Uusimmat viitteet

 • Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja niiden käyttö 

  Laurén, Jaana (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yrityksen perustaminen ja yritystoiminnan aloittaminen edellyttää pääomaa. Rahoi-tusrakenteeseen sisältyvät sekä oma- että vieraspääoma. Vierasta pääomaa tarjoavat erilaiset rahoittajat. Opinnäytetyön aiheena oli ...
 • Salainen virhe ja kiinteistön kaupan purkaminen laatuvirheen perusteella 

  Raja-aho, Ella (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kiinteistön kaupan salaista virhettä sekä kiinteistön kaupan purkamisen edellytyksiä laatuvirheen perusteella. Opinnäytetyön tutkimus kohdistui ainoastaan kiinteistön kauppaan, ...
 • Etäjohtamisen kehittäminen hukkaa poistamalla 

  Juva, Niina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa perehdyttiin Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin kuuluvan työllisyyspalvelujen tulosyksikön etäjohtamiseen esimiehen näkökulmasta tarkasteltuna. Laadullisen tutkimuksen teoriaosuudessa ...
 • Visuaalisen ilmeen suunnittelu pienyritykselle 

  Österlund, Susan (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa visuaalinen ilme pienyritykselle. Toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Porissa toimiva videopeleihin keskittynyt liike Porin Pelipiste. Opinnäytetyön ...
 • Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella Satakunnan TE-toimiston alueella 

  Holm, Taru (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella Satakunnan TE-toimiston alueella. Työttömyysetuudella tuettu opiskelu kuuluu työ- ja elinkeinotoimistojen tarjoamiin työllistymistä edistäviin ...
 • SELVITYS MIFID 2-DIREKTIIVIN ENNAKOIDUISTA VAIKUTUKSISTA SIJOITUSNEUVONTAAN 

  Kaunisto, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää 3.1.2018 voimaan tulevan Rahoitusvä-lineiden markkinat-direktiivin, (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID 2) ennakoituja muutoksia ja vaikutuksia sijoitusneuvontaan. ...
 • SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ ESPOOSSA 

  Vimpari, Tarja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Sähköinen taloushallinto on kehittynyt viime vuosina huomattavasti ja sen käyttö on lisääntynyt. Vuodelta 2016 oleva kirjanpitolaki edesauttoi sähköisyyteen siirtymistä. Yrityksellä on mahdollisuus tehdä taloushallinnon ...
 • Mielikuvatutkimus case: Eläintarvikeliike PetPori 

  Pursiheimo, Essi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää millainen on Petpower Maximum Oy:n aputoiminimi Eläintarvikeliike PetPorin imago. Imagoa tutkittiin kanta-asiakkaiden mielikuvien kautta. Teoriaosuudessa tutkittaessa mielikuvia ...
 • Verkkokaupan perustaminen yritykselle - Case Vinputiikki Oy 

  Saarenmaa, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Verkkosivuston perustaminen ja sen markkinointi on kasvanut vuosien varrella ja yhä useampi yritys haluaa toimintansa verkkoon. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on antaa karkea kuva verkkokaupan perustamisesta. Teoriaosuudessa ...
 • Suntion työ ja vapaaehtoisten johtaminen case SLEY Pori 

  Sorell, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on Suntion työ ja vapaaehtoisten johtaminen case SLEY Pori. Työssä käsitellään suntion työtä ja vapaaehtoisten johtamista siinä. Työ jakaantuu kahteen eri osa-alueeseen, joista ensimmäisessä pohdin ...
 • Porin Jousiampujat ry:n toiminnan kehittäminen 

  Forsström, Aku-Paavo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä Porin Jousiampujien jäsenille tehtiin kyselylomakkeiden avulla mielipidetutkimus. Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Tutkimuksessa käytiin läpi seuran aktiivisuuden kehittämistä, ...
 • Sisäisen viestinnän suunnitelma Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistykselle 

  Halttunen, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Tampereen seudun sotilaskotiyhdistys ry:n sisäisen viestinnän kehittäminen. Viestinnän kehittämiseksi laadittiin kartoitusmateriaalin pohjalta viestintäsuunnitelma kohdeyhdistykselle. ...
 • Liiketoimintasuunnitelma sosiaali- ja terveysalan yritykselle 

  Ruohola, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa hieronta- ja fysioterapiayrityksen perustamista sekä laatia perustettavalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjyys on aluksi osa-aikaista, joten liiketoimintasuunnitelma ...
 • Sale and lease back yrityksen käyttöpääoman rahoitusmuotona 

  Laurila, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Keskeinen asia yrityksen toimintaan liittyvän lyhyen aikavälin rahoituksessa on kassanhallinta. Kassanhallintaan liittyy kiinteästi varastonhallinta, saatavien hallinta, ostovelkojen hallinta sekä lyhytaikaiset sijoitukset ...
 • Lisä- ja ristiinmyynnin ohjeistus myynnin tueksi Case VMP Varamiespalvelu 

  Mikkola, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimeksiantajayritys VMP Varamiespalvelun yritysasiakaspuolen lisä- ja ristiinmyyntiä. VMP Varamiespalvelu on yksi Suomen johtavista henkilöstöpalvelualan yrityksistä ja se toimii ...

Näytä lisää