Uusimmat viitteet

 • Imagotutkimus OVV Asuntopalvelut Porin toimipisteelle 

  Laino, Anniina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aihe käsittelee imagoa, sen muodostumista, merkitystä ja ke-hittämistä. Tutkimusongelmana selvitettiin imagon muodostumista mielikuvien pohjalta. Opinnäytetyön empiirisen osan tutkimusongelmana haluttiin ...
 • Sovittelu lasten ja nuorten rikoksissa 

  Peltonen, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus lasten ja nuorten sovittelusta ja rikollisuudesta. Siitä käy ilmi, mitä rikoksia nuoret yleisimmin tekevät, milloin sovittelu on ajankohtaista ja kenelle sovittelu sopii. Tutkimuksen ...
 • Maatilan muuttaminen osakeyhtiöksi - Mikä verotuksessa muuttuu? 

  Ala-Viikari, Aino (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli toimiva maatilayritys. Kyseisessä yrityk-sessä on mietitty yhtiömuodon muuttamista osakeyhtiöksi. Tavoitteena oli selvittää, miten verotus muuttuu. Osakeyhtiöt maksavat tulostaan ...
 • Kannattavampi vuokratuolisopimus - Case: Parturi-kampaamo 

  Breilin, Nea (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on kehittää toimeksiantajayrityksen vuokratuolisopimusta kannattavammaksi. Nykyinen sopimus ei ole riittävän kannattava yritystoiminnalle taloudellisesti, minkä takia sitä tulee kehittää. Lähtökohtana ...
 • Palkanlaskentaohjelman vapaahaku-toiminnon hyödyntäminen 

  Valkama, Sara (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee palkanlaskennan eri vaiheita ja niiden kehittämistä va-paahaku-toiminnon avulla. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeille. Työn tavoitteena ...
 • Kohdeyrityksen investointiprosessin kuvaaminen 

  Tiihonen, Noora (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli investoinnit ja investointiprosessi. Tavoitteena oli selvittää, mitä toimintatapoja toimeksiantajayrityksellä on investointien suhteen, ja laatia prosessimalli investointien tueksi. Toimeksiantajana ...
 • Nuorten pankin valintaan vaikuttavat tekijät 

  Nieminen, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia nuorten pankin valintaan vaikuttavia tekijöitä ja selvittää, että mitkä asiat nuoret kokevat pankkimaailmassa tärkeiksi ja mikä saisi heidät mahdollisesti vaihtamaan pankkia. ...
 • POWERTEAMPORI ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 

  Huhtaviita, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinäytetyössä asiakastyytyväisyystutkimus tehtiin Porissa sijaitsevalle Powerteampori yhdistyksen kuntosalille. Yhdistys on perustettu vuonna 2012 ja yhdistykselle ei ole aikaisemmin tehty tämänkaltaista tutkimusta. ...
 • Urheilusponsorointi yksilöurheilijan näkökuimasta 

  Pessinen, Jose (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia urheilijoiden ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta urheilusponsoroinnissa. Selvityksen aiheina olivat esimerkiksi vuorovaikutuksen rooli, arvot, heikkoudet ja vahvuudet. ...
 • Asiakastyytyväisyys taloushallintopalveluihin Case-yrityksessä 

  Landen, Janni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia taloushallintopalveluita tarjoavan yrityksen asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua, ja sitä kautta auttaa toimeksiantajaa kehittämään palvelunsa laatua. Tutkimuksen toiminnallisena ...
 • Asiakkaiden näkemykset ja valintaperusteet autohuollossa: Case Auto Oy Vesa-Matti 

  Koskinen, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat keskeisimmät tekijät ja valintaperusteet, joiden perusteella asiakas valitsee tietyn yrityksen autonsa huollon tekijäksi. Tutkimuksella selvitettiin, mitä tekijöitä ...
 • Hankinnan mittareiden kehittäminen Case: Patria Aviation 

  Kangasperko, Satu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Patria Aviation Oy:n hankintaorganisaation mittaristoa. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Patria Aviation Oy, joka kuuluu kansainvälisesti toimivaan suomalaiseen ilmailu- ja ...
 • Erään yrityksen tilinpäätösanalyysi 

  Lahti, Aleksi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä perinteinen tilinpäätösanalyysi erääs-tä yrityksestä. Työn tavoitteena oli selvittää case-yrityksen taloudellinen ti-lanne ja sijoittuminen omalla toimialallaan analysoimalla tilinpäätöstä ...
 • ENERGIATESTI™ JA PAREMPI VIRE –SOVELLUKSEN VAIKUTUKSET HENKILÖSTÖN ELINTAPAMUUTOKSIIN : CASE –TUTKIMUS, BAYER NORDIC SE 

  Visa-Kallio, Outi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli elintapojen vaikutus työhyvinvointiin, työkykyyn ja vireyteen. Työhyvinvoinnin osalta keskityttiin terveyden ja työkyvyn alueisiin sekä erityisesti työnantajan ja työterveyshuollon rooliin ...
 • Kilpailukykysopimuksen vaikutus työntekijän palkkaukseen yksityisyrityksessä : Case: Yli-Potilan tila 

  Potila, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työmarkkinoiden keskusjärjestöjen solmiman kilpailukykysopimuksen vaikutusta yksityisyrittäjälle työntekijän palkkauksessa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitkä ovat ...

Näytä lisää