• Kouluympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastuksen kehittäminen ja toteutus 

   Lehtimäki, Sari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli lakisääteinen, kouluissa kolmen vuoden välein tehtävän terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastuksen kehittäminen ja toteutus. Opinnäytetyössä pohdittiin myös tarkastuksen merkitystä ...
  • Kilpailukykysopimuksen vaikutus työntekijän palkkaukseen yksityisyrityksessä : Case: Yli-Potilan tila 

   Potila, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työmarkkinoiden keskusjärjestöjen solmiman kilpailukykysopimuksen vaikutusta yksityisyrittäjälle työntekijän palkkauksessa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitkä ovat ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS CAFE TELJÄNTORILLE 

   Rosnell, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Cafe Teljäntorin asiakkaiden tyytyväisyyden taso kahvilan palvelua ja tuotteita kohtaan. Tutkimuksen avulla pyrittiin löytämään kehitys- sekä parannuskohteita kahvilan palvelun, ...
  • Sopimuspalokuntien ensivasteryhmäläisten kokemuksia defusing-menetelmän käytöstä Satakunnassa 

   Haiko, Erja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata palokuntien ensivastetoiminnassa mukana olevien kokemuksia defusing- eli jälkipurku-menetelmän järjestämisestä Satakunnan alueella. Satakunnan sairaanhoitopiiri yhdessä ...
  • Comodo One MSP -ohjelmiston esittely ja käyttöönotto 

   Öhman, Antti (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä yhdysvaltalaisen Comodo Groupin kehittämää ja ylläpitämää Comodo One -ohjelmistoa, joka on suunniteltu IT-palveluntarjoajille ja sen tarkoituksena on keskittää kaikki mahdolliset ...
  • Lääkintätilojen käyttöönottomittaus 

   Ruotsalainen, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on lääkintätilojen sähköasennusten käyttöönottomittaus. Työ tehtiin Satakunnan keskussairaalan uudessa E-rakennuksessa. Työn tarkoituksena oli suorittaa käyttöönottomittaukset ja niiden dokumentointi. ...
  • Kartoitus hämeenkyröläisten ikäihmisten kiinnostuksesta yksityisiä hoito- ja hoivapalveluita tuottavaan yritystoimintaan 

   Suni-Laine, Marika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa hämeenkyröläisten ikäihmisten kiinnostusta ja koettua tarvetta hoito- ja hoivapalvelua tuottavaan yritykseen. Lisäksi tavoitteena oli ohjata ikäihmisiä löytämään itselleen ajankohtaiset ...
  • Geriatrisen poliklinikan toiminta Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä 

   Ojala-Seppä, Soile (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän geriatrisen poliklinikan toimintaa, ja laatia siitä kirjallinen toimintamalli. Geriatrinen poliklinikka on gerontologisen ...
  • Markkinointiviestintä Duunin Oy : Markkinointiviestinnän vuosikello 

   Helenius, Rosa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisessa opinnäytetyössäni tutkimustehtäväni oli luoda markkinointiviestinnän vuosikello Duunin Oy:lle. Opinnäytetyössäni tutkittin markkinointiviestinnän eri keinoja. Yhdessä yrityksen toimijoiden kanssa suunniteltiin, ...
  • 2-3-vuotiaiden lasten kielen kehityksen tukeminen musiikillisin keinoin 

   Hakamäki, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on 2-3-vuotiaiden lasten kielen kehityksen tukeminen musiikillisin keinoin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkastellaan 2-3-vuotiaiden lasten kielenkehitystä ja siihen vaikuttavia ...
  • Ilmatiiviyden parantaminen uudisrakentamisessa 

   Virtanen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka rakennustyömaalla tulisi toimia, jotta puurankarakenteisen uudisrakennuksen vaippa olisi mahdollisimman ilmatiivis. Tämä opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä ...
  • Tuotehallinnan nimikkeistön ohjeistuksen luonti ja testaus 

   Stenberg, Lauri (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tilaajana on Honkajoki Oy. Opinnäytetyöni aiheena oli luoda ohjeistus tuotehallinnan nimikkeistön luonnista. Honkajoki Oy:llä on käytössä Artturi-järjestelmä, jossa ylläpidetään kunnossapidon nimikkeistöä. ...
  • Kaksikerroksisen rullakuljetinradan suunnittelu paleteille 

   Sillanpää, Roosa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kaksikerroksisen rullakuljetinradan suunnittelu sekä sillä kulkevien palettien suunnittelu. Suunnittelutyö tehtiin Kuljetin Oy:n tiloissa Uudessakaupungissa. Työssä esitellään asiakaslähtöisesti ...
  • Informaatioergonomia astuu sosiaalitoimistoon : Case aikuissosiaalityö 

   Kaura, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Informaatioteknologiakehitys ja tietotyön yleistyminen ovat muokanneet työelämää tuoden siihen uusia haasteita, myös sosiaalitoimistoissa. Tietotyöläisten on todettu tarvitsevan työssään aiempaa tehokkaampaa ja osaavampaan ...
  • Tilaelementtien asennus-, huolto- ja purkuohjeistus 

   Valli, Ville-Pekka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Käsittelen työssäni tilaelementtien asennus, huoltoon ja purkuun liittyviä asioita. Työn tavoitteena on tehdä opastus elementtien sähköistyksen käsittelyyn liittyvistä asioista. Niin että kuka tahansa sähköalan ammattilainen ...
  • Kotihoidon henkilöstön osaamisen vahvistaminen iäkkäiden suunhoidossa 

   Mäki, Sonja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa valtakunnallisena tavoitteena on, että ikäihmiset pystyvät asumaan omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tämä nostaa kotihoidon ensisijaiseksi ikääntyneiden palvelumuodoksi ja vaatii, että kotiin saatavia ...
  • Energiatehokkuuden kehittäminen case-kohteessa 

   Suntila, Kimi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Vatajankosken Sähkö Oy:n toimitilojen energian-kulutusta. Työn aikana suoritettiin mittauksia toimitilan kuormituksista eri aikoina. Tavoitteena oli saada selville vallitsevan pohjakuorman ...
  • Työ- ja toimintakyvyssä tapahtuvat subjektiiviset muutokset kuntouttavan työtoiminnan aikana : - tarkastelun kohteena Luonnollisesti töissä -hanke 

   Prusti, Maarika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kuntouttavan työtoiminnan aikana tapahtuneita subjektiivisia muutoksia asiakkaan työ- ja toimintakyvyssä, kun sitä toteutetaan Green Care-menetelmällä. Tutkimuksessa tutkin työ- ...
  • Off-grid aurinkosähköjärjestelmä kesämökki käyttöön 

   Rantaniitty, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja asentaa asiakkaan kesämökille verkkoon kytkeytymätön aurinkosähköjärjestelmä. Ennen työn aloittamista, käytiin kohteeseen tutustumassa tilaajan kanssa. Asiakkaan kanssa ...
  • 80-vuotiaiden raumalaisten hyvinvointi vuonna 2016 

   Pulliainen, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa raumalaisten vuonna 2016 80 vuotta täyttäneiden ilman säännöllisiä palveluita kotona asuvien omia kokemuksia asumisesta, ympäristöstä, terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista, ...