• Simulointiympäristön esittely-ympäristö 

   Jokinen, Santra (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö oli osa ELY-keskuksen tukemaa ”Simulointiympäristöllä uusia ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin”- projektia, jonka tavoitteena oli kehittää Satakunnan ammattikorkeakoululle teollisuuden tarpeisiin soveltuva ...
  • Paineilmajärjestelmän suunnittelu- ja työohjeistus 

   Vettenranta, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli Cimcorp Oy:n suunnitteluosastolla käytössä olevan paineilma suunnitteluohjeen päivittäminen ja lisäksi luoda räätälöity työohje Cimcorpille. Työn tavoitteena on saada lukija ymmärtämään ...
  • Muistojen laatikko muistisairaiden lyhytaikaisen hoidon aktiivisen arjen tueksi 

   Harju, Marjo-Riitta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Muistisairaudet lisääntyvät koko ajan. Tukemalla muistisairaan toimijuutta eri tavoin, mahdollistetaan hänen asumisensa omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Erilaisten luovien menetelmien käyttöä on hyvä lisätä ...
  • Psyykkisesti oireilevan lapsen kohtaaminen lastensuojelulaitoksen vastaanottoyksikössä 

   Vaskela, Sonja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän kehittämistyön tavoitteena oli selkeyttää vastaanottoyksikön henkilökunnan toimintaa kohdatessa psyykkisesti oireileva lapsi. Tavoitteena oli tehdä näkyvämmäksi olemassa olevat hyvät käytännöt ja nostaa tietoisuuteen ...
  • Lapsiperheiden elämänpoluilla - sähköisen palvelun tietosisältöjen suunnittelu SATULA-hankkeelle 

   Hämäläinen, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella tietosisältöjä lapsiperheiden sähköiseen palveluun. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kehittämistyönä yhteistyössä Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA)-hankkeen kanssa ...
  • Hoitajien kokemuksia Safewards-mallin interventioista nuorisopsykiatrian osastolla. 

   Nieminen, Sara; Virtanen, Olli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoitajien omia kokemuksia Safewards–mallin eri interventioiden toimivuudesta ja siitä, miten ne ovat vaikuttaneet ilmapiiriin ja rajoitustoimenpiteiden käyttöön Harjavallan sairaalan ...
  • Varastonmuutos- ja haltuunottoprojektit 

   Hakanen, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjeistuksen pohja Logistikas Oy varastonmuutos- ja haltuunottoprojekteihin. Ohjeistuksella pyritään tuomaan esiin eri seikkoja, joita näissä projekteissa voisi tarvita. Työssä on ...
  • ASUKKAITTEN OSALLISUUDEN TUKEMINEN PALVELUKESKUS ILOLANSALOSSA : ”On myös lupa olla yksin tai heittää keihästä metsässä!” 

   Hirvikorpi, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisilla keinoilla asukkaitten osallisuutta voidaan tukea ja lisätä palvelutaloasumisessa. Tutkimustuloksena saatuja keinoja juurrutetaan palvelutalon toimintakulttuuriin, ...
  • Diabetekseen sairastuneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä hoidonohjauksen kehittäminen 

   Wahlman, Heli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kehittämistehtävässä tuotettiin diabeteksen hoidonohjauksen käsikirja sekä arvioitiin tuotettu käsikirja. Tavoitteena on käsikirjan avulla kehittää ja yhtenäistää vastasairastuneiden tyypin 1 diabeetikkolasten ja nuorten ...
  • Toimintakeskus Sillanpielen asukasiltapäivät 

   Vainionpää-Heinonen, Pia-Liisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä kuvataan kymmenen toimintatuokiota, jotka opinnäytetyön tekijä ohjasi Sillanpielen toimintakeskuksessa sen tukiasukkaille ja Potkua Arkeen- ryhmäläisille. Toiminnan tarkoituksena oli lisätä tukiasukkaille ...
  • Henkilöturvajärjestelmän versiopäivitys Case 2M-IT Oy 

   Mahlamäki, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Hälytysjärjestelmät ovat erinomainen tapa tuottaa organisaatiossa työskentelevälle henkilöstölle lisäturvaa arkipäivän työtehtävissä. Monet organisaatiot käyttävät henkilöturvajärjestelmiä toimitiloissaan ja ne ovat ...
  • Kustannustehokas hevoskuljetus Saksasta Suomeen 

   Turunen, Karin (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda kattava tietopaketti ohjeistuksineen yksi-tyishenkilölle, jolla on tarkoitus tuoda hevonen Saksasta Suomeen. Tutkimus suoritet-tiin kvalitatiivisesti, toiminnallisena case-tutkimuksena. ...
  • Pientalon kuntoarvio 

   Lehtimäki, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli kuntoarvio 1940-luvulla, rintamamiestalo tyyppisesti rakennettuun pientaloon. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ja antaa lisätietoa tilaajalle asuintalon nykyisestä kunnosta ja sen ...
  • Johdatus yhteistyörobotiikkaan 

   Nikula, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallisuustutkimus yhteistyöroboteista elintarviketeollisuuden pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Tavoitteena oli selvittää, mitä yhteistyörobotiikka tarkoittaa, ...
  • IMPORTANCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN STARTUPS 

   Reznikov, Andrey (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this thesis was to see a correlation between startup’s success and level of emotional intelligence of interviewed startup team leaders. It was achieved by conducting interviews with team leaders of startups ...
  • Brändiuudistus: Case Kirjakauppa.com 

   Kainulainen, Petra (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinäytetyö käsitteli Kirjakauppa.com brändin brändiuudistusta ja sen aikaansaamia brändimielikuvia. Työssä käsiteltiin brändejä ja brändäystä yleisesti. Tutkimusongelmana oli selvittää Kirjakauppa.comin brändi-imagoa. ...
  • Tehostetun palveluasumisyksikön päivittäisten ruokailutilanteiden kehittäminen 

   Karimäki, Janika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä kehittämistyössä tarkoituksena oli luoda malli hyvästä päivittäisestä ruokailutilanteesta ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikön asukkaille. Kehittämistyön tavoitteena oli asukastyytyväisyyden lisääntyminen. ...
  • Uuden dokumentointijärjestelmän käyttöönotto Seikun sahalla 

   Gustafsson, Miika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Caverion Suomi Oy:lle, joka vastaa UPM:n Seikun sahan kunnossapidosta. Työn tarkoituksena oli kartoittaa Seikun sahan dokumentoinnin tilanne sekä tuottaa toimiva dokumentointijärjestelmä. Lisäksi ...
  • Artist CRM-Järjestelmä ja EU:n tietosuoja-asetus 

   Seppälä, Samuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee koko EU:n laajuista uutta tietosuoja-asetusta ja sen so-veltamista erään yrityksen asiakkuudenhallintajärjestelmään. Tarkastelin tässä työssä EU:n tietosuoja-asetusta, hallituksen esitystä ...
  • Kotimaan rahtikuljetusten haasteet kansainvälisessä kilpailussa 

   Maissalo, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni perehdyttiin tarkastelemaan kotimaisten rahtikuljetusten kustannustehokuutta kansainvälisiin kilpailijoihin nähden. Suomalaisten kuljetusyrittäjien on erittäin vaikea kilpailla ulkomaisten yrittäjien ...