• Trestima energiapuun mittauksessa : Trestima-sovelluksen käyttö energiapuun mittauksessa. Käyttö ja soveltuvuus. 

   Luomahaara, Sami (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin energiapuun mittaamista Trestima- stack sovelluksella. Trestima on ohjelma, joka on kehitetty monipuoliseen metsänmittauk-seen. Trestima-stack on kehitetty erikseen pinomittausta varten. ...
  • Metsonsoitimen riistapainoitteinen metsänhoito : Case: A. Ahlström Kiinteistöt Oy, Pöytyä 

   Puranen, Tommi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Metsänhoito käsitteenä on lähes jokaiselle metsänomistajille tuttu termi, mutta riistataloudellinen metsänhoito on osalle tuntematon. Metson soidinalueet saavat jo normaalissa metsänhoidossa erityiskohtelun, koska nämä ...
  • Korjuujäljen työskentelynaikainen seuranta oppilaitoksen harvesterilla 

   Rahkonen, Tomi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin menetelmä työskentelynaikaiseen korjuujäljen mittaukseen oppilaitoksen harvesterilla. Tavoitteena oli parantaa kuljettajaoppilaiden oppimisympäristöä ja saada opiskelijat kiinnittämään ...
  • Alajärven Sähkön keskijännitelinjojen vierimetsien hoitotarpeen selvitys 

   Lillstrang, Daniel (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Lumi- ja myrskytuhot metsissä aiheuttavat usein vahinkoa myös sähkölinjoille. Johdon päälle kaatunut, katkennut tai taipunut puu voi vahingoittaa johtoa, katkaista sen tai estää sähkön kulun. Riskialtteinta myrsky- ja ...
  • Palaturpeen nosto ja kuivaus tuotantosaran keskiosaa hyödyntämällä 

   Kangastie, Karita (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia palaturpeen nostamista tuotantosaran keskiosalle ja verrata sen kuivumistehokkuutta tavanomaiseen kenttäkuivausmenetelmään. Seurantatutkimus toteutettiin kesän 2015 aikana. Opinnäytetyön ...
  • Metsään.fi -palvelun tiedotteen vaikuttavuus, hyödyntäminen ja ymmärrettävyys metsänomistajan näkökulmasta Lounais-Suomen alueella 

   Itäkylä, Pia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Lounais-Suomen Metsäkeskuksen ehdotuksesta tarkoituksenani oli selvittää metsään.fi -tiedotteen ymmärrettävyyttä, vaikuttavuutta ja hyödyntämistä metsänomistajan näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena olivat Lounais-Suomessa ...
  • Metsähallituksen luontopalvelujen polttopuuhuollon nykytila ja tulevaisuus Sisä-Suomen ja Rannikon puistoalueilla 

   Mäkinen, Miko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Metsähallituksen luontopalvelujen Sisä-Suomen ja Rannikon alueelle. Työssä tarkastellaan polttopuuhuollon nykytilaa ja tulevaisuutta, menojen, työtapojen ja olosuhteiden näkökulmasta. Luontopalvelut ...
  • Jousimetsästys : Vanhimpia pyyntimuotojamme 

   Martin, Vesa (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoite oli selvittää suomalaisten metsästäjien mielipiteitä jousimetsästyksestä ja uudesta metsästyslakiesityksestä, joka mahdollistaa valkohäntäpeuran ja villisian metsästyksen jousella. Selvitetään myös ...
  • Metsäpalveluyrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Virtaniemi, Pasi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö on liiketoimintasuunnitelma metsäpalveluyritykselle, siinä keskitytään erityisesti yrityksen kysynnän selvittämiseen Kuortaneella ja Alavudella. Yrityksen idea on tarjota laajasti metsäalan palveluita ˗ niin ...
  • Pihasuunnitelma : Vanhan pihan uudistaminen 

