• Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu ja EML-arvio 

   Hirvonen, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu eri muodoissaan yleistyy jatkuvasti varsinkin suurempien ja erikoisempien kohteiden suunnittelussa. Toiminnallisella paloturvallisuussuunnitellulla tarkoitetaan rakennusten ...
  • Lisä- ja muutostyöt rakennustuotannon näkökulmasta 

   Kuisma, Jorma (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mikä on lisä- ja muutostyön ero, sekä miten erot vaikuttavat tuotantoon. Opinnäytetyössä tutkitaan myös miten lisä- ja muutostyöt vaikuttavat rakennusprojektin aikatauluun, ...
  • Rakennushankkeen riskienhallinta projektinjohtourakoinnissa 

   Martin, Harri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   SRV Yhtiöt Oyj:llä oli tarve kehittää rakennushankkeen riskienhallintaa kattavammaksi siten, että hankkeisiin liittyvät riskit pystytään havaitsemaan ajoissa ja niiden vaikutukset huomioimaan sopimuksissa, suunnittelussa ...
  • Pk-rakennusyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittely 

   Siitonen, Petri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä tehdään katsaus pk-rakennusyrityksen toiminnanohjaus-järjestelmien vaatimusten määrittelyn ongelmiin. Tärkeimpinä tarkasteltavina asioina ovat tarkastella pk-yrityksen kokonaisprosessin auki kirjoittaminen ...
  • Rakennustuotantotekniikan työpaikkaopintojen kehittäminen 

   Inkilä, Vesa (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työelämän kehitystyössä vastataan rakennustoimialan kehitystarpeisiin laatimalla Saimaan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan työpaikkaopintojen toteutuksen ohjeeksi työpaikkaoppimisen prosessikuvaus. Kehitystyössä ...
  • Kestävä kehitys maankäytön ja infraverkoston suunnittelussa 

   Salo, Anu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kestävän kehityksen käsite on viime vuosina yleistynyt maankäytön suunnitte-lussa. Maankäytön suunnittelu on merkittävä osa-alue, jolla voidaan edistää kestävän kehityksen toteutumista. Kestävän kehityksen mukaisessa ...
  • Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötoimen tilaaja-tuottajamalli 

   Horppu, Jari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työni aiheena on Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristötoimen tilaaja-tuottajamalli. Aiheen työhöni sain nykyisestä työpaikastani Kouvolan kaupungilta. Kuntaliitoksen yhteydessä Kouvolassa päätettiin ottaa käyttöön ...
  • Tietojohtaminen ja kustannushallinta Puolustusvoimien rakennushankkeessa 

   Nieminen, Mikael (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Puolustushallinnossa on tarvetta kehittää rakennushankkeiden tietojohtamisen tasoa ja hankkeiden kustannushallintaa vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. Tietojohtaminen on projektipankkien kautta parantunut huomattavasti ...
  • Kymälahden ekoalue 

   Karjalainen, Ulla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Hankkeen tavoitteena oli selvittää, että miten asemakaavavaiheen suunnittelulla saadaan tuotettua ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen mukainen pientaloalue. Opinnäytetyön tutkimus- ja taustatyö tehtiin ...
  • UPM Kaukaan tehtaiden tuotantorakennusten kunnossapitosuunnitelma, esimerkkikohteena biopuhdistamo. 

   Kykkänen, Sakari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä kuvataan UPM Kaukaan jätevedenkäsittelyn kunnossapidon kokonaisprosessia, suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Työssä on käyty läpi ”tuotanto = käyttö + kunnossapito” toiminta-ajatuksen mukaiset laadukkaan ...
  • Hulevesienkäsittelyn kehittäminen Lappeenrannassa 

   Valtonen, Mika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tilaajana toimi Lappeenrannan kaupunki. Työn tavoitteena oli tutkia Lappeenrannan alueella hulevesien imeyttämismahdollisuuksia sekä laatia ohje hulevesienkäsittelymenetelmistä kaavoittajien ja kunnallistekniikan ...
  • Märkätilojen vedeneristystyön laadun seurantatutkimus 

   Riikonen, Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni tavoite oli tutkia, onko märkätila-asentajien työnlaatu säilynyt sertifioinnin jälkeen vaatimukset täyttävällä tasolla. Olin kiinnostunut, millä tavalla työskentelyssä toteutuvat seuraavat asiat: Käytetäänkö ...
  • Kivirakenteisen pientalon passiivitalokonsepti 

   Huovinen, Jani (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää suunnitteluratkaisujen näkökulmasta kivirakenteisen pientalon passiivitalokonsepti. Sisältö rajattiin rakennuksen ulkovaipan rakennusosiin ja liitoksiin. Työssä perehdyttiin ...
  • Maarakentajan opetussuunnitelman toteutuminen ammattiosaamisena 

   Pietarinen, Tuomo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Toisen asteen ammatilliset opetussuunnitelmat on 2000 -luvulla tehty kahdesti. Työs-säoppiminen liitettiin osaksi tutkintoa vuonna 2000. Ammattiosaamisen näytöt aloitettiin 2006. Kaikki nämä uudistukset ovat pakottaneet ...
  • Hankintakustannuksien seuranta : Tehdyt kaupat vs. toteutuneet urakkahinnat 

   Kinnunen, Jaana (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Rakennustuotannossa hankintojen merkitys koko hankkeen onnistumisessa kasvaa jatkuvasti. Materiaalihankintojen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on tyypillisesti 60-80 %, joten hankintojen onnistumisella on merkittävä ...
  • Imatran kaupungin hulevesitulvariskien alustava arviointi ja hallinnan kehittäminen 

   Pietarinen, Kari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää hulevesitulvariskien arviointiin liittyvät merkittävät riskialueet Imatralla. Lisäksi tavoitteena oli esittää kehittämisehdotuksia ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvän sadannan ...
  • Talonrakentaminen Etelä-Karjalan ammattiopiston opetusmenetelmänä 

   Sihvo, Timo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Etelä-Karjalan ammattiopistolla (1.8.2013 alkaen Saimaan ammattiopisto Sampo) on pitkät perinteet omakotitalojen rakentamisessa oppilastyönä eli opetustalorakentamisesta. Lähes koko tekniikan koulutusala on työskennellyt ...
  • Pintakäsittelyalan alueelliset osaamistarpeet 

   Kallio, Veikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia Lappeenrannan ja Imatran talousalueen pintakäsittelyalan työelämän osaamistarpeita, sekä alan osaamisalueiden kohtaamista työelämän ja alan opetuksen välillä. Opinnäytetyö koostui 3 eri ...
  • Kunnallinen kiinteistöstrategia 

   Kuusela, Anu-Kristiina (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössäni olen kuvannut ehdotelman kunnallisten toimitilakiinteistöjen johtamisstrategiasta. Kuvaus sisältää toimitilakiinteistöjohtamisen omistusstrategian periaatteet, osapuolten roolien ja ydintoimintojen kuvauksen ...
  • Kulkutapaan vaikuttaminen yleiskaavassa - Keran osayleiskaava-alue, Espoo 

   Kinttula, Mari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavassa tulee selvittää mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. ...