Uusimmat viitteet

 • Pilaantuneen maan in-situ-puhdistus sähkökinetiikan avulla : Laboratoriomallinnus 

  Niemelä, Johan (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on osa Interreg-hankkeen INSURE-toteutusta. Työssä kehitettiin pilaantuneen maan in-situ-puhdistusta sähkökinetiikan avulla tekemällä laboratoriomallinnus kentällä olleesta pilottikohteesta. Työ tehtiin Helsingin ...
 • Erotussuunnitelmaprosessin kehittäminen : Fortum Waste Solutions Oy Suomen tuotanto 

  Karjalainen, Johannes (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa työturvallisuutta Fortum Waste Solutions Oy:n Suomen tuotannon toimipaikoilla kehittämällä prosessin erotussuunnitelmaprosessia. Tavoitteena oli, että opinnäytetyön jälkeen toimipaikalla ...
 • Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma toimintavarmuuden välineenä Kanta- ja Päijät-Hämeessä 

  Ranta-aho, Heli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vesihuoltolaki (119/2001) ohjaa vesihuoltolaitosten toimintaa. Vuonna 2014 vesihuoltolaitosten häiriötilanteisiin varautumista tarkennettiin vesihuoltolaissa. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitos laatii ja pitää ajan ...
 • Tuotantolaitoksen vesitase : Case: St1 Renewable Energy Oy 

  Räty, Ilkka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää St1 Renewable Energy Oy:n Hämeenlinnan bioetanolintuotantolaitoksen vesitase, tutkia teoreettisen taseen ja toteuman eroavai-suudet sekä määrittää merkittävimmät vesitaseen optimoinnin ...
 • Juomapakkauksen elinkaaritarkastelu : Case: NWB-Finland 

  Orola, Anni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko NWB-Finland yrityksen uudenlainen Bag-inBox -juomapakkaus hiilijalanjäljeltään pienempi verrattuna vastaaviin markkinoilta löy-tyviin PET-muovisiin pakkauksiin. Opinnäytetyössä ...
 • Henkilökohtaisen päästökaupan toteuttaminen : case: Lahti CitiCAP 

  Väisänen, Petteri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Henkilökohtaisella päästökaupalla viitataan jokaisen yksilön omien, ympäristölle haitallisten päästöjen, vähentämistä omien ratkaisujen kautta. Lahden CitiCAP-hankkeessa näitä päästöjen vähennyksiä pyritään suorittamaan ...
 • Tuusulan kunnan kiinteistöjen jätehuollon kehittämissuunnitelma 

  Särkkä, Laura; Ovaskainen, Julle (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Tuusulan kunnalle ja sen tarkoituksena oli kartoittaa kunnan kiinteistöjen jätehuollon nykytilaa ja esittää parannusehdotuksia, jotta kunnan kiinteistöjen jätehuoltoa voidaan edistää. Opinnäytetyötä ...
 • Ympäristöjärjestelmän kehittäminen : Case: Lahden ammattikorkeakoulu 

  Kaikonen, Niklas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä kehitettiin ympäristöjärjestelmää Lahden ammattikorkeakoululle. Työ on rajattu käytännön toimenpiteiden eli ympäristöohjelmien suunnitteluun ja sitä edeltävään rakentamisprosessiin, joka pitää sisällään ...
 • Pohjaveden hyödyntäminen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä Suomessa : Lahden seudun alueellinen tarkastelu 

  Kouvo, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tausteselvitys pohjaveden hyödyntämismahdollisuuksista rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjelmissä Suomessa ja erityisesti Lahden seudulla. Työn tilaajana toimi Lahden ammattikorkeakoulun ...
 • Energy Audit : Case: Zdroje WWTP and Kurenala WWTP 

  Vainio, Marika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  The purpose of the study was to examine the electricity consumption of a larger wastewater treatment plant Zdroje WWTP (177 000 PE) located in Poland, and a smaller wastewater treatment plant Kurenala WWTP (5700 PE), located ...
 • Juomakelpoista merivettä : teoriassa ja käytännössä 

  Juutilainen, Annakaisa; Kunnas, Satu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä käsiteltiin maailmassa vallitsevaa puhtaan veden pulaa ja mahdollisuuksia, joita meriveden puhdistaminen juomakelpoiseksi tar-joaa tämän ongelman vähentämiseen. Aihetta tutkittiin teorian lisäksi käy-tännön ...