• Energiatutkimuskeskuksen riskienarviointi 

   Ruohoaho, Katariina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Savonia-ammattikorkeakoulu. Työn tarkoituksena oli Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen yhteyteen valmistuvan energiatutkimuskeskuksen riskienarviointi. Energiantut ...
  • Jos nuoren mieli sairastaa : Opas masentuneen 13-17-vuotiaan nuoren vanhemmalle 

   Roivainen, Sonja; Lipponen, Mari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Masennus on mielenterveyden häiriö, joka koskettaa koko sairastuneen perhettä ja siksi avun saaminen ajoissa on tärkeää. Murrosiän tuomat muutokset nuoressa voivat olla haasteellisia erottaa masennuksesta, joten on tärkeää ...
  • Salad & sandwich -baarin kehittämissuunnitelma – Case Coffee House Jumbo 

   Humalajoki, Saija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Coffee House Jumbon salad & sandwich -baaria voisi kehittää kahvilan asiakkaiden toiveiden mukaan. Tarkoituksena oli myös ottaa selvää millaisia ovat salaattibaarin ...
  • Hevosten natiiviröntgentutkimukset : Savon eläinsairaalan yleisimmät projektio-ohjeet 

   Antikainen, Seija; Airaksinen, Katri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Eläinröntgentutkimuksia tehdään pieneläimille kuten kissoille ja koirille sekä suuremmille eläimille kuten hevosille. Röntgensäteilyn käyttö eläinlääkärin vastaanotoilla on vuosi vuodelta lisääntynyt. Suomessa ...
  • Pientalon ulkoseinän ja yläpohjan kuntotutkimus 

   Pernu, Juha (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 1980-luvulla rakennetun omakotitalon rakenteellinen kunto ja arvioida sen perusteella, minkälaisia korjaustoimenpiteitä rakennus vaatii. Rakennuksessa oli jälkiä ...
  • Sähköisen markkinoinnin vuosikello : case: B&B Nostalgia ja Elämyspalvelut Nostalgia 

   Rissanen, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on yhdistää B&B Nostalgian ja Elämyspalvelut Nostalgian markkinointia, tekemällä yrityksille yhteinen sähköisen markkinoinnin vuosikello. Molemmat yritykset ovat melko nuoria ...
  • Tehtäväsuunnitelmapohjien luominen 

   Heikkinen, Jose (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yritykselle Excel-tiedostopohjia tehtäväsuunnittelun työkaluksi. Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on kartoittaa kaikki valittuun työvaiheeseen liittyvät suunnitelmat ja suunniteltavat ...
  • Langattoman verkon laadunvalvonta 

   Laakso, Sami (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin langattomien verkkojen laadunvalvontaa ja suunnittelua Istekin asiakkaalle. Teoriaosuudessa paneuduttiin langattomien verkkojen tekniikkaan, uhkiin ja hallitsemiseen. Kuuluvuus- ja ...
  • Kompressiovaatteiden vaikutus lihasaktivaatioon EMG:llä mitattuna 

   Sipponen, Salla; Launonen, Tiia; Ryynänen, Noora (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kompressiovaatteiden suosio on kasvanut jatkuvasti ja niitä käyttävät useat tavallisista kuntoliikkujista ammat-tiurheilijoihin. Saatavissa on useilta eri merkeiltä kompressiotrikoita, -paitoja, -säärystimiä, -sukkia sekä ...
  • ”HEI, ME OSATAAN!” : Digitalisaatio ikääntyneiden aktivoimisen ja kuntoutumisen apuvälineenä Lapinlahden terveyskeskuksen vuodeosastolla 

   Rönkkö, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Vuonna 2016 Suomessa 65 vuotta täyttäneitä oli 20 % koko väestöstä. Tilastokeskuksen arvion mukaan vastaava luku vuonna 2060 on 28,8 %. Suomen terveydenhuolto on suurten haasteiden edessä ja uusia ratkaisuja terveydenhuoltoon ...
  • Iäkkäiden psyykenlääkityksen erityispiirteet : Opas Kuopion yliopistollisen sairaalan vanhuspsykiatrian osaston hoitohenkilökunnalle 

