• Opas lantiokorin virheasentojen tutkimisesta ja terapeuttisesta harjoittelusta 

   Herranen, Heidi; Lahtinen, Vilma (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas kahden fysioterapiayrityksen työntekijöiden käyttöön, joka sisältää tietoa lantiokorin virheasentojen tutkimisesta ja niiden terapeuttisesta harjoittelusta. Yhteistyökumppaneina ...
  • Tiilirunkoisen rakennuksen mallipohjainen korjaussuunnittelu 

   Rautiainen, Jarno (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa tiilimuuratun massiivirunkoisen rakennuksen korjausrakennushankkeen suunnittelu täysin tietomallinnusta hyödyntämällä.Työn lopputuotteena oli tarkoitus tuottaa tilaajalle ...
  • Toteumamallin muodostaminen 

   Leino, Joose (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö tehtiin ehdotustyönä Lappeenrannan kaupungille. Opinnäytetyön avulla oli tarkoitus kehittää tietomallipohjaisten rakennushankkeiden suunnitteluprosessin läpivientiä siten, että suunnittelun aikaiset tietomallit ...
  • Aikuisen lääkkeetön kivunhoito – itseopiskelumateriaali hoitotyön opiskelijoille 

   Soikkeli, Emma (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa käytännöllinen sekä monipuolinen itseopiskelumateriaali aikuisen lääkkeettömästä kivunhoidosta Saimaan ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden hoitotyön opiskelijoille. ...
  • Tislaamomatkailun mahdollisuudet Suomessa ja sen vaikutukset ravintolatoimintaan 

   Tamminen, Antti; Matikainen, Toni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia suomalaista tislaamomatkailua, sekä sen mahdollisuuksia toimia matkailuattraktiona sekä sitä, ilmeneekö tislaamomatkailun kasvu mitenkään ravintolatoiminnassa ja jos näkyy, niin ...
  • Vireästi Kaakossa – hyvän neuvonnallisen kotikäynnin malli ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen 

   Rusthollkarhu, Oona; Hanska, Päivi; Ahokas, Salla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Vireästi Kaakossa -hankkeeseen osallistuneiden ikäihmisten kokemuksia neuvonnallisista kotikäynneistä. Etelä-Karjalan Martat ja Kymenlaakson Martat (myöhemmin marttapiirit) ...
  • Digitaalinen asiakaskokemus ja web-analytiikka : Case: Imatran Seudun Sähkö Oy 

   Leppänen, Heidi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mistä osa-alueista digitaalinen asiakaskokemus koostuu ja kuinka sitä voidaan mitata. Toisena tavoitteena oli selvittää digitaalisen asiakaskokemuksen mittausta tulevaisuudessa ...
  • Insinööritoimiston elementtisuunnittelun kehittäminen Tekla Structures -ohjelmaympäristössä 

   Partanen, Aleksi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Wise Group Finland Oy:n käyttöön valituille elementtipiirustuksille valmiit asetuspohjat ja ohje elementtien mallintamiseen Tekla Structures -ohjelmalla. Työ sisälsi ...
  • Ensihoidon turvallisuus ensihoitajan näkökulmasta 

   Teppola, Anssi; Reuna, Topi; Nuutila, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Suomessa työskentelevien ensihoitajien mahdollisia työturvallisuusriskejä ja –uhkia. Tutkimusta varten laadittiin sähköinen kyselylomake, joka lähetettiin sähköpostitse 1902:lle ...
  • Influence of adblockers on the future of mobile advertising industry 

   Rudneva, Elena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis is to analyze the impact adblockers have on mobile advertising industry. The thesis aims at (1) examining mobile marketers’ willingness to react in response of adblock expansion, (2) finding ways ...
  • Päällysteen kulumisen seuranta Case: Elinkaarimallihanke E18 Koskenkylä - Kotka 

   Falkman, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää E18 Koskenkylä - Kotka elinkaarimallihankkeen päällysteen kuluneisuutta. Työn tavoite oli saada työn tilaajalle työyhteenliittymä Pulterille tietoa päällysteen kuluneisuudesta, ...
  • Tietosuojavastaava Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan 

   Turunen, Leila (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia tietosuojavastaavan nimittämistä, asemaa ja tehtäviä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan. Opinnäytetyö perustui aiheen ajankohtaisuuteen. Yleistä tietosuoja-asetusta aletaan ...
  • Syvästi tajuttoman potilaan hengityksen vajaus, arviointi ja turvaaminen 

   Haverinen, Janiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kirjallisuuskatsauksena, miten syvästi tajuttoman potilaan hengityksen vajausta arvioidaan sekä turvataan sairaalaympäristössä. Opinnäytetyössä käsiteltiin hengityksen turvaamisen ...
  • Sukupolvenvaihdos perheyrityksessä: Case Oy 

   Tuhkanen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Sukupolvenvaihdos on nyt ja tulevaisuudessa ajankohtainen monissa yrityksissä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia tapahtunutta sukupolvenvaihdosta perheyrityksessä. Tehtävänä oli tunnistaa tekijät, jotka vaikuttivat ...
  • Syrjintä työelämässä hotelli- ja matkailualalla 

   Virtanen, Eetu; Rasimus, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin syrjintää hotelli- ja matkailualan työelämässä. Tutkimuksella haluttiin selvittää syrjinnän laajuutta, sen muotoja sekä ongelman vakavuutta. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä olivat seuraavat: ...
  • Myyntilaskutuksen prosessien digitaalisuuden parantaminen ja mittaus Case: Saimaan talous ja tieto Oy 

   Malmén, Nelli (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli haastattelujen avulla selvittää Saimaan talous ja tieto Oy:n myyntilaskutuksen prosessien kehittämisen kohteita digitaalisuuden näkökulmasta sekä löytää mittareita kehityksen toteutumisen ...
  • Flexible body tutorial for Mevea real-time simulation software 

   Nikitina, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
   The main goal of this study was to develop a tutorial about creation of flexible bodies in Mevea real-time simulation software. The work was commissioned by Mevea Ltd. Various sources were used to collect the data for ...
  • Suomi-kerho alle kouluikäisille turvapaikanhakijalapsille 

   Nenonen, Christina; Zhang, Yayun (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Suomi -kerho alle kouluikäisille turvapaikanhakijalapsille on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka toiminnallinen osuus toteutettiin keväällä 2017 Joutsenon vastaanottokeskuksessa. Opinnäytetyön raportti koostuu teoriaosuudesta ...
  • Mitä ammatillisen koulutuksen rakennemuutos merkitsee suurkeittiö- ja ravintolayrityksille 

   Riikonen, Marju; Siik, Ulla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Ammatillinen koulutus on jälleen muutoksessa. Vuoden 2018 alusta astuu voimaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen muutos eli reformi. Ammatillisen koulutuksen reformi on tämän hetken hallituksen kärkihankkeita. Hankkeessa ...
  • Työsopimuksen sähköinen allekirjoitus Case: Saimaan talous ja tieto Oy 

   Handroos, Sara (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko työsopimus Suomen lain mukaan mahdollista allekirjoittaa sähköisesti sekä löytää sopivin sähköisen allekirjoituksen palveluntarjoaja tutkimuksen toimeksiantajan Saimaan talous ...