutta voidaan arvioida. Kehitystyö tehtiin Turun kaupungin ...
 • Työväline päiväkodin toiminnan laadun itsearviointiin 

  Vuorinen, Riitta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on design-tyyppinen toimintatutkimus, rajattu kehittämisprojekti. Kehittämisprojektissa suunniteltiin, toteutettiin ja testattiin päiväkotiyksikön toiminnan laadun arviointia varten uudet kysymyslomakkeet ...
 • Nuorisotyöntekijän merkitys nuorisotilalla käyvien nuorten elämässä 

  Smedroos, Henna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyölläni halusin konkretisoida nuorisotyöntekijöiden tärkeää, nuorten parissa tekemää työtä. Mielenkiintoni asiaan heräsi, kun itse työskentelin nuorten kanssa nuorisotilalla Porin alueella. Nuoret käyvät tiloissa ...
 • MITÄ ON LASTENSUOJELULAITOKSESSA TEHTÄVÄ TYÖ? 

  Pokela, Ismo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata lastensuojelulaitoksessa tehtävää työtä, kun tätä tarkastellaan hoidon ja huolenpidon, kasvatuksen, ohjaamisen ja yhteistyöverkostojen kanssa tehtävän työn näkökulmasta. Tutkimuksessa ...
 • Korona Perhepalvelut Oy:n palvelujen määrittäminen 

  Uuppo, Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Olen suunnitellut yksityisen lastensuojelu- ja muita perhepalveluja tarjoavan yrityksen perustamista yhdessä osakaskumppanini kanssa. Tämän yrityksen työnimenä on ollut Korona Perhepalvelut Oy. Uuden yrityksen toiminnan ...
 • Harjavallan kaupungin aikuissosiaalityön kehittäminen 

  Soini, Eija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työni aiheena oli kehittää Harjavallan kaupungin aikuissosiaalityötä. Kohteiksi muodostuivat 1) aikuissosiaalityön tiimipalavereiden kehittäminen sekä 2) sosiaalikeskuksen päivystys. Kehittäminen alkoi syksyllä 2015 ja ...
 • Lastensuojelulaitos Lämminsylin päihdetyön toimintamallin kehittäminen 

  Teelmäki, Sini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli päihdetyön toimintamallin kehittäminen Lastensuojelulaitos Lämminsyliin. Kehittämistyö tapahtui yhdessä Lastensuojelulaitos Lämminsylin Epala-yksikön työntekijöiden kanssa. Toimintamallin ...
 • Esiopetuksen oppilashuoltoryhmän toiminta Valkeakoskella 

  Parikka, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö toteutettiin Valkeakosken Kaupungin esiopetuksessa ja sen tarkoituksena oli kuvata oppilashuoltoryhmän toimintaa. Oppilashuoltoryhmä on moniammatillinen tiimi, jonka muodostavat esikoulun lastentarhanopettaja, ...
 • Erityistason jalkautuvien palveluiden kehittäminen Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa 

  Heikkilä, Katja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä tutkimuksessa arvioitiin Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluissa Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa kehitettyä erityistason jalkautuvaa palvelua realistista arviointia soveltaen. Jalkautuvat erityistason ...
 • Kokemuksista voimaa-hanke. Vanhemmat kehittämässä koulukodin toimintaa 

  Kohtamäki, Sari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa KOKEMUKSISTA VOIMAA-hankkeen sisällöstä, jossa entisten koulukotinuorten vanhemmat kokoontuivat puolen vuoden ajan ryhmänä kerran kuukaudessa keskustelemaan ja kehittämään koulukodin ...
 • Kiintymyssuhteeseen perustuvan omahoitajatyötä tukevan oppaan kehittäminen lastensuojelulaitos Ravanissa 

  Rautakallio, Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Kehittämistyöni aiheena oli kehittää lastensuojelulaitos Ravanin omahoitajille opas, joka perustuu lastensuojelulaitos Ravanin kasvatusperiaatteiden mukaisesti kiintymyssuhdeteoriaan. Kehittämistyön avulla omahoitajat ...
 • Vaikuttava aikuissosiaalityö ja asiakassuunnitelmat 

  Heinimaa, Eini (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Aikuisten parissa tehtävällä sosiaalityöllä on pitkät perinteet, mutta aikuissosiaalityö käsitteenä ja työmuotona on jäsentynyt vasta 2000-luvulla. Aikuissosiaalityö kohdistuu yli 18-vuotiaisiin taloudellisesti ja muutenkin ...
 • Perhetyölle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sosiaalityöntekijän arvioimana 

  Toivola, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, saavutettiinko lastensuojelun perhetyön asiakaskohtaiset tavoitteet sosiaalityöntekijöiden arvioimana. Lastensuojelun perhetyön tavoitteiden saavuttamista tutkittiin yhden kunnan ...
 • Porin kaupungin nuorten työpajan starttivalmennus ja sen kehittäminen 

  Mylläri, Tonja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä työelämälähtöisessä kehittämistehtävässä analysoitiin Porin kaupungin nuorten työpajan starttivalmennus -menetelmän ongelmakohtia sekä tuotettiin yhdessä starttivalmentajien kanssa ratkaisuehdotuksia starttivalmennuksen ...

Näytä lisää