Uusimmat viitteet

 • Laskimonsisäisen nestehoidon aloittaminen - Kuvasarja hoitotyön opiskelijoille 

  Ahtiainen, Minna; Jalonen, Kia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja tuottaa kuvasarja laskimonsisäisen nestehoidon aloittamisesta hoitotyön opiskelijoiden käyttöön Satakunnan ammattikorkeakoulun eSimulaatiokäsikirjaan. Tavoitteena oli ...
 • Kokemuksia Asperger-vertaistukiryhmästä 

  Ranta, Janika; Parkkila, Noora (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Asperger-vertaistukiryhmän jäsenten kokemuksia ryhmästä, vertaistuen vaikutuksesta heidän elämäänsä, millaisena ryhmän ilmapiiri koetaan sekä miten ryhmän toimintaa voisi ...
 • Omaishoitajien odotukset vertaistukiryhmän ohjaukselle ja ryhmätoiminnalle 

  Immonen, Jonna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksellisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tietoa koetusta vertaistu-kiohjaajan toiminnasta ja sen kehittämistarpeista Satakunnan Omaishoitajat ry:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vastaako Satakunnan ...
 • Hoitohenkilökunnan asenteet muistisairaiden seksuaalisuudesta 

  Grönroos, Sanna; Setälä, Beatta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla hoitohenkilökunnan asenteita muistisairaiden seksuaalisuudesta. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää Porin ...
 • Muutto tehostettuun palveluasumiseen intervalliasiakkaan ja hänen läheisensä näkökulmasta Palvelukeskus Henrikinhovissa 

  Työlahti, Tiia-Maarit (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaajana oli Kokemäen kaupunki, palvelukeskus Henrikinhovi. Tar- koituksena opinnäytetyössä oli tuoda esille ikäihmisten ja heidän läheisten kokemuk- sia muuttoprosessista tehostettuun palveluasumiseen. ...
 • Sairaanhoitajien kokemuksia Hoito-ohjeet.fi -sivuston käytettävyydestä ja potilasohjeista 

  Niskanen, Janette (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilökunnan kokemuksia Hoito-ohjeet.fi sivuston käytettävyydestä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa sivuston käytettävyydestä ja ohjeiden sisällöstä Hoito-ohjeet.fi sivuston ...
 • Apuvälinekartoitus Merituulikodissa 

  Hirvonen, Tiia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin kartoitus vanhainkodissa pitkäaikaispaikalla asuvien asukkaiden apuvälineistä. Kartoitus tehtiin tilaustyönä vanhainkoti Merituulikodille ja tutkittaviksi apuvälineiksi rajattiin silmälasit, ...
 • Imetyksen ensihetket -imetystietoiskut Café Tassulassa 

  Hämäläinen, Marjo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää kaksi tietoiskua imetyksen ensihetkistä osana muuta ohjelmaa Raumalla kansainvälisellä imetysviikolla 2014. Tarkoituksenani oli laatia myös lyhyt kirjallinen opas imetyksestä. ...
 • MIESHOITAJANA NAISVALTAISELLA ALALLA – HOITAJIEN KOKEMUKSIA SUKUPUOLTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PALVELUKESKUS HENRIKINHOVISSA 

  Alila, Heidi; Koskiranta, Tanja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mies- ja naishoitajien välisen tasa-arvon toteutumista, sekä kerätä tietoa mieshoitajan asemasta naisvaltaisella alalla pal-velukeskus Henrikinhovissa. Tarkoituksena oli myös ...
 • "YHDESSÖOLOSTA VOIMAA MUISTISAIRAIDEN ARKEEN". Toimintatuokiot Päivätoimintakeskus Rinkeplummassa. 

  Mäensivu, Hanna; Törmälä, Miiä (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän projektiluonteisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kuusi toiminnallista tuokiota Rinkeplumman päivätoimintakeskuksen asiakkaille. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa muistisairaille ...
 • Meripelastustaitokilpailut Raumalla 2016 

  Varjo, Jani; Anto, Heidi; Typpö, Henni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ensiapurasti Meripelastustai-tokilpailuihin 3.9.2016. Kilpailu on jokavuotinen meripelastusyhdistysten järjestämä syksyinen tapahtuma, joka toimii kilpailuun ...
 • Satakunnan sosiaali-­ ja terveysjärjestöjen palvelut 

  Tommila, Veera; Mäkinen, Hanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota yhteen tiedostoon Satakunnan alueella toimivien sosiaali- ja terveysjärjestöjen tiedot ja palvelut. Tavoitteena oli valmistaa järjestöjen käyttöön toimiva palvelujen koonti Satakunnan ...
 • Elämäntarina-ajattelu muistisairaan pitkäaikaishoidossa-hoitajan näkökulma 

  Hyvärinen, Hannele (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa, mitä asioita hoitajat pitävät tärkeinä selvittää vanhuksen elämäntarinasta hänen siirtyessään pitkäaikaishoitoon. Tavoitteena oli tuottaa tietoa elämäntarinamallin ...
 • Neurokirurgisen potilaan leikkausasento-opas 

  Raski, Irina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa ja sen aiheena on turvalliset neurokirurgiset leikkausasennot. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas neurokirurgisten leikkausasentojen ...
 • Polkupyöräensihoidon järjestäminen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella 

  Kaarento, Matias (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia toimintasuunnitelma, miten polkupyöräensihoitoa tulisi järjestää Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella. Toimintasuunnitelmalla on tavoite selkeennyttää jo vuonna 2016 kokeilussa ...

Näytä lisää