• 1880-luvun rakennuksen kuntoarvio ja korjaus 

   Harju, Marko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa 1880 rakennetun hirsirunkoisen raken-nuksen vauriot kuntoarvion kautta ja selvittää jo tehtyjä kunnostustoimenpiteitä. Kohteena oleva rakennus sijaitsee Seinäjoen Nurmon ...
  • Esteettömyys käyttötarkoituksen muutoksessa : Suolamakasiini 

   Kestilä, Jonna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kokkolan keskustassa sijaitsee Suolamakasiini, joka rakennettiin alun perin vuonna 1813 Roosin talon huoltorakennukseksi. Suolamakasiinin käytöllä on pitkä historia, mutta nykyisin käyttö on vähäistä. Opinnäytetyössä ...
  • Eteläpohjalainen paja : Moksun pajan rakentaminen 

   Kankaanpää, Kaisa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Raudanvalmistus ja muokkaus ovat alkaneet maassamme jo esihistoriallisella ajalla. Ensimmäiset pajat ovat olleet ns. kyläpajoja, joissa työskenteli kylän oma seppä. Pikkuhiljaa pajat yleistyivät jokaiseen pihapiiriin ...
  • Hedmanin kerroksen panoraamatapetti : Dokumentointi, vauriokartoitus ja konservointisuunnitelma 

   Turunen, Minna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Pohjanmaan museon Hedmanin kerroksessa on esillä osa ranskalaista panoraamatapettia. Se kuuluu laajempaan tapettikokonaisuuteen, joka on 1800-luvulla koristanut kristiinankaupunkilaisten kauppias-laivanvarustajien salien ...
  • Hirsirakenteiden suoristus : Oikaisu- ja tuentamenetelmiä 

   Jaakkola, Aapo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Vanhoja hirsirakennuksia korjattaessa törmätään usein rakenteissa tapahtuneisiin notkahduksiin ja pullistumiin. Ne heikentävät rakennuksen kestävyyttä ja käytettävyyttä. Tämä opinnäytetyö esittää suoristus- ja tuentamenetelmiä, ...
  • Historialliset kivirakenteet : Luonnonkivi- ja rauniokellareiden korjaaminen ja säilyttäminen 

   Perälä, Sari; Lehtola, Johanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö sisältää alan kirjallisuuskatsauksen sekä kolmen esimerkkikohteen pohjalta tehdyn tutkimuksen luonnonkivirakenteisten kellareiden ja raunioiden korjaus- ja säilyttämismahdollisuuksista. Kirjallisuuden lisäksi ...
  • Ilmalämpöpumppujen asentaminen kulttuurihistorialliseen rakennukseen 

   Pajula, Erkka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan rakennusten lämmitystekniikan kehittymistä ja niiden tuomia muutoksia rakennuksissa. Tarkemmin aiheeseen perehdytään ilmalämpöpumppujen osalta. Ilmalämpöpumppu on yksi nopeimmin lisääntyvistä ...
  • Japanilaisen temppelin konservointi : Työskentely Yakuōin Yakushidō temppelin työkohteella 

   Rajala, Reijo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työssä kuvataan perinteisen japanilaisen puurakenteisen temppelin konservointia käytännön työhön osallistuneen näkökulmasta. Chiban läänissä, Kamogawan kaupungissa, sijaitseva vuonna 1648 rakennettu pieni buddhalainen ...
  • Johdatus Vanhaan Raumaan ja sen rakennuksiin 

   Palviainen, Hilja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö on opas Vanhaan Raumaan muuttavalle. Tekstissä käydään läpi alueen historiaa, rakennuskannan ja -suojelun kehitystä sekä rakennuskulttuurisia erityispiirteitä. Lisäksi työn kautta lukija oppii vanhan ...
  • Jurvan museo : Rekonstruktio kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa 

   Eromäki, Saila (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työhön pyrittiin keräämään historiatietoja Jurvan museon päärakennuksesta, Haapalan talosta, ja sen puretusta umpikuistista. Haapalan historiasta löydettiin melko vähän tietoja, mutta kaikki aiheeseen liittyvä materiaali ...
  • Kaakeliuunin purku 

