Uusimmat viitteet

 • Potentiaalisten venäläisten asiakkaiden tavoittaminen eri markkinointikanavissa : case: IsoKristiina 

  Valtonen, Emma; Rauhala, Helena (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitkä markkinointikanavat tavoittavat parhaiten kauppakeskus IsoKristiinan potentiaaliset venäläiset asiakkaat. Lisäksi haluttiin selvittää, mistä ja milloin venäläiset asiakkaat ...
 • Talouden seurantatyökalut 

  Makarovskaja, Jevgenija (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia taloudenseurantatyökaluja työn tilannut yritys tarvitsee saa-dakseen parempaa taloudellista tietoa omasta toiminnastaan. Tiedon ...
 • Laatu- ja arvosijoittamisen vertailu 

  Niinimäki, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia laatusijoittamista sekä verrata sitä sijoitusstrategiana arvo- ja kasvusijoittamiseen. Tutkimuksessa verrattiin laatusijoittamista arvosijoittamiseen Helsingin pörssissä. Tarkoituksena ...
 • Finanssikriisin ja sen jälkeisten talouden suhdanteiden vaikutukset rahastosijoittajien käyttäytymiseen 

  Pukkala, Juhani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kolmen erityyppisen rahaston nettomerkintöjen kautta rahastosijoittajien käyttäytymistä talouden eri suhdanteiden aikana. Tarkastelujakso rajattiin vuosiin 2008–2017. Kyseinen ajanjakso ...
 • EU:n tietosuoja-asetuksen muutokset tilitoimistossa : case LPR Ekspertiisi Oy 

  Hulkkonen, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 tuomat muutokset LPR Ekspertiisi Oy:n toimintaan, jotta se olisi tietosuoja-asetuksen mukaista. Asetus astui voimaan ...
 • Opiskelijan vero-opas 

  Loiva, Antti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä opiskelijoille suunnattua vero-opas. Tavoitteena oli pohtia, minkälaisia vero-ohjeita ja vinkkejä juuri opiskelijat tarvitsevat ja koota niistä vero-opas, jonka ohjeita opiskelijat pystyvät ...
 • Finanssikriisin vaikutukset avoimeen talouteen 

  Kaitainen, Henna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten vuonna 2007 syntynyt globaali finanssikriisi vaikutti Suomen kaltaiseen pieneen, avoimeen talouteen. Näkökulmana finanssikriisin vaikutuksille käytettiin makrotalouden ...
 • Henkilöstö brändin rakentajana : Case: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri 

  Virolainen, Viivi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten henkilöstö vaikuttaa brändin rakentumiseen case-organisaatio Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterissa. Työssä selvitettiin, tunnistaako henkilöstö brändin eri ...
 • Kiinteistörahastot sijoituskohteena 

  Tirkkonen, Enni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kiinteistörahastot sijoituskohteena ja niihin liittyvät käsitteet. Tarkoituksena oli tutkia, millä tavalla kiinteistörahastot eroavat tavallisista sijoitusrahastoista sekä tavallisesta ...
 • EULA lisenssisopimuksen muotona : Case: Sovellusohjelmisto yritys X 

  Väisänen, Ville-Valtteri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tehtiin toimeksiantona ohjelmiston End User License Agreement sopimus yritykselle ja tutkittiin EULA-sopimusta lisenssisopimuksen muotona. Työssä haluttiin toimeksiannon lisäksi selvittää, millainen ...
 • Fuusion vaikutus taloushallinnon prosesseihin yrityksessä X 

  Ala-Ojala, Emmi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, miten kahden osakeyhtiön sulautuminen vaikutti taloushallinnon prosesseihin yrityksessä X. Työssä selvitettiin, miten prosessien yhdistäminen suunniteltiin ja miten toteutus ...
 • Järvenpään asuntosijoitusmahdollisuudet 

  Lahti, Joni (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua Asuntosijoittamiseen sijoitusmuotona ja tutkia tarkemmin Järvenpään asuntomarkkinoita sijoittajan kannalta. Asuntosijoituksesta on tullut erittäin suosittua ja sitä tekevät nykypäivänä ...
 • Hallinnon tarkastamisen haasteet tilintarkastuksessa 

  Takanen, Annukka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hallinnon tarkastamiseen liittyviä haasteita sekä selvittää voitaisiinko haasteita ratkaista tai helpottaa lakimuutoksella tai hallinnon tarkastusta koskevalla ohjeistuksella. ...
 • Uuden tuotteen soveltuvuus markkinoille, case: tukkikentän hallintajärjestelmä 

  Varpenius, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin uuden tuotteen markkinasoveltuvuutta. Case-yrityksenä oli Finnos Oy ja käsiteltävä tuote oli tukkikentän hallintajärjestelmä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia asiakkaiden ...
 • Laadunvalvonnan siirtyminen PRH:lle ja sen vaikutus tilintarkastajien työmäärään 

  Pylkkänen, Riika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tilintarkastajien laaduntarkastuksiin käyttämän työajan lisääntyminen ulkopuolisen valvontaviranomaisen vaihtuessa. Toisena tavoitteena oli saada selville, miten tilintarkastajien ...

Näytä lisää