• Fysioterapian merkitys päihdekuntoutuksessa : Artikkeli-opinnäytetyö 

   Gustafsson, Veera (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoitus on saattaa yhteen eri lähteistä koottu tieto fysioterapian merkityksellisyydestä moniammatillisessa päihdekuntoutuksessa. Työ koostuu teoriaan painottuvasta tekstikokonaisuudesta sekä tämän pohjalta ...
  • "Vempaimet eivät pelota" : Muistipelien kokeilu ikäihmisten päivätoiminnassa 

   Joukanen, Jaana; Kivelä-Peltorinne, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyö on osa HYVÄKSI-hanketta eli hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto satakuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia miten mobiilimuistipelit vaikuttavat ikäihmisen ...
  • Vanhemmuuden tukeminen solmuja parisuhteessa menetelmän avulla 

   Piippo, Sari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää Parisuhdekeskus Kataja ry:n rekisteröimän ja kehittämän Solmuja Parisuhteessa neuvonnan soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta lastensuojelun tehostetun perhetyön työmenetelmänä. ...
  • Etäjohtamisen kehittäminen hukkaa poistamalla 

   Juva, Niina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksessa perehdyttiin Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin kuuluvan työllisyyspalvelujen tulosyksikön etäjohtamiseen esimiehen näkökulmasta tarkasteltuna. Laadullisen tutkimuksen teoriaosuudessa ...
  • Visuaalisen ilmeen suunnittelu pienyritykselle 

   Österlund, Susan (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa visuaalinen ilme pienyritykselle. Toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Porissa toimiva videopeleihin keskittynyt liike Porin Pelipiste. Opinnäytetyön ...
  • Logiikkaohjelmalohkojen määrittelyohje ja kirjastointi Siemens TIA-Portal ympäristössä 

   Saarinen, Eerik (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteina olivat suunnitella määrittelyohje logiikkaohjelman ohjelmalohkoille, suunnitella ja toteuttaa ohjetta noudattaen suoran moottoriohjauksen ohjelmalohko sekä luoda ohjeistusta Siemens:n TIAPortaalin ...
  • PLC-ohjelman laadunvarmistus PLC Checker-ohjelman avulla 

   Mertala, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia tietokonepohjaisen ohjelmoitavien logiikkaohjelmien analysointityökalun PLC Checkerin käytettävyyttä PLC-ohjelmien laadunvarmistamiseen. Työhön sisältyi PLC Checker-ohjelmaan ...
  • Pedagoginen ryhmätoiminta Kalliorinteen päiväkodin lähiympäristössä 

   Halttula, Katja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Kalliorinteen päiväkodin pedagogista toimintaa lähiympäristössä. Projektityö oli toimintatutkimuksellinen ja se toteutettiin 4 – 5 -vuotiaiden lasten ryhmässä syksyllä 2017. Osa ...
  • Tunnuslukuanalyysi ja toimialavertailu 

   Martikainen, Pavel (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kevyt katsaus tilinpäätösanalyysin työkaluista.
  • ORGANIZATION IN CHANGE: CASE: EVANGELICAL LUTHERAN PARISH UNION IN PORI 

   Hyvärinen, Atte (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis concentrated in organizational and service centre change in the case or- ganization: the administrative department of Evangelical Lutheran Parish Union in Pori. Thesis evaluated the affects of the changes to ...
  • Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella Satakunnan TE-toimiston alueella 

   Holm, Taru (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella Satakunnan TE-toimiston alueella. Työttömyysetuudella tuettu opiskelu kuuluu työ- ja elinkeinotoimistojen tarjoamiin työllistymistä edistäviin ...
  • INTERNATIONAL ASSIGNEE SATISFACTION TOWARDS INTERNATIONAL ASSIGNMENT PROCESS AND PRACTICES: CASE GLASTON 

   Peltonen, Heta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this thesis was to study the international assignee satisfaction to find out how the assignment process and practices could be improved in case company. This study was conducted since the Human Resources ...
  • ORIENTATION GUIDE: EVEREST 8848 

   Peltonen, Iina-Ilona (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to create an informative and clear orientation guide for new employees. The orientation guide was made for case company Everest 8848. The purpose of the orientation guide is to help and quicken ...
  • Porin Sininauhan hyvän kotikäyntityön käytännöt 

   Iinainen, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Porin Sininauha teki vuonna 2017 Porin kaupungin kanssa puitesopimuksen kotiin vietävästä tuesta. Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää kotikäyntityönä toteutettavalle asiakastyölle käytännön puitteet. Työtä varten ...
  • PIELEEN MENI! : PIENYRITYKSIEN YRITYSRISKIEN HALLINTAMENETELMIEN KEHITTÄMISESTÄ 

   Vähänen-Koivuluoma, Tuija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli selvittää, onko mahdollista löytää aloittavalle yritykselle menestyksellisiä riskienhallinnan toimintamalleja. Tavoitteena oli kehittää aloittaville ...
  • SFS-EN 1090-1 mukaisen laadunhallintajärjestelmän kehittäminen 

   Virta, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda metalliteknologia-alan yritykselle standardin SFS-EN 1090-1 mukainen laatujärjestelmä. Hyväksytty laatujärjestelmä antaa valmistajalle oikeuden myöntää tuotteillensa CE-merkinnän, joka ...
  • Tuotantolaitoksen layout suunnitelma 

   Kuusiniemi, Arto (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda layout-suunnitelma Sinituote Oy Kokemäen tuotantolaitoksen kokoonpano-osastolle. Uudella layoutilla pyrittiin järjestämään tila uudelleen ja sovittamaan osastolle sinne kuuluvat ...
  • Performance testing REST APIs 

   Suominen, Tero (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The subject for this thesis was performance testing REST APIs that had been implemented into a Java application. The purpose of this research was to come up with a method on how the performance and functionality of the ...
  • Harjakoneinvestointi 

   Heinonen, Tommi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Luvata Pori Oy:n Vetämö tuotantoyksikköön investoituun kupariprofiilien harjauskoneeseen. Italiasta tilatun koneen tarkoituksena oli lopettaa roottoreiden käämeihin käytettävien napakäämien ...
  • Ensihoitopalvelun koulutuskorttijärjestelmä - Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri 

   Penttilä, Marko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli kehittää ja ottaa käyttöön Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa uusi koulutuskorttijärjestelmä. Järjestelmän avulla kehitetään koulutusten järjestämistä ja sisältöä ...