   Virtanen, Jenni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työni aiheena oli kaakeliuunin purku. Kaakeliuunin purkua itsessään ei tule pitää konservoivana toimena, vaan se tulisi nähdä pikemminkin äärimmäisenä tapana säilyttää kaakeliuuneja tuleville sukupolville. Työni tavoitteena ...
  • Kannuksen Kiistolan päärakennuksen alapohjan vauriokartoitus ja korjaussuunnitelma 

   Saralampi, Tuija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää Kannuksen Eskolan kylässä sijaitsevan Kiistolan hirsisen päärakennuksen alapohjan kunto. Rakennus oli painunut alaspäin koko kehältä keskusmuurin ollessa entisessä korkeudessa. Rakennus ...
  • Kelleskaton rakentaminen 

   Ukkola, Ilari (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä kerron kelleskaton rakentamisesta ja historiasta. Tämä opinnäytetyö on myös ohje kelleskaton rakentamiseen. Osallistuin kelleskaton rakentamiseen Inarissa keväällä ja kesällä 2014. Käytän tätä ...
  • Kivirannan rakennuksen hirsiosan alapohjan korjaus 

   Helin, Tuula (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Turkhaudan kylässä sijaitsevan Kivirannan rakennuksen hirsisen osan alapohjan kunto ja tehdä korjaussuunnitelma sekä toteuttaa korjaus. Rakennuksen alapohja oli huonossa kunnossa, ...
  • Korjausrakentamiskeskukset : Toimivan mallin edellytykset Keski-Suomeen 

   Ohls, Hedda (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Korjausrakentamiskeskuksia on perustettu Suomeen 1970-luvulta lähtien. Kes-kuksia on perustettu vuosikymmenten aikana vaihtelevin taustavoimin ja toimintamallein, vaikka perusajatus on säilynyt samana. Tämän työn tarkoituksena ...
  • Kotiseutumuseot Keski-Suomessa : Ongelmia ja ratkaisuja 

   Patajoki, Anna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössäni tutkin keskisuomalaisten kotiseutumuseoiden nykytilaa ra-kennuskonservaattorin näkökulmasta. Työssä käydään läpi tyypillisimmät ongel-mat ja rakennusten vauriot sekä pohditaan niihin mahdollisia ratkaisuja. ...
  • Kuistin käytöstä, historiasta ja korjauksesta : Nikkarityylisen kuistin korjaus 

   Manninen, Leila (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä kerrotaan yleisesti kuisteista. Työssä esitellään kuistien päätyypit ja kerrotaan, kuinka rakennustyylikaudet ovat kulloinkin näkyneet kuistien ulkoasussa. Lisäksi kerrotaan kuistien konservoinnista ja ...
  • Kuivakäymälä vanhaan rakennukseen : Käymälälaitteen valinta ja sijoittaminen Vakulovin taloon 

   Lemmetyinen, Emilia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä etsittiin vaihtoehtoisia käymäläratkaisuja vesikäymälälle. Tavoitteena oli löytää sopiva kuivakäymäläratkaisu vanhan rakennuksen sisäkäymäläksi ja pohtia sen sijoittamista siten, että rakennus saadaan ...
  • Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan hirsirakennuksen seinien lisäeristäminen 

   Salli, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä pohditaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan hirsirakennuksen seinien lisäeristämistä. Pohdinnan kohteena ovat seinät, koska seinien kohdalla lisäeristäminen on rakennuksen arvojen kannalta kaikkein hankalinta. ...
  • Kyminlinnan linnoituksen komendantin talo : Rakennushistoriaselvitys ja pohdintaa interiöörin entistämisestä 

   Järvinen, Nina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn alussa esitellään asioita, joista rakennushistoriaselvitys koostuu ja mitä sitä tehdessä tulisi huomioida. Varsinaista rakennushistoriaselvitystä varten pyrittiin keräämään kaikki olemassa oleva tieto Senaatti-kiinteistön ...