• 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten asuminen 

   Jantunen, Merika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten nykyistä asumista ja millaisia ajatuksia heillä on asumisestaan tulevaisuudessa. Opinnäyte koostuu teoriaosasta ja tutkimusosasta. Teoriaosuudessa on ...
  • 30 R:n soveltaminen palvelualan liiketoiminnassa : Case-Barbros-Professional bartending Finland 

   Karttunen, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia suhdemarkkinoinnin vaikutusta toimeksiantajayrityksen liike-elämään ja sen avulla luoda yritykselle suhdemarkkinoinnillisia ratkaisuja kilpailukyvyn lisäämiseksi ja uusien suhteiden luomiseksi. ...
  • 3D-tulostustekniikan vaikutus pienoismallien valmistukseen 

   Nurmikko, Joni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tarkoitus opinnäytetyössä oli tutkia 3D-tulostustekniikan vaikutusta Case-yrityksen pienoismallien tuotantoon. Kohdeyrityksenä oli AN-Design. Tarkoitus tutkimuksessa oli selvittää 3D-tulostuksen ja käsityön prosessit ...
  • 606 - business sail cup -tapahtuman kehittäminen 

   Saarikko, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten Rauman Purjehdusseura (RPS) oli onnistunut 606 - Business Sail Cup (BSC) -tapahtuman järjestelyissä ja antaa parantamisehdotuksia tapahtuman kehittämiseksi. Tavoitteena ...
  • 777-nuorisotapahtuman internetsivut 

   Kankaro, Riku (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyöni toteutustapa oli toiminnallinen. Tarkoituksena oli valmistaa Event Seven ry:lle Internetsivut nuorisotapahtumaa varten. Yhdistyksellä ei ollut aikaisempia sivuja, joten pääsin suunnittelemaan ne alusta loppuun ...
  • Aatteellisen yhdistyksen perustamisprosessi: Case Anna Tukesi ry 

   Lehtinen, Päivi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä työssä tarkasteltiin yhdistyksen perustamisprosessia aatteellisen eli yleishyödyllisen yhdistyksen näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli selkiyttää yhdistyksen perustamisen kulkua alkuideasta aina rekisteröinnin ...
  • Aikakauslehdet ekologisen markkinoinnin välineenä 

   Haapaniemi, Eerika (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aihe oli aikakauslehdet ekologisen markkinoinnin välineenä. Tutkimuksen tärkeimpänä tarkoituksena oli selvittää miten aikakauslehtiä käytetään ekologisen markkinoinnin viestintäkanavana. Työssä myös ...
  • Aineellinen palkitseminen motivoinnin ja sitoutumisen välineenä 

   Suominen, Tiia; Suonperä, Teemu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on aineellinen palkitseminen motivoinnin välineenä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia aineellista palkitsemista, ja sitä miten aineellinen palkitseminen vaikuttaa työmotivaatioon ja sitä ...
  • Aktivoiko aktivointisuunnitelma? 

   Seppä, Hannele (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia Porin seudun kuntakokeilun kautta Porin SPR Kontti tavarataloon aktiivitoimin kuntouttavaan työtoimintaan ohjattujen pitkäaikaistyöttömien jatkosijoittumista. Tarkoitus oli selvittää minne ...
  • Alle 18-vuotiaan oikeusturva kaltoinkohtelututkimuksessa 

   Virtanen, Marja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli alle 18-vuotiaan oikeusturvan toteutuminen kaltoinkohtelututkimuksissa. Tavoitteena oli selvittää alle