Uusimmat viitteet

 • Opinnäytetyö lisää terveydenhoitajatyön osaamista 

  Määttä, Virve; Pirnes, Johanna; Virkkula, Tiina; Honkanen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Terveydenhoitajakoulutus on vastikään täyttänyt 90 vuotta. Terveydenhoitajien osaamisvaatimuksia on päivitetty ja samanaikaisesti on arvioitu koulutuksen vastaamista työelämän tarpeisiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli ...
 • Yhteenveto 

  Koivisto, Kaisa; Henner, Anja; Kiviniemi, Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointi tulee muuttumaan Suomessa tulevina lähivuosina. Muutos kohdentuu järjestämisvastuuseen, palveluiden tuottajiin, itse palveluihin, työnjakoon ja osaamistarpeisiin. Digitalisointi ...
 • Kokeillen ja kehittäen kohti tulevaisuuden hyvinvointipalveluja 

  Heikka, Helena (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien lisääminen on keskeinen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uudenlaisia organisaatiorajat ylittäviä palvelukonsepteja ja teknologian ...
 • INR-hoitajat osana laadukasta vieritestausta 

  Luttinen-Maunu, Kirsi; Lehto, Liisa; Henner, Anja; Mäkitalo, Outi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Varfariinihoidon hoitotasapainon saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttävät INR-arvon (International Normalized Ration) seurantaa. Perinteisen laboratoriotutkimuksen sijaan INR-arvo voidaan määrittää vieritestinä, jonka ...
 • Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta – mitä hyötyä? 

  Liljamo, Pia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelissa kuvataan Oulu-hoitoisuusluokitusmittarin (OPCq) kehittämistyötä sekä hoitoisuustiedon hyödyntämistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. OPCq-mittarin kehittäminen käynnistyi 1990-luvun alussa tavoitteena ...
 • Hoivakokemus hoitotieteen käsitteenä 

  Latomaa, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelissa tarkastellaan hoivakokemus-käsitettä ja siihen liittyviä käsitteitä normatiivis-analyyttisesti, so. teoreettisesti semioottisesti ja kasvatus- ja sivistysteoreettisesti. Kasvatus- ja sivistysteoreettisesti ...
 • Työyhteisön kokemukset jännitteiden säätelyn ja konfliktien ratkaisun lähtökohtana 

  Tensing, Marianne; Kiviniemi, Liisa; Koivisto, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkelissa kuvataan työyhteisön jännitteiden ja konfliktien tunnuspiirteitä sekä niiden säätelyssä ja ratkaisussa hyödynnettäviä toimintatapoja, jotka perustuvat ihmisen yksilölliselle tavalle kokea tapahtumat. Jännitteet ...
 • Vuorovaikutus ja eettinen toiminta erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tutkimuksessa 

  Koivisto, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimus on vaativaa toimintaa ja sen tekeminen tulee perustua tiedeyhteisön tunnustamiin eettisiin toimintatapoihin. Erityisiä vaatimuksia asetetaan eettiselle toiminnalle ja ennakkoarvioinnille, jos tutkimus kohdistuu ...
 • Yhteiskunta-, hoito- ja terveystieteellisen tutkimuksen eettisten periaatteiden tarkastelua 

  Koivisto, Kaisa; Serlo, Kaijaleena (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvä tieteellinen käytäntö on myös osa ...
 • Työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutuksessa 

  Koivisto, Kaisa; Henner, Anja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ammattikorkeakoululain lain mukaan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö on ...
 • Harjoittelu opetusmoduulissa kehittää opiskelijan osaamista potilaan kokonaishoidossa ja tiimitaidoissa 

  Mäenpää, Pia; Koskela, Tarja; Mustakangas, Satu; Chen, Anna-Kaisa; Harju, Leena; Tuomikoski, Anna-Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opetumoduulissa toteutettavan käytännön harjoittelun tavoitteena oli selkiinnyttää vuodeosaston opiskelijaohjausprosessia ja edistää harjoittelussa olevien opiskelijoiden kokonaisvaltaisen potilashoidon osaamista sekä ...
 • Opiskelijaohjaajakoulutus lisää opiskelijaohjausosaamista 

  Tuomikoski, Anna-Maria; Ruotsalainen, Heidi; Sivonen, Pirkko; Tähtinen, Tanja; Kääriäinen, Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Artikkeli käsittelee tutkimusta, jossa arvioitiin monimuotoisen opiskelijaohjaajakoulutuksen vaikuttavuutta opiskelijaohjausosaamiseen ja kuvattiin opiskelijaohjausosaamista opiskelijaohjaajien itsensä arviomana. Tutkimukseen ...
 • Tutkimustieto auttaa hoitotyön harjoittelun kehittämisessä 

  Suua, Pirkko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Meneillään oleva Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus) vaikuttaa myös koulutukseen. Opetuksen kehittämistyössä ennakoidaan ja seurataan muutoksia ja tehdään tiivistä yhteistyötä työelämätahon kanssa. ...
 • eBreast edistää moniammatillista yhteistyötä 

  Henner, Anja; Paalimäki-Paakki, Karoliina; Metsälä, Eija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Education and training in early detection of breast cancer for health care professionals (EBreast) on EU-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa oppimateriaalia rintasyövän varhaisen havaitsemisen palveluketjussa ...
 • Sairaanhoitaja säteilyn käyttäjänä 

  Henner, Anja; Schroderus-Salo, Tanja; Hirvonen, Lassi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Leikkaussalissa ja poliklinikoilla suurimmat ongelmat säteilyn käytössä liittyvät yleensä puutteelliseen laite- ja tekniikkaosaamiseen. C-kaarikoulutuksissa, ja etenkin demonstraatiotilanteissa, on tullut esille puutteellisen ...

Näytä lisää