Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Kotipesä : aistisäätelyhäiriöisten lasten koulutyöskentelyn tukeminen 

  Pussila, Satu; Kaukinen, Janita (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Aistitiedon käsittely on monimuotoinen prosessi, jossa ihmisen hermosto vastaanottaa ja jäsentää eri aistijärjestelmien kautta saapuvaa informaatiota sekä reagoi siihen. Emme voi havaita tätä prosessia, mutta silti sen ...
 • Turvallisesti merellä : lääkityspoikkeamat ja niiden myötävaikuttavat tekijät matkustajalaivalla 

  Kivijärvi, Jonna; Korpela, Henna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa kirjallisuuskatsaukseen perustuen (n=18) yleiskuvaa lääkehoidon toteuttamisesta sekä lääkityspoikkeamista laivaolosuhteissa. Saatuun tietoon perustuen on kehitetty kyselylomake, ...
 • Erityisruokavalioiden yhteys suorituskykyyn : näkökulmana nuoren kilpaurheilijan kokemus 

  Sillanpää, Elina; Taka-Anttila, Johanna (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kilpaurheilijoiden kokemaa erityisruokavalioiden merkitystä suorituskyvylle sekä sitä, miten he kokevat erityisruokavalion suhteessa harjoitteluun ja kilpailumatkoihin. Opinnäytetyön ...
 • Lämpöenergian varastointi Skanssin Tornissa : energiapaalujen käyttö lämmönvarastoinnissa 

  Tahvanainen, Arto (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aihe tuli LÄMPÖÄ-hankkeelta ja toimeksiantajana toimi Turun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan lehtori Rauli Lautkankare. Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata lämpöenergian varastointia Skanssin ...
 • Isien kokemuksia huostaanoton prosessista 

  Laiho, Tiina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa huostaanotettujen lasten isien kokemuksia huostaanottoprosessista. Tutkimustuloksia isien kokemuksista ei ole paljon saatavilla, joten teoreettisessa viitekehyksessä asiaa ...
 • Työturvallisuuden uhkatekijät aikuispsykiatrisella osastolla : kirjallisuuskatsaus 

  Backman, Krista; Lankinen, Anniina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työturvallisuudella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, joka turvaa työntekijän henkisesti ja fyysisesti työaikana. Turvallisuus kuuluu työntekijän perusoikeuksiin ja sen pitää toteutua työpaikalla. Väkivaltaa on ...
 • Sairas lapsi syntyy perheeseen : perheen huomioiminen sairaalassa olon aikana 

  Laaksonen, Anette; Luhtala, Anni-Sofia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kun lapsi sairastuu, perheen merkitys korostuu. Perheen elämää vaikeuttavat sekä voimavaroja koettelevat lapsen sairastuminen, sairaus ja sairaalassa olo. Lapsen sairastuminen aiheuttaa kriisin koko perheelle. Perhe ...
 • Real time DSP for immersive speech communication 

  Laguna Teno, Félix (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The field of real time digital signal processing using software has attracted attention but there is not actually a solution to apply acoustic effects to a stream of audio in real time. The purpose of the thesis was to ...
 • Elektiivisen sepelvaltimon ohitusleikkauksen prosessikuvaus potilaan näkökulmasta 

  Kuhmonen, Henna; Peuralahti, Katja (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia suunniteltuun eli elektiiviseen sepelvaltimon ohitusleikkaukseen tulevan potilaan hoitoprosessia sairaalassaoloaikana havainnoimalla hoitoprosessia ja haastattelemalla potilasta. ...
 • Liiku terveydeksi -blogi Ota koppi -hankkeen nettisivuilla 

  Ekqvist, Annika; Pihlström, Elsa (Turun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Liikunta vaikuttaa kokonaisvaltaisesti nuoren terveyteen ja hyvinvointiin. Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti nuoren kuntoon, elämänhallintaan, tunne-elämään, uneen ja keskittymiskykyyn. Syrjäytymiselle merkittäviä ...
 • Visuaalinen tarinankerronta työnantajamielikuvan luomisen tukena : case @parastapalvelua 

  Jalonen, Alina (Turun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä tehtiin kampanjasuunnitelma Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n Instagram-tilille @parastapalvelua. Työn tavoitteena oli parantaa työnantajamielikuvaa sekä luoda mielenkiintoa Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:sta ...
 • Kiertotalous energiasektorilla 

  Gustafsson, Sonja (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kiertotalous on noussut kuumaksi aiheeksi viime vuosien aikana, mutta sen fokus on edelleen lähinnä materiaalikierroissa. Energialla ei ole ollut suurta roolia kiertotaloutta käsittelevässä kirjallisuudessa, siksi tämän ...
 • Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden vastaanotto ja käsittely : Lassila & Tikanoja Oyj 

  Rantanen, Ville (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristörakentamisen yksikön pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätemateriaalien vastaanotto ja käyttöprosessi, sekä tutkia prosessin vaiheiden merkitystä ...
 • Diesel-komponenttien ja niiden seosten laskennalliset ominaisuudet 

  Kukko, Miia (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Neste Oyj:n diesel-komponenttien ja niistä valmistettujen binääriseosten laskennallisia ominaisuuksia. Opinnäytetyössä käsitellään dieselin ominaisuuksia, rakennetta ja valmistusta yleisesti, ...
 • Mielenterveyshoitotyön potilasturvallisuus ja vaaratapahtumat 

  Korkeamäki, Jannina; Laine, Ella; Lammassaari, Katriina (Turun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa potilasturvallisuuden toteumista mielenterveyshoitotyössä, sekä tarkastella minkälaisia vaaratapahtumia mielenterveyshoitotyössä tapahtuu. Opinnäytetyön tavoitteena on edistää ...

Näytä lisää