   Isokääntä, Maija (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda pihasuunnitelma omakotitalotontille Sieviin. Kyseessä oli vuonna 1969 rakennettu talo ja sen vanha pihamaa, joka kaipasi päivitystä nykyaikaan ja näin ollen myös parantamaan ...
  • Metsätalouden kannattavuuden mittaus Seinäjoen Koulutuskuntayhtymän Korven koulutilalla 

   Saarinen, Aapo (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan Ilmajoen koulutilan opetusmetsän kannattavuutta. Työssä selvitettiin mistä metsätalouden kannattavuus koostuu. Työssä käsitellään metsätaloutta ja sen kannattavuutta myös yksityismetsänomistajan ...
  • Trestima-Stack pinomittausohjelman testaus 

   Pihlajaviita, Juho (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni aiheena oli testata ja tutkia uutta kuitupuun pinomittausohjelmaa. Trestima-Stack pinomittausohjelma on tarkoitettu karsitun ainespuun pinojen mittaukseen. Pinomittausohjelma toimii älypuhelimeen asennetulla ...
  • Kierinniemen luontopolun nykytilan selvitys ja kehitysehdotukset 

   Koivula, Perttu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työn tavoitteena oli tehdä esiselvitystyyppinen opinnäytetyö Ähtärin Moksunniemessä sijaitsevasta Kierinniemestä Koulutuskeskus SEDU Tuomarniemelle. Työssä keskitytään selvittämään Kierinniemen luontopolun tämän hetkistä ...
  • Miehittämättömien ilma-alusten tuotteistaminen metsätalouden käyttöön 

   Sironen, Samuli (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Miehittämättömien ilma-alusten käyttö on viime vuosina yleistynyt vauhdilla niin harrastekäytössä, kuin työvälineenäkin. Suomessa esimerkiksi maanmittauslaitoksen paikkatietokeskus kehittää uusia laitteita ja teknologiaa ...
  • Prosilvan tela-alustaisilla metsäkoneilla suoritettava puunkorjuu 

   Ketola, Tomi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Puunkorjaaminen heikosti kantavilla mailla on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana. Puunkorjuu tapahtuu yleisesti heikosti kantavilla mailla talvella, jolloin kantava routa mahdollistaa metsäkoneiden kulkemisen ...
  • Riistaa suosivan metsänkasvatuksen vaikutus metsän tuottoon 

   Lähdesmäki, Lauri (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Riistan suosimisesta metsänkasvatuksen eri vaiheissa löytyy ohjeita metsänomistajille internetistä ja painetuista lähteistä. Aihe on viime vuosina noussut enemmän pinnalle alan julkaisuissa. Ohjeiden mukaan riistaa suosiva ...
  • Kirkkoharjun taajamametsän hoitosuunnitelma 

   Järvinen, Jussi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty tilaustyönä Kangasalan kunnalle. Sen tarkoituksena on pohtia Kirkkoharjun ja Lentolankankaan taajamametsien hoitoa. Leimallista kyseisille alueille ovat runsas virkistyskäyttö, asutuksen välitön ...
  • Kyselytutkimus metsänomistajille hakkuujäljestä 

   Tuohimäki, Jouni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksella metsänomistajien mielipiteitä hakkuujäljestä. Kyselytutkimukseen valittiin Upm metsä harvennushakkuista viisi eri kohdetta, näistä puolestaan valittiin yli ...
  • Tuomarniemen puulajipuiston kehittämissuunnitelma 

   Kauttu, Jenni (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Ähtärissä sijaitsevan Tuomarniemen puulajipuiston kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena oli saada puulajipuisto enemmän käyttäjiä palvelevaksi. Suunnitelmassa ...
  • Kotiarboretumin perustaminen – Pienen mittakaavan puulajipuisto : Tietoa erikoispuiden kasvatukseen 

   Saarikoski, Elina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena on tarjota tietoa kotiarboretumin perustamiseen ja että siinä tarvittava tieto löytyy yksistä kansista. Työ perustuu omiin kokemuksiin ja lähdekirjallisuuteen. Työssä kuvataan esimerkkiarboretumin avulla ...