Uusimmat viitteet

 • Asuntosijoittaminen uudiskohteisiin velkavivulla 

  Sipilä, Jerry (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia asuntosijoittamista uudiskohteisiin velkavivulla eli velkarahalla. Aihe rajattiin koskemaan asunto-osakeyhtiöitä yksityisen sijoitta-jan näkökulmasta. Aihe on suunnattu asuntosijoittamisen ...
 • Virhetilanteet käytettyjen autojen kuluttajankaupassa 

  Järvenpää, Eija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä luotiin ohjeistus myyjille reklamaatiotilanteissa toimimiseen käytettyjen autojen kuluttajankaupassa. Työn tilaajalla, Kauhajoen Maakunnan Autolla, ei ollut kirjallista ohjeistusta reklamaatiotilanteita ...
 • Markkinointiviestintä suunnitelma Raya Diversin Krabin toimipisteellle 

  Nummela, Pinja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden opinnäytetyön aiheena oli markki-nointiviestintä ja tavoitteena oli suunnitella toimeksiantajayritykselle Raya Diversille soveltuva markkinointiviestintäkeinojen yhdistelmä eli ...
 • Liiketoimintasuunnitelma perustettavalle valo- ja videokuvausyritykselle 

  Hyytiäinen, Lea (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli tehdä liiketoimistasuunnitelma aloittavalle valo- ja videoku-vausyritykselle. Työhön kerättiin aineistoa kirjallisuudesta ja hyödynnettiin verkkosi-vuja. Teoria osuudessa käydään läpi yritysmuotoja, ...
 • Taloushallinnon kehittäminen teollisuusyrityksen näkökulmasta: Case Forchem Oyj 

  Anttonen, Elisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin kemianteollisuusyhtiön Forchem Oyj:n taloushallinnon kehittämistä. Tutkimuksessa tutkittiin taloushallinnossa ilmeneviä ongelmia ja keinoja niiden ratkaisemiseksi. Lisäksi selvitettiin, miten ...
 • Uuden esimiehen perehdyttäminen ihmisten johtajaksi valmentavan johtajuuden näkökulmasta Organisaatiossa X 

  Kärkkäinen, Anu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Valmentavan johtajuuden on todettu saavan työntekijät kehittämään itse itseään ja samalla sen on todettu vaikuttavan positiivisesti esimiehen omaan kehittymiseenkin. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia asioita uudelle ...
 • Jatkuvuussuunnittelun aloittaminen PK-yrityksessä 

  Antila, Sami (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jatkuvuudenhallinta on edelleen melko vähän tunnettu aihepiiri yritysmaailmassa. Jatkuvuudenhallinta on riskienhallinnan keskeisin osa-alue. Sen merkitys on korostunut kaikenlaisten erityyppisten tahallisten ja tahattomien ...
 • Asunto-osakeyhtiön isännöintisopimuksen kilpailuttaminen 

  Mannila, Timo-Jussi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tarkasteltiin isännöintisopimuksen kilpailuttamista. Työn tarkoituksena oli ensinnäkin selvittää kilpailutusprosessin kannalta olennaiset vaiheet ja tarkastella teorian tasolla sitä, mitkä juridiset seikat kussakin ...
 • Kryptovaluuttasijoittajan verotus 

  Lamppula, Saija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin sijoitusinstrumenttina käytetyn kryptovaluutan verotusta. Työssä selvitettiin, milloin kryptovaluuttoihin sijoittamalla muodostuu sijoittajalle verotettavaa tuloa, ja millainen on sen ...
 • Brändiuudistus: Case Kirjakauppa.com 

  Kainulainen, Petra (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinäytetyö käsitteli Kirjakauppa.com brändin brändiuudistusta ja sen aikaansaamia brändimielikuvia. Työssä käsiteltiin brändejä ja brändäystä yleisesti. Tutkimusongelmana oli selvittää Kirjakauppa.comin brändi-imagoa. ...
 • Artist CRM-Järjestelmä ja EU:n tietosuoja-asetus 

  Seppälä, Samuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee koko EU:n laajuista uutta tietosuoja-asetusta ja sen so-veltamista erään yrityksen asiakkuudenhallintajärjestelmään. Tarkastelin tässä työssä EU:n tietosuoja-asetusta, hallituksen esitystä ...
 • Loppulausunto esitutkinnassa 

  Ketola, Nina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin esitutkinnan päättämisvaiheen loppulausuntomenettelyn prosessia sekä sen vaikutuksia rikosprosessiin ja loppulausuntomenettelyn hyviä puolia sekä puutteita loppulausuntomenettelyssä. ...
 • Perehdyttämissuunnitelma - Ulvilan kaupungin hallinto- ja talouspalvelut 

  Sinijärvi-Leppänen, Jarna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ajaton ja tarkoituksenmukainen perehdyttämissuunnitelma Ulvilan kaupungin hallinto- ja talouspalveluille. Lisäksi opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millainen on hyvä ...
 • Mobiilisovelluksen lanseeraus: markkinointi ja käyttökokemus case: Kauppakeskus Puuvilla 

  Aho, Anna-Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä oli kaksi tehtävää. Ensimmäisenä tehtävänä oli tehdä Kauppakeskus Puuvillalle markkinointisuunnitelma uutta Puuvilla-mobiilisovellusta varten. Markkinointisuunnitelmassa keskityttiin mobiilisovelluksen ...
 • Markkinointiviestintäsuunnitelma : Case Team Tzemppi 

  Iltanen, Sofia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on markkinointiviestintäsuunnitelman laatiminen kohdeyhdistykselle. Opinnäytetyössä on teoreettinen osuus, jossa käsittelen markkinointiviestinnän suunnittelua yhdistyksen näkökulmasta sekä ...

Näytä lisää