Uusimmat viitteet

 • Toimitusketjun hallinnan ja osaamisen kehittäminen : Case: Unique Companies 

  Kämppi, Maria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ketterä toimitusketjun hallinta voi tuoda yritykselle merkittävää kilpailuetua. Ketteryys edellyttää kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin, markkinasensitiivisyyttä sekä jatkuvaa oppimista. Opinnäytetyössä käsitellään ...
 • Prospektoinnin kehittäminen : Case: Lahden Seudun Kehitys Oy 

  Vepsäläinen, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Myynnin kehitykseen on useita tapoja ja yksi niistä on uusasiakashankinta. Business-to-business organisaatioiden on pitänyt viime vuosina kehittää tapaa tehdä uusasiakashankintaa, koska business-to-business-asiakkaiden ...
 • HENKILÖSTÖN SITOUTUMINEN : Case: Staples Finland Oy 

  Kaipainen, Eleonora; Kaipainen, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Staples Finland Oy:ssä on tapahtunut pitkään muutoksia, joiden on havaittu aiheuttavan epävarmuutta henkilöstön keskuudessa. Staplesin arvoissa ja arvoihin pohjautuvassa strategiassa korostetaan oman henkilöstön keskiössä ...
 • Rekrytointi uutena palveluna : Case: Palkeiden rekrytointipalvelu valtionhallinnossa 

  Pöllänen, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on selvittää, toimiiko Valtion talous- ja henkilöhallinnon palvelukeskuksen, Palkeiden, uusi rekrytointipalvelu suunnitellulla tavalla ja suunnitella kehittämistoimenpiteitä palveluun. ...
 • Taulupalaverimallin käyttöönotto osana päivittäisjohtamismallin muutosta : Case: Patria Aviation Oy, Halli Aircraft 

  Olkkonen, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualalla toimivan Patria Oy:n Aviation liiketoiminnassa aloitettiin vuoden 2017 syksyllä mittava toimintamallin muutos, jonka tavoitteena on uuden teollisen toimintamallin käyttöönotto. ...
 • Lähiruuan toimitusketjun kehittäminen : Case: Viestintäsuunnitelma Mustila Viini Oy:lle 

  Järvinen, Tarja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuluttajat osaavat arvostaa lähellä tuotettua ruokaa. Lähiruuan lyhyt toimitusketju säästää ympäristöä ja lähellä tuotettu ruoka on puhdasta, maukasta ja terveellistä. Lä-hiruuan tuottajat ovat usein pieniä perheyrityksiä ...
 • Kohti kumppanuutta : Ulkoministeriön teknisten HR-tehtävien siirtäminen Palkeisiin 

  Jaakkola, Pia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön kohdeorganisaationa oli Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus eli Palkeet, joka aloitti vuonna 2017 ulkoministeriön kanssa yhteisen kumppanuushankkeen henkilöstöpalveluihin liittyen. Opinnäytetyön ...
 • Asiakaskokemuksesta ja asiakaskohtaamisesta viestiminen asiakasrajapinnassa työskenteleville toimihenkilöille 

  Konttinen, Kristiina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee organisaation sisäistä viestintää liittyen asiakaskokemukseen ja asiakaskohtaamiseen. Pääaiheena on tutkia, kuinka tehokkaasti asiakasrajapinnassa työskenteleville toimihenkilöille viestitään ...
 • Organisaation suorituskyvyn kehittäminen 

  Paananen, Teija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Globaali toimintaympäristö edellyttää organisaatioilta yhä useammin sekä strategista että operatiivista kilpailukykyä. Orkla konsernissa julkaistiin vuonna 2015 Kompassi, jonka tarkoituksena on ohjata toimintaa ja ...
 • Asiakaskokemuksen muodostuminen : THE Kuljettajakoulutus 

  Solehmainen, Joel (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata THE Kuljettajakoulutuksen asiakaskokemuksen syntymisen nykytila asiakkaan näkökannalta asiakkaan ostopolussa. Opinnäytetyö antaa organisaatiolle tietoa siitä, kuinka asiakkaat ...
 • Palveluasiantuntijan osaaminen verkkoasioinnin ohjauksessa 

  Ahilampi, Anniina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kelan palveluasiantuntijoiden osaamisvalmiuksia asiakkaan verkkoasioinnin ohjauksessa. Kelassa on viime vuosina laitettu paljon resursseja verkkoasioinnin kehittämiseen. ...
 • Imagon kehittäminen markkinointiviestinnän avulla 

  Hyöky, Sini (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yrityksen imago muodostuu ihmisten mielikuvista yritystä kohtaan. Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla Kymijoen Ravintopalvelut voi kehittää imagoaan markkinointiviestinnän ...
 • Pelillistäminen työmotivaation johtamisessa 

  Väisälä, Maarit (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli pelillistäminen työmotivaation johtamisessa. Työn tavoitteena oli tutkimus- ja teoriatietojen perusteella luoda ohjeistus ja toimintamalli pelillistämisen käyttöönotolle yrityksen johtamisen ...