Uusimmat viitteet

 • Tuotannon tehostaminen ontelolaattatuotannossa betonielementtitehtaalla Lean-menetelmien mukaisesti 

  Soininen, Anssi (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lean-ajattelu perustuu arvoa tuottavan työn maksimointiin ja hukan eliminointiin. Opinnäytetyössäni tutkin Betonimestarit Oy:n Nastolan tehtaan ontelolaattatuotantoa lean-ajattelun näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli ...
 • Betonielementtisuunnitteluprosessin puutteet tuoteosakaupassa 

  Houni, Kielo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Elementtisuunnitteluprosesseissa esiintyvät samat ongelmat toistuvasti. Ne tuottavat jatkuvasti ylimääräistä työtä ja vievät aikaa elementtisuunnittelusta. Kolmen tutkittavan kohteen avulla etsittiin elementtisuunnitte ...
 • Sulfidisavitutkimukset Espoossa - tulosten koonti ja vertailu tavanomaisiin maanäytetutkimustuloksiin 

  Hämäläinen, Katariina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus koota, käydä läpi ja tilastoida Espoon alueella tehdyt yksittäiset sulfidi- ja/tai korroosiotutkimukset ja viedä ne kaupungin yhteiseen paikkatietojärjestelmään. Näistä yksittäisistä ...
 • Rakennusvalvontaviranomaisten ohjeet palokatkosuunnitelman laadintaan 

  Toivanen, Mika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä työ käsittelee palokatkojen suunnittelua ja rakennusvalvontojen ohjeita palokatkosuunnitelmaan. Työn tavoitteena oli saada tietoa suunnittelijan näkökulmasta palokatkosuunnitelmien laatijan pätevyyksistä, palokatkos ...
 • Tietomallipohjaisen rakennushankkeen läpiviennin kehittäminen rakennuttajan näkökulmasta 

  Pusila, Sanna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimistolle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia käytäntöjä Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimistossa tietomallipohjaisissa hankkeissa sekä ...
 • Rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella 

  Hakonen, Raimo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Pelastuslaissa on säädetty pelastuslaitokselle velvoite huolehtia alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ...
 • Laadunhallinta ja -varmistus rakennesuunnitteluprojektissa 

  Suomalainen, Kimmo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä työ käsittelee laadunhallintaa ja laadunvarmistusta rakennesuunnitteluprojektissa. Työ tuotettiin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:lle tukemaan laatujärjestelmän päivitys- ja kehitystyötä. Työn tavoitteena on olla ...
 • Lujabeam-ohjeistuksen päivitys 

  Voutilainen, Marko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Lujabeam on Lujabetoni Oy:n kehittämä runkojärjestelmä, ja se on kehitetty korvaamaan perinteiset pilari-palkkiratkaisut. Lujabeam-palkki on laataston sisäinen esijännitetty mata-lapalkki. Matalapalkkeja käytetään yleensä ...
 • Osaamisen arvioinnista infrarakentamisessa urakoitsijan näkökulmasta 

  Kupiainen, Jarkko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin osaamisen arviointiin liittyvää kirjallisuutta ja pohdit-tiin mitä osaamisen arvioinnissa on syytä huomioida infrarakentamisen projektihenkilöstön kohdalla. Työssä keskityttiin urakoitsijan ...
 • Kaivosturvallisuusjärjestelmän kehittäminen 

  Permi, Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Liike-elämän muuttuminen turbulenttiseksi on nostanut esiin kysymyksen, muuttuuko johtaminen tarpeeksi nopeasti, kun toimintaympäristö muuttuu. Ennättävätkö vastuunalaiset johtajat ja päälliköt hahmottaa sitä kokonaisvastuuta, ...
 • Venäläisten normien mukainen betonirakenteiden suunnitteluohje 

  Viitala, Marina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Vuonna 2005 Venäjä ja EU allekirjoittivat asiapaperin, jonka mukaan Venäjä pyrkii lähestymään eurooppalaista normistoa omissa teknisissä säädöksissään. Samalla Venäjällä käydään kiivasta keskustelua muutoksista rakennusalan ...
 • Rakennus- ja taloteknisten urakoiden hinta-laatukilpailutus julkisella sektorilla 

  Hyttinen, Jarkko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Rakennushankkeissa työn toteuttajilla on suuri merkitys lopputuloksen kannalta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten hankintayksikkö saa valittua hankkeisiin mahdollisimman hyvät toteuttajat. Työssä selvitettiin ...
 • Ripalaattajärjestelmän kehittäminen parkkitalokonseptissa – ekologinen viitekehys 

  Lipiäinen, Henna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2014)
  Euroopan unionin jäsenmaille asetetut ilmastostrategian 20-20-20 mukaiset tavoitteet ovat: 1.) kasvihuonepäästöjen vähentäminen 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä, 2.) uusiutuvan energian määrän lisääminen 20 ...
 • Talonrakentaminen Etelä-Karjalan ammattiopiston opetusmenetelmänä 

  Sihvo, Timo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Etelä-Karjalan ammattiopistolla (1.8.2013 alkaen Saimaan ammattiopisto Sampo) on pitkät perinteet omakotitalojen rakentamisessa oppilastyönä eli opetustalorakentamisesta. Lähes koko tekniikan koulutusala on työskennellyt ...
 • Kulkutapaan vaikuttaminen yleiskaavassa - Keran osayleiskaava-alue, Espoo 

  Kinttula, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavassa tulee selvittää mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. ...

Näytä lisää