   Raatikainen, Milla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Iäkkäiden psyykenlääkityksen käyttö on Suomessa yleistä sekä kotona että laitoshoidossa asuvien iäkkäiden keskuudessa. Tavallisimpia iäkkäille käytettyjä psyykenlääkkeitä ovat unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet. Ikääntyneiden ...
  • Kesämökin kustannusarvio 

   Hassi, Sakari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kesämökin kustannusarvio, joka sisältää määräluettelon, kustannuslaskelman ja tavoitearvion. Näiden suunnitelmien tarkoituksena oli antaa tilaajalle realistinen käsitys hankkeen ...
  • Pässillä katras paremmaksi : Pässihuutokaupan järjestäminen ja kehittäminen Juvalla 

   Repo, Sanna; Turunen, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää ja kehittää pässihuutokauppatapahtumaa ja siltä osin suomalaista lammastaloutta. Menetelminä käytettiin kyselyitä, haastatteluita ja havainnointia. Pässihuutokauppa pidettiin Juvan ...
  • Kliininen kuormituskoe : Opetusvideo 

   Rautakoski, Meeri; Leskinen, Viivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomessa sepelvaltimotautiin kuolee vuosittain yli 10 000 henkeä. Se on yksi yleisimmistä kuolinsyistä niin naisilla kuin miehillä. Se kuuluu sydän- ja verisuonisairauksiin, jotka rasittavat eniten terveydenhuoltoa. ...
  • Synnytyslaulu kiintymyssuhteen luomisessa raskauden ja synnytyksen aikana : Koulutusmateriaali kätilöopiskelijoille 

   Riitsalu, Jenni; Juottonen, Jenna; Malinen, Jannika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Synnytyslaulu on keskittyneen äänen tekemistä synnytyksen aikana, sen tarkoituksena on rentouttaa vartaloa ja näin auttaa synnytyskivun lievittämisessä. Synnytyslaulu perustuu kehon resonanssiin, joten synnyttäjä voi omalla ...
  • Tuotteiden laadun kehittäminen julkaisujen avulla 

   Hakkarainen, Petteri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Mediconsult Oy on kotimainen vuonna 1975 perustettu vaativiin terveyden- ja sosiaalihuollon tietojenkäsittely- ja konsultointitehtäviin keskittynyt ICT-palveluyritys. Työ toteutettiin tuotekehityksen Kanta- ja integraati ...
  • Perehdytysmateriaali jääleikkeen valmistamiseen 

   Tiilikainen, Elina; Virtanen, Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Osana bioanalyytikon koulutusohjelmaa kuuluvat kliinisen histologian ja sytologian opinnot. Kliinisessä histologiassa mielenkiinnon kohteena ovat kudosnäytteet, kun taas kliinisessä sytologiassa kehon eri nesteet. ...
  • Kookengän strategiauudistuksen näkyvyys ja toimivuus myyjien näkökulmasta 

   Saarelainen, Essi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Strategian avulla on tarkoitus vahvistaa yrityksen kannattavuutta ja luoda yrityksen liiketoiminnalle tulevai-suuden näkymä. Muuttuvassa ympäristössä strategiaa tulisi päivittää ja uudistaa, jotta yrityksen tavoitteet ...
  • Ranteen traumakuvantaminen -kirjallisuuskatsaus 

   Heikkinen, Ilkka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaisia projektioita traumaranteen natiiviröntgentutkimuksissa käytetään. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää röntgenhoitajien ja röntgenhoitajaopiskelijoiden ...
  • Yrityksen taloushallinnon tehostaminen : Case Piirla Oy - Taloushallinnon ohjelmistojen kartoitus 

   Rönkä, Jaana; Kaartokallio, Iina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on yrityksen taloushallinnon tehostaminen sekä siihen liittyvänä Case-tapauksena taloushallinnon ohjelmistokartoitus toimeksiantajalle, Piirla Oy:lle. Digitaalinen taloushallinto on tätä nykyä yhä ...