• Sosiaalipedagoginen ammatillisuus : Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi 

   Ranne, Kaarina
   Satakunnan ammattikorkeakoulu. Sarja D, Muut julkaisut 1/2005 (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2005)
  • Porin Suomalaisen palvelukodin henkilökunnan työtyytyväisyyskysely 

   Riuttala, Helena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Porin Suomalaisen palvelukodin henkilökunnan työtyytyväisyyttä. Tavoitteena on kehittää työyhteisön työtyytyväisyyttä tämän opinnäytetyön avulla. Porin Suomalaisen palvelukodin ...
  • Opiskelijoiden näkemys käytössä olevaan teknologiaan 

   Häkli, Sampo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin tietotekniikan opiskelijoiden näkemyksiä heidän jokapäiväisessä käytössään olevaan teknologiaan ja opetukseen, ja verrata tuloksia jo olemassa oleviin Satakunnan ammattikorkeakoulun ...
  • WWW-sivuston suunnitteluopas pk-yrityksille 

   Tiensuu, Outi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Www-sivuston suunnittelu on monivivahteinen projekti, jota monesti pidetään ainoastaan ohjelmoijien oikeutena ja tehtävänä. Todellisuudessa kuka tahansa pystyy suunnittelemaan yritykselleen toimivan web-julkaisun, mikäli ...
  • Intranetin merkitys Porin kaupungin sisäisessä viestinnässä 

   Kotiranta, Marianne (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on intranetin merkitys Porin kaupungin sisäisessä viestinnässä. Tutkimus tehtiin osana johtamisjärjestelmän kehittämistä. Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, mikä on intranetin merkitys Porin ...
  • "Vähän niin kun olis potkassu varpaan seinään" : Lapsen kipu kirurgisella vuodeosastolla 

   Kivijärvi, Reetta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin lasten kokemuksia kivusta ja kivunhoidosta lasten kirurgisella vuodeosastolla. Tutkimuksessa kuvattiin lasten kokemaa kipua, kipua lievittäviä ja pahentavia asioita sekä sitä, miten kipua arvioidaan ...
  • Erityisryhmien tietotekniikalle tarjoamat haasteet 

   Viljanen, Elina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, millaisia tietotekniikkaratkaisuja ja tietoteknisiä apuvälineitä on tällä hetkellä tarjolla erityisryhmiin kuuluville henkilöille. Lisäksi selvitettiin millaisia ongelmia ja puutteita ...
  • Ohjelmistokehitysprosessin kuvaus 

   Heikkinen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda ohjelmistokehitysympäristö Yoso Oy:lle sisältäen työkulun kuvauksen prosessina, työkalut työn eri vaiheisiin sekä ohjeet työn etenemisestä ja työkalujen käytöstä. Itse prosessi sisältää ...
  • Yksityismajoituspalvelun käyttäjien asiakasprofiili, ostokäyttäytyminen sekä asiakastyytyväisyys 

   Naumanen, Hanna-Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyö tehtiin tilauksesta Porin matkailutoimistolla, joka on harjoittanut yksityismajoitustoimintaa Pori Jazzien aikana 25 vuotta. Työssä tutkittiin yksityismajoituspalvelun käyttäjien asiakasprofiilia, ostokäyttäytymistä ...
  • Jyväskylän postiterminaalin sähködokumentointi 

   Raitolampi, Markus (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Suomen Posti Oyj:n hankkiman rakennuksen vanhat tarpeettomiksi käyneet sähköjärjestelmät oli jätetty purkamatta uusien järjestelmien tieltä. Vanhat sähkölaitteet ja johdotukset veivät tarpeetonta tilaa tulevilta laajennuksilta. ...
  • Perhekoulun vaikutukset ylivilkkaiden lasten ja heidän perheidensä arkeen 

   Maukonen, Tiina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ylivilkkaiden ja/tai adhd-diagnoosin saaneiden 3-6 -vuotiaiden lasten perheille tarkoitetun perhekoulun vaikutuksia lasten ja heidän vanhempiensa arkeen. Perhekoulu oli ryhmäinterventio, ...
  • Angiografiaan ja pallolaajennukseen menevän potilaan ohjaus 

   Holm, Kristiina; Viljanen, Sanna-Leena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Satakunnan keskussairaalan sisätautiosaston KM4:n angiografia- ja pallolaajennuspotilaiden mielipiteitä saamastaan ohjauksesta. Tutkimusjoukkoa rajattiin sepelvaltimotautia sairastaviin ...
  • Päiväkirurgisen kaihileikkauspotilaan hoitopolku TYKS:n silmäklinikassa 

   Hola, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän projektityön tarkoituksena on kuvata kaihileikkauspotilaan hoitopolkua julkisella sektorilla sellaisena kuin se toteutuu TYKS:n silmäklinikassa. Tavoitteena on kuvata kaihileikkauspotilaan hoitopolku mahdollisimman ...
  • Viidesluokkalaisten ruokailutottumukset ja niihin vaikuttavat tekijät 

   Nordlund, Carita; Rinne, Piia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää viidesluokkalaisten ruokailutottumuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä kouluyhteisön jäsenten tietoa viidesluokkalaisten ruokailutottumuksista ...
  • Hotelli Victorian asiakastyytyväisyys ja viihtyisyys 

   Penger, Maiju (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Hotelli Victorian asiakastyytyväisyyttä ja viihtyisyyttä. Tutkimus suoritettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena 27.2.-20.3.2006 Hotelli Victorian suomenkielisille asiakkaille. Tänä aikana ...
  • Sukupolvenvaihdos pk-yrityksessä 

   Keinänen, Katri; Salo, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yrityksien sukupolvenvaihdoksia ja niihin liittyviä haasteita sekä miten sukupolvenvaihdoksia voidaan tukea. Yhtenä tarkoituksena oli myös selvittää mitä mahdollisia hyviä ...
  • Lauhdelämpö osana tehdashallin lämmitystä 

   Penttilä, Ilkka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Ulvilan tehtaan prosessiveden jäähdytysjärjestelmän rakenne sekä jäähdytysprosessista syntyvän lauhdutuslämmön ja tehon suuruus. Kohteen jäähdytysprosessista syntyvän lauhdelämmön ...
  • 41-ilmeniittimyllypiirin säätöjen vaikutus hiukkaskokojakaumaan 

   Airasmaa, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Kemira Pigments Oy:n titaanioksidipigmenttiprosessin ensimmäisiä vaiheita on ilmeniitin jauhatus kuulamyllyssä. Jauhatusprosessin lopputuloksessa on ilmeniitin halutun hiukkaskoon osuus liian pieni. Halutusta poikkeavat ...
  • Biodieselin käyttö dieselmoottoreissa 

   Heikinmäki, Toni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän työn tavoitteena oli koota tiivis aineisto biodieselistä, sen käytöstä sekä valmistuksesta ja suorittaa tutkimuksia oppilaitoksemme diesel-laboratoriossa, biodieselin ja dieselin välisinä vertailukokeina. Vertailukokeet ...
  • Atk-kunnossapitojärjestelmä 

   Klemelä, Taina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tässä raportissa pohditaan alusten ATK- kunnossapitojärjestelmää. Mietittiin mitkä ovat kriittisiä laitteita ja miten muutostenhallinta suoritetaan. Työ oli ajankohtainen, koska joka laivalla pitäisi olla määriteltynä nämä ...