Uusimmat viitteet

 • Kuoripuristininvestoinnin vaikutus kuorenkuiva-ainepitoisuuteen Sunilan sellutehtaalla 

  Porkka, Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössä selvitettiin kuoripuristimien tehokkuutta ja uuden puristimen vaikutusta kuoren kuiva-ainepitoisuuteen Stora Enso Oyj:n Sunilan tehtaalla. Suurin vaikutus oli kuoren puristuskapasiteetin nostolla. Uuden ja ...
 • Kuivatun sahatavaran loppukosteus ja kosteusvaihtelun vähentäminen 

  Kalliomäki, Essi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössä tutkittiin kuivatun sahatavaran kosteusvaihtelua Keitele Timber Oy:n kuivaamon ja tasaamon välillä sekä etsittiin keinoja kosteusvaihtelun vähentämiseksi. Kosteuden vaihtelun vähentämisellä voitaisiin ...
 • Polttohakkeen tuotantoketju 

  Sipola, Juuso (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään energiapuun kulkua pystymetsästä lämpölaitokselle. Työn tarkoituksena oli tuottaa Pousin Puutarha Oy:lle kokonaiskuva energiapuun logistisen ketjun toiminnasta ja puun kuivumisen vaikutuksesta ...
 • Hienosuunnittelun testaus pituusleikkureiden hylsyhuollon toimintamallissa 

  Mannari, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä kerrotaan UPM-Kymmene Oyj:n Kymin tehtaan PK9:n nykyisen hylsysahan ongelmista, jonka vaikutukset näkyvät koko tuotantoketjun läpi aina pituusleikkurilta jatkokäyttäjälle asti aiheuttaen toimeksiantajalle ...
 • Lumilautojen valmistamisen laadun varmistaminen 

  Kaartinen, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia mahdollisia lumilaudan valmista-miseen liittyviä virheitä, lumilautojen laaduntestausta sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Materiaalien valintaan vaikuttavia tekijöitä ...
 • Kertopuun sahalinjan investoinnin jälkiseuranta ja parannusehdotukset 

  Ruoho, Arttu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin jälkiseuranta Metsä Woodin Lohjan Kertotehtaan ykköslinjaan keväällä 2013 tehtyyn investointiin. Jälkiseurannan lisäksi työssä mietittiin, miten linjaa voitaisiin vielä parantaa. Yksittäisten ...
 • Sahan sivutuotteiden jalostusarvon lisääminen kuivaamalla 

  Kiianmies, Miia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Työn tarkoituksena on tutkia Pölkky Oy:n toimeksiantona Taivalkosken Voima Oy:n biolämpölaitokseen tulevan puupolttoaineen, purun, kuoren, esikäsittelemättömän ja murskaamattoman puun jalostusarvon lisäämistä kuivaamalla ...
 • Suomalaisen puualan yritys- puutuotebrändin luominen 

  Töysä, Juha-Matti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Mielikuvilla on suuri merkitys brändin toimivuuden ja valinnan kannalta. Mielikuvaan pyritään vaikuttamaan rakentamalla positiivista brändiä erilaisilla elementeillä. Brän-dääminen on tärkeä osa yrityksen tai tuotteen ...
 • Viilunkuivaajan kuivausprosessin optimointi 

  Kauttonen, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön aiheena oli Kotkan viilutehtaan, KVT Oy:n, viilunkuivaajan kuivaus-prosessin optimointi. Tarkoituksena oli löytää kuivaajalle sopivat kuivausparametrit, jotta kuivattava viilu saavuttaisi oikean loppukosteuden ...
 • Sahatavaran varastoinnin kehittäminen Versowood Oy:n Riihimäen sahalla 

  Harjula, Anna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyössä kuvataan Versowood Oy:n Riihimäen sahalla tapahtunutta sahatavaran varastoinnin kehittämishanketta, jolla pyrittiin vähentämään varastoihin sitoutunutta pääomaa, parantamaan varastojen järjestystä ja luomaan ...
 • Uuden työntekijän perehdyttäminen Elpotek Oy:ssä 

  Vanhahonko, Jyrki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Elpotek Oy:lle perehdytyskansio, joka sisältää vain alku- ja yleisperehdyttämistä. Perehdytyskansioon ei sisällytetty toimeksiantajan pyynnöstä yleisperehdyttämistä tarkempaa ...
 • IMPREGNOINTIKONEEN MITTAPALKIN SUORITUSKYVYN OPTIMOINTI 

  Ristkari, Helvi-Iiris (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
  Metsäteollisuuden tiukentuneilla markkinoilla kilpailukyvyn merkitys on kasvanut entisestään. Tuotteille ja prosesseille asetetaan jatkuvasti korkeampia laatu- ja tehokkuusvaatimuksia. Paperituotteiden jatkojalostuksessa, ...
 • Interior-liimatun koivuvanerin kieroutumisen ja käyristymisen vähentäminen 

  Halonen, Simo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  TIIVISTELMÄ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Puutekniikan koulutusohjelma Halonen, Simo Interior- liimatun koivuvanerilevyn kieroutumisen ja käyristymisen vähentäminen. Syksy 2012 Insinöörityö 33 sivua Työn ...
 • Ohutviiluvanerien puristusaikojen optimointi 

  Pasanen, Katja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ohutviiluvanerin puristusaikoja ja puristuslämpötiloja. Työssä selvitettiin olisiko nykyisiä ohutviiluvanerituotannossa käytössä olevia puristusaikoja mahdollisuutta lyhentää. Tutkimus ...
 • Puun ja puupohjaisten materiaalien käyttö energiantuotannossa ja siinä syntyvän tuhkan laatu ja käytettävyys 

  Laukkanen, Kirsi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella Suomessa käytettävien puupohjaisten materiaalien käyttöä energiantuotannossa ja prosesseissa syntyvän tuhkan laatua ja käytettävyyttä. Toimeksianto tuli ympäristökonsultointia ...

Näytä lisää