• An active attitude and the spirit of doing. Hands-on work and results at the Information Technology department of Oulu UAS 

   Nousiainen, Eero; Peltola, Anne; Ilmakangas, Virpi; Rontu, Riitta
   ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 4/2014 (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Oulu UAS educates professionals for the needs of Northern Finland, whose competence corresponds to the needs and development of working life in the region. We react quickly to the changes occurring in working life and the ...
  • Aikuisena agrologiksi monimuoto-opinnoilla 

   Sarja, Tiina; Hilli, Anu
   ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2/2014 (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk) järjesti aikuisille suunnatun agrologikoulutuksen vuosina 2009-2013 Aikuisena agrologiksi -hankkeen avulla. Opetuksesta suuri osa toteutettiin verkko-opintoina. Opetus oli suunnattu ...
  • Ajatuksia pienen luovan tiimin johtajuudesta 

   Heikkinen, Kari-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Artikkeli antaa eväitä perustamisvaiheessa olevan pienen luovan tiimin johtamiseen sekä tiimissä toimimiseen. Lisäksi se antaa ajatuksia aloittelevalle tiiminvetäjälle tiimin perustamisesta, yleisestä toimimisesta tiimissä ...
  • Akuuttitilanteet ikääntyneen hoitotyössä 

   Korkiakangas, Eveliina; Vanhanen, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Vanhuspalvelulaki (2014) painottaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemista ja itsenäistä suoriutumista ja asumista omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Tämän päivän ikääntynyt ihminen elää ...
  • Alueellinen metsäohjelma kokoaa metsän monet merkitykset 

   Laitala, Marjo; Tikkanen, Jukka; Saarinen, Ninni
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1/2009 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2009)
   Metsäkeskusten johdolla tehtävään alueelliseen metsäohjelmaan (AMO) osallistuu nykyisin monia sidosryhmiä, joilla saattaa olla hyvinkin erilaisia metsien käyttöä ja hoitoa koskevia tavoitteita. Oamkin Luonnonvara-alan ...
  • Ammattikorkeakouluille Green Campus -toimintamalli? 

   Virkkula, Outi
   ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 23/2014 (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Suomen Kestävän kehityksen toimikunnan Yhteiskuntavastuuhaaste tuo ammattikorkeakoulujen toimintaan selkeitä vastuullisuuden tavoitteita ja edistämisen painetta. Useassa ammattikorkeakoulussa kestävän kehityksen työhön on ...
  • Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseus tuo tiedon avoimesti saataville 

   Tolonen, Tiina
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 7/2013 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Theseus-julkaisuarkisto tuo ammattikorkeakouluissa tehdyt opinnäytetyöt sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan julkaisut helposti verkon kautta kaikkien saataville. Theseus on toimintansa aikana kasvanut nopeaa ...
  • Ammattikorkeakoulun opettaja yhdistää tutkimustiedon ja käytännön 

   Hopeavuori, Tuula
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 7/2012 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulun opettajilta kysyttiin tiedeviestinnän pro gradu -tutkielmassa keväällä 2011, mistä he hankkivat tuoretta tutkimustietoa, missä muodossa he mieluiten ottaisivat tutkimustietoa käyttöön ja ...
  • Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön tavoitteet ja hyödyt 

   Koivunen, Kirsi; Remahl, Tea; Isohanni, Irene
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 4/2011 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimus- ja kehitystyö on perusta ammattikorkeakoulun opetukselle ja alueen työelämän osaamisen kehittämiselle. Sillä tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten ...
  • Ammattikorkeakoulut ja yrityselämä 

   Mäki, Maire
   ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29/2015 (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Yritysten on menestyäkseen ja kilpailussa pärjätäkseen kehityttävä jatkuvasti. Yritykset tarvitsevat kehitystyössään innovaatiovalmiuksia ja sparraavaa tukea. Oulun seudulla on luotu yhteistyöfoorumeita ja kehitetty ...
  • Ammattipedagogisen maiseman avartuminen. Pedagoginen reseptiotutkimus opetuselokuvan vaikutuksesta 

   Tenno, Tiiu; Karjalainen, Asko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Artikkelissa keskitytään opetuselokuvan dramatisoinnin opetukselliseen ja kasvatukselliseen strategiaan sekä pedagogisen median välittömään reseptioon. Opetuselokuvan pedagoginen reseptio liittyy pedagogisen median tuottamaan ...
  • Aputytöstä asiantuntijaksi – 120 vuotta sairaanhoitajakoulutusta Oulussa 

   Koivisto, Kaisa; Latomaa, Timo; Sandelin, Pirkko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Aputytöstä asiantuntijaksi – 120 vuotta sairaanhoitajakoulutusta Oulussa artikkelissa kuvataan lyhyesti koulutuksen juhlakonferenssin sisällöllisiä teemoja koulutus, tutkimus- ja kehittämistoiminta, johtaminen ja esimiestyö, ...
  • Arctic business potential from Oulu region's perspective – opportunities and obstacles 

   Niemelä, Sami; Hintsala, Henna
   ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 7/2016 (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   The future of the Arctic and the prospective Arctic business opportunities have been studied from Oulu region’s perspective in two separate projects. Observations from these projects form the core of this article. ...
  • Arjen innovaatioista vanhuspalvelujen kehittämiseen 

   Tervaskanto-Mäentausta, Tiina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Innovaatio on sosiaali- ja terveysalalla vielä melko uusi ja merkityksiään hakeva käsite. Toimialalla on käynnissä paljon innovaatiotoimintaan tähtäävää kehittämistä, mutta innovaatioteorioita ei ole totuttu käyttämään ...
  • Asiakas- tai ihmislähtöisyys – tasavertaisuutta ja vastavuoroisuutta ammattilaisten ja palvelun käyttäjien kanssa 

   Koivunen, Kirsi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nykyisin monet organisaatiot korostavat asiakaslähtöisyyttä toimintansa arvoperustana. Monet kansalliset ja alueelliset strategiat, ohjelmat ja uudistukset perustavat kehittämistyötään asiakaslähtöisyyteen. Meneillään ...
  • Asiakaspalautteen kerääminen kirjastossa Kansainvälisenä epäonnistumisen päivänä 

   Liikanen, Anu
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 21/2013 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastossa on vakiintuneet käytännöt kerätä asiakaspalautetta, mutta myös uusia keinoja asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi etsitään jatkuvasti. Kansallisen epäonnistumisen päivän ...
  • Asiakkaan osallisuus mielenterveyspalveluissa : kuulluksi tulemista ja inhimillistä kohtaamista 

   Laitila, Minna; Pietilä, Anna-Maija (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
  • Aurinkoenergian hyödyntäminen puuhakkeen kuivaamisessa 

   Hilli, Anu; Posio, Mikko; Kylmänen, Erkki; Åman, Eemeli; Åman, Kasper (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kesäaikaan tuoreen kaadetun puutavaran ja siitä valmistetun hakkeen laatua heikentävät nopeasti lahottaja- ja homesienet ja lämpöarvo laskee. Tämän vuoksi hakkeeksi tuleva puutavara kuivataan luonnon olosuhteissa tai ...
  • Aurinkosähkön soveltuvuus maitotilalle 

   Posio, Mikko
   ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 21/2014 (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Suomalaisella maitotilalla sähköä kuluu maidontuotannossa ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavissa laitteissa, kuten ilmanvaihdossa ja valaistuksessa. Lisäksi sähköä käytetään lämmön- ja lämpimänkäyttövedentuotantoon. ...
  • Avaimet käteen : fMBA-koulutus tukee naisjohtajuutta 

   Lämsä, Anna-Maija; Savela, Terttu
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 8/2010 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimuksen kohteena oli vuosina 2005–2008 toteutettu femaleMBA (fMBA) -hanke. Kyseessä oli naisille tarkoitettu julkisella rahoituksella tuettu johtamiskoulutus, josta vastasi Oulun seudun ammattikorkeakoulun Täydennyskoulutus. ...