• Tyrmää tupakka! Ensihoitajaopiskelijat terveystiedon ohjaajina 

   Sandström, Sanna; Tervaskanto-Mäentausta, Tiina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) tarjottava terveyden edistämisen perusteet -opintojaksoa toteutetaan projektimaisesti yhteistyössä työelämän kanssa. Opintojakso ajoittuu ensimmäisen vuoden opintoihin. Tavoitteena on ...
  • Opinnäytetyö lisää terveydenhoitajatyön osaamista 

   Määttä, Virve; Pirnes, Johanna; Virkkula, Tiina; Honkanen, Hilkka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Terveydenhoitajakoulutus on vastikään täyttänyt 90 vuotta. Terveydenhoitajien osaamisvaatimuksia on päivitetty ja samanaikaisesti on arvioitu koulutuksen vastaamista työelämän tarpeisiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli ...
  • Yhteenveto 

   Koivisto, Kaisa; Henner, Anja; Kiviniemi, Liisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sosiaali- ja terveyspalveluiden organisointi tulee muuttumaan Suomessa tulevina lähivuosina. Muutos kohdentuu järjestämisvastuuseen, palveluiden tuottajiin, itse palveluihin, työnjakoon ja osaamistarpeisiin. Digitalisointi ...
  • Kokeillen ja kehittäen kohti tulevaisuuden hyvinvointipalveluja 

   Heikka, Helena (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien lisääminen on keskeinen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uudenlaisia organisaatiorajat ylittäviä palvelukonsepteja ja teknologian ...
  • INR-hoitajat osana laadukasta vieritestausta 

   Luttinen-Maunu, Kirsi; Lehto, Liisa; Henner, Anja; Mäkitalo, Outi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Varfariinihoidon hoitotasapainon saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttävät INR-arvon (International Normalized Ration) seurantaa. Perinteisen laboratoriotutkimuksen sijaan INR-arvo voidaan määrittää vieritestinä, jonka ...
  • Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta – mitä hyötyä? 

   Liljamo, Pia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Artikkelissa kuvataan Oulu-hoitoisuusluokitusmittarin (OPCq) kehittämistyötä sekä hoitoisuustiedon hyödyntämistä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. OPCq-mittarin kehittäminen käynnistyi 1990-luvun alussa tavoitteena ...
  • Hoivakokemus hoitotieteen käsitteenä 

   Latomaa, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Artikkelissa tarkastellaan hoivakokemus-käsitettä ja siihen liittyviä käsitteitä normatiivis-analyyttisesti, so. teoreettisesti semioottisesti ja kasvatus- ja sivistysteoreettisesti. Kasvatus- ja sivistysteoreettisesti ...
  • Työyhteisön kokemukset jännitteiden säätelyn ja konfliktien ratkaisun lähtökohtana 

   Tensing, Marianne; Kiviniemi, Liisa; Koivisto, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Artikkelissa kuvataan työyhteisön jännitteiden ja konfliktien tunnuspiirteitä sekä niiden säätelyssä ja ratkaisussa hyödynnettäviä toimintatapoja, jotka perustuvat ihmisen yksilölliselle tavalle kokea tapahtumat. Jännitteet ...
  • Vuorovaikutus ja eettinen toiminta erityisryhmiin kuuluvien ihmisten tutkimuksessa 

   Koivisto, Kaisa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimus on vaativaa toimintaa ja sen tekeminen tulee perustua tiedeyhteisön tunnustamiin eettisiin toimintatapoihin. Erityisiä vaatimuksia asetetaan eettiselle toiminnalle ja ennakkoarvioinnille, jos tutkimus kohdistuu ...
  • Yhteiskunta-, hoito- ja terveystieteellisen tutkimuksen eettisten periaatteiden tarkastelua 

   Koivisto, Kaisa; Serlo, Kaijaleena (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvä tieteellinen käytäntö on myös osa ...
  • Työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutuksessa 

   Koivisto, Kaisa; Henner, Anja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ammattikorkeakoululain lain mukaan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö on ...
  • Harjoittelu opetusmoduulissa kehittää opiskelijan osaamista potilaan kokonaishoidossa ja tiimitaidoissa 

   Mäenpää, Pia; Koskela, Tarja; Mustakangas, Satu; Chen, Anna-Kaisa; Harju, Leena; Tuomikoski, Anna-Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opetumoduulissa toteutettavan käytännön harjoittelun tavoitteena oli selkiinnyttää vuodeosaston opiskelijaohjausprosessia ja edistää harjoittelussa olevien opiskelijoiden kokonaisvaltaisen potilashoidon osaamista sekä ...
  • Opiskelijaohjaajakoulutus lisää opiskelijaohjausosaamista 

   Tuomikoski, Anna-Maria; Ruotsalainen, Heidi; Sivonen, Pirkko; Tähtinen, Tanja; Kääriäinen, Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Artikkeli käsittelee tutkimusta, jossa arvioitiin monimuotoisen opiskelijaohjaajakoulutuksen vaikuttavuutta opiskelijaohjausosaamiseen ja kuvattiin opiskelijaohjausosaamista opiskelijaohjaajien itsensä arviomana. Tutkimukseen ...
  • Tutkimustieto auttaa hoitotyön harjoittelun kehittämisessä 

   Suua, Pirkko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Meneillään oleva Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus) vaikuttaa myös koulutukseen. Opetuksen kehittämistyössä ennakoidaan ja seurataan muutoksia ja tehdään tiivistä yhteistyötä työelämätahon kanssa. ...
  • eBreast edistää moniammatillista yhteistyötä 

   Henner, Anja; Paalimäki-Paakki, Karoliina; Metsälä, Eija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Education and training in early detection of breast cancer for health care professionals (EBreast) on EU-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa oppimateriaalia rintasyövän varhaisen havaitsemisen palveluketjussa ...
  • Sairaanhoitaja säteilyn käyttäjänä 

   Henner, Anja; Schroderus-Salo, Tanja; Hirvonen, Lassi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Leikkaussalissa ja poliklinikoilla suurimmat ongelmat säteilyn käytössä liittyvät yleensä puutteelliseen laite- ja tekniikkaosaamiseen. C-kaarikoulutuksissa, ja etenkin demonstraatiotilanteissa, on tullut esille puutteellisen ...
  • Tehohoidon simulaatiossa oppii työelämässä vaadittavia taitoja 

   Hyvämäki, Piia; Vanhanen, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tehohoito on vaikeasti sairaiden potilaiden hoitoa, jossa potilasta tarkkaillaan keskeytymättä ja hänen elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoislaittein. Tavoite on voittaa aikaa perussairauden ...
  • Kysy ja kuuntele – simulaatio Oulun ammattikorkeakoulun mielenterveyshoitotyön opetuksessa 

   Alakulppi, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Artikkelissa kuvaan hoitoalan opiskelijoiden mielenterveyshoitotyön simulaatio-opetuksen perusteita, käytäntöä ja kokemuksia Oulun ammattikorkeakoulussa.
  • Haavahoidon erikoistumiskoulutuksella asiantuntijuuteen 

   Alahuhta, Maija; Jylkkä, Merja; Männistö, Nina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto, joka edellyttää ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa sekä arvioinnissa. Haavahoidon erikoistumiskoulutus on 30 opintopisteen ...
  • Erikoistumiskoulutuksella asiantuntijaksi 

   Koivisto, Kaisa; Serlo, Kaijaleena (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen siten, että hän kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä määritellyllä työelämän osa-alueella. Asiantuntijuus ...