• Etäjohtamisen kehittäminen hukkaa poistamalla 

   Juva, Niina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tutkimuksessa perehdyttiin Lahden kaupungin elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin kuuluvan työllisyyspalvelujen tulosyksikön etäjohtamiseen esimiehen näkökulmasta tarkasteltuna. Laadullisen tutkimuksen teoriaosuudessa ...
  • Visuaalisen ilmeen suunnittelu pienyritykselle 

   Österlund, Susan (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa visuaalinen ilme pienyritykselle. Toiminnallisen opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Porissa toimiva videopeleihin keskittynyt liike Porin Pelipiste. Opinnäytetyön ...
  • Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella Satakunnan TE-toimiston alueella 

   Holm, Taru (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella Satakunnan TE-toimiston alueella. Työttömyysetuudella tuettu opiskelu kuuluu työ- ja elinkeinotoimistojen tarjoamiin työllistymistä edistäviin ...
  • SELVITYS MIFID 2-DIREKTIIVIN ENNAKOIDUISTA VAIKUTUKSISTA SIJOITUSNEUVONTAAN 

   Kaunisto, Laura (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää 3.1.2018 voimaan tulevan Rahoitusvä-lineiden markkinat-direktiivin, (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID 2) ennakoituja muutoksia ja vaikutuksia sijoitusneuvontaan. ...
  • SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON KÄYTTÖ PK-YRITYKSISSÄ ESPOOSSA 

   Vimpari, Tarja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Sähköinen taloushallinto on kehittynyt viime vuosina huomattavasti ja sen käyttö on lisääntynyt. Vuodelta 2016 oleva kirjanpitolaki edesauttoi sähköisyyteen siirtymistä. Yrityksellä on mahdollisuus tehdä taloushallinnon ...
  • Mielikuvatutkimus case: Eläintarvikeliike PetPori 

   Pursiheimo, Essi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli selvittää millainen on Petpower Maximum Oy:n aputoiminimi Eläintarvikeliike PetPorin imago. Imagoa tutkittiin kanta-asiakkaiden mielikuvien kautta. Teoriaosuudessa tutkittaessa mielikuvia ...
  • Liiketoimintasuunnitelma sosiaali- ja terveysalan yritykselle 

   Ruohola, Tuomas (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa hieronta- ja fysioterapiayrityksen perustamista sekä laatia perustettavalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjyys on aluksi osa-aikaista, joten liiketoimintasuunnitelma ...
  • Sale and lease back yrityksen käyttöpääoman rahoitusmuotona 

   Laurila, Mika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Keskeinen asia yrityksen toimintaan liittyvän lyhyen aikavälin rahoituksessa on kassanhallinta. Kassanhallintaan liittyy kiinteästi varastonhallinta, saatavien hallinta, ostovelkojen hallinta sekä lyhytaikaiset sijoitukset ...
  • Verkkokaupan perustaminen yritykselle - Case Vinputiikki Oy 

   Saarenmaa, Mikko (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Verkkosivuston perustaminen ja sen markkinointi on kasvanut vuosien varrella ja yhä useampi yritys haluaa toimintansa verkkoon. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on antaa karkea kuva verkkokaupan perustamisesta. Teoriaosuudessa ...
  • Suntion työ ja vapaaehtoisten johtaminen case SLEY Pori 

   Sorell, Juuso (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on Suntion työ ja vapaaehtoisten johtaminen case SLEY Pori. Työssä käsitellään suntion työtä ja vapaaehtoisten johtamista siinä. Työ jakaantuu kahteen eri osa-alueeseen, joista ensimmäisessä pohdin ...
  • Porin Jousiampujat ry:n toiminnan kehittäminen 

   Forsström, Aku-Paavo (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä Porin Jousiampujien jäsenille tehtiin kyselylomakkeiden avulla mielipidetutkimus. Tutkimusmenetelmänä oli kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Tutkimuksessa käytiin läpi seuran aktiivisuuden kehittämistä, ...
  • Sisäisen viestinnän suunnitelma Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistykselle 

   Halttunen, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Tampereen seudun sotilaskotiyhdistys ry:n sisäisen viestinnän kehittäminen. Viestinnän kehittämiseksi laadittiin kartoitusmateriaalin pohjalta viestintäsuunnitelma kohdeyhdistykselle. ...
  • Lisä- ja ristiinmyynnin ohjeistus myynnin tueksi Case VMP Varamiespalvelu 

   Mikkola, Pauliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää toimeksiantajayritys VMP Varamiespalvelun yritysasiakaspuolen lisä- ja ristiinmyyntiä. VMP Varamiespalvelu on yksi Suomen johtavista henkilöstöpalvelualan yrityksistä ja se toimii ...
  • RAHOITUS AUTOKAUPASSA CASE RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE 

   Kangasniemi, Akseli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia autokaupan rahoitusta; miten ja miksi ihmiset päätyvät tiettyihin rahoitusvaihtoehtoihin. Toimeksiantaja on autoalan yritys, Rinta-Joupin Autoliike Oy, joka pääasiassa ostaa ja myy ...
  • Markkinatutkimus Sokos Satakunnan miestenosastolle 

   Lehto, Riikka (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Sokos Satakunnan miestenosastolle markkinatutkimukseksi. Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää Sokos Satakunnan miestenosaston sijoittumista Porin nykyiseen markkinatilanteeseen, sekä ...
  • Uusasiakashankinta tapahtuma ja tapahtumamarkkinointi- Case ratsastuskoulu Granifiq 

   Ahonen, Essi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee tapahtuman järjestämistä ratsastustalli Granifiqille sekä uusasiakashankintaa. Tapahtuman tavoitteena on lisätä ratsastuskoulun näkyvyyttä sekä lisätä sen kävijämäärää suuremmaksi. Työn ...
  • Kilpailunrajoittaminen jälleenmyyntiprosessissa 

   Ilola, Terhi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kilpailunrajoittamiseen liittyviä tekijöitä, sekä kilpailunrajoittamisen laillisuuden ja laittomuuden rajoja jälleenmyyntiprosessissa. Lähtökohtana työssä oli toimeksiantajan ...
  • Asiakasaloitteisten työsuhdeasioiden valvonta 

   Kökkö, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia työsuojeluviranomaisen toiminnan vaikutusta työsuhdetta koskevissa asioissa. Vaikutusta pyrittiin arvioimaan tutkimalla työsuojeluviranomaiselle osoitettujen työsuhdeasioiden ...
  • PALKITSEMISJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS JA SEN VAIKUTUS TYÖMOTIVAATIOON YRITYKSESSÄ EXPERT ASA OY 

   Kauppinen, Juho (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nykyisen palkitsemisjärjestelmän toimivuus ja sen vaikutukset työmotivaatioon organisaatiossa Expert ASA Oy. Tutkimus keskittyi Rauman tulosyksikköön ja siinä tarkasteltiin ...
  • Tuhkatkin pesästä? Verosuunnittelumahdollisuudet kuolinpesän omaisuuden tappiollisessa myynnissä 

   Silén, Aleksandra (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä tutkitaan miten kuolinpesä ja sen osakkaat voivat verotuksessaan hyödyntää kuolinpesän omaisuuden myynnistä syntyvät tappiot. Erilaisia luovutustappion muodostumistilanteita kuvataan käytännön esimerkkien kautta. ...