Uusimmat viitteet

 • AUTOMAATIOLAITTEIDEN YLLÄPITO- JA SOVELLUSSUUNNITTELU YMPÄRISTÖN MODERNISOINTI 

  Osola, Petteri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
  Työn tekemisen taustana oli Kymenlaakson ammattikorkeakoulun automaatiolaboratorion ylläpito- ja sovellussuunnittelu laitteistoiden vanheneminen käytön kannalta hankalaksi. Tämä johtuu laitteiden ja ohjelmistojen ...
 • Pilkepuun alipainekuivaus aumassa 

  Korte, Olle (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
  Insinöörityön tarkoituksena oli tutkia alipainekuivausmenetelmän soveltuvuutta ja teknillistä toteutusta pilkeaumassa. Pilkkeen kuivaukseen on olemassa useita erilaisia menetelmiä, mutta yleensä ne ovat suuria ja kalliita ...
 • KOMPRESSORIYKSIKÖIDEN KAASUTURBIINIEN ELINKAARIHALLINNAN KEHITTÄMINEN : Opinnäytetyö 2013 

  Pätäri, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön päätavoitteena oli kehittää ja toteuttaa Gasum Oy:lle tekninen sovellus maakaasuturbiinien optimaalisen huoltovälin seurannan ja elinkaarenhallinnan helpottamiseksi. Ennakoivassa kunnossapidossa yksi ...
 • Muuntamon lämmöntalteenoton ja hyötykäytön selvittäminen 

  Vuorenmaa, Johan (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä opinnäytetyö on tehty Rentratek Oy:lle. Työn tarkoituksena on selvittää Rentra-tekin valmistaman muuntamon mahdollisia hyötykäyttökohteita siitä saatavaa hukka-lämpöä hyödyntäen. Työssä on perehdytty teoreettisesti ...
 • Liikkuvan infrapuna-aseradan uudelleensuunnittelu 

  Kurko, Pyry (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Eko-Aims Oy valmistaa erilaisia infrapunavaloon perustuvia aseita, joissa maalitaulusta tuleva infrapunasignaali vastaanotetaan aseessa ja tulkitaan tietokoneella. Yksi heidän tuotteistaan on infrapunakiväärille tarkoitettu ...
 • Teollisuuspuhaltimien ey-vaatimustenmukaisuus 

  Rihu, Joonas (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää toimenpiteitä, joita laki velvoittaa yritykseltä, jotta valmistetut tuotteet voidaan turvallisesti saattaa markkinoille. Työssä on perehdytty teollisuuspuhaltimiin liittyviin ...
 • Radioaktiivisen metallijätteen käsittely Loviisan voimalaitoksella 

  Paljakka, Ilkka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä opinnäytetyössä on perehdytty Loviisan voimalaitoksen radioaktiivisen metalli-jätteen käsittelyyn. Tällä tarkoitetaan voimalaitoksen valvonta-alueen kunnossapito- ja huoltotöistä syntyvää puhdasta tai matala-aktiivista ...
 • Maalämmön hyödyntäminen matalaporauksella 

  Pakarinen, Mika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia maalämpökentän hyödyntämistä matalaporaus tek-niikalla ja selvittää tehon saantiin tarkoitettuja teoreettisia kaavoja sekä eri mittausme-netelmiä, joilla voidaan tutkia maalämpöä. Työ ...
 • KYMEN BIOENERGIAN KAUKOLÄMPÖ- JA LÄMMÖNTALTEENOTTOPIIRIN ANALYSOINTI JA PARANNUSTARPEET 

  Lehtonen, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämä opinnäytetyö on tehty KSS Energia Oy:lle. Työn tarkoituksena oli Kymen Bioenergia Oy:n energiatehokkuuden parantaminen ja kaukolämpöpiirissä esiintyvien ongelmakohtien poistaminen. Työssä perehdyttiin kaukolämmön ...
 • Loviisan voimalaitoksen hätädieselgeneraattorin teknisten vaatimusten määrittely 

  Eerola, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Ydinvoiman käytössä varavoimajärjestelmien merkitys on turvallisuuden kannalta suuri. Sähkönsyöttö häiriötilanteissa varmennetaan useimmiten dieselgeneraattoreilla. Dieselgeneraattoreiden pitää olla aina käyttövalmiina ...
 • Lämminvesikattilan lämpötekninen suunnittelu 

  Kakko, Markku (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli tehdä lämpötekniset laskelmat 200 kW hyötyteholla toimivalle pellettikäyttöiselle lämminvesikattilalle. Konepaja M. Pappinen Oy antoi suunnitelmien pohjaksi 100 kW kattilan periaatekuvan, ...
 • Keskipakoispuhaltimen huolto- ja käyttöohje 

  Meder, Iivari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyöni aiheena on keskipakoispuhaltimen huolto- ja käyttöohjeen päivittäminen. Työn teettäjä on Loviisalainen teollisuuspuhallinyritys Dust Control Systems Oy. Työn teettäjällä oli tarvetta uudelle ohjeelle, koska ...
 • HITSAUKSEN LAADUNHALLINNAN KEHITTÄMINEN KONEPAJASSA 

  Yli-Petäys, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Markkinoiden kansainvälistyessä ja kilpailun kiristyessä on yrityksen tuotettava entistä kehittyneempiä ja laadukkaampia tuotteita. Kansainväliset standardit uusiutuvat aika-ajoin vastaamaan paremmin markkinoiden tarpeita. ...
 • Voimalaitoksen turva-automaatiojärjestelmän testauksen dokumentointi 

  Loikkanen, Eetu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Sellutehtaan omavaraisuuden ja tuotantotehokkuuden kannalta on erittäin tärkeää, että prosesseissa käytettäviä materiaaleja hyödynnetään tarkasti. Kymin Voima Oy:n kattilan K7 tapaisilla kuorikattiloilla parannetaan tehtaiden ...
 • RASVAUSKIERROKSEN OPTIMOINTI JA RASVAUSOHJE KAHTEEN ERITYYPPISEEN VOIMALAITOKSEEN 

  Rämä, Tomi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tehokkaalla ja oikein kohdennetulla voitelulla saavutetaan suuri taloudellinen hyöty, säästetään energiaa kitkan pienentyessä sekä kohotetaan suorituskykyä. Vähäinen ku-luminen säästää komponentteja sekä kasvattaa koneen ...

Näytä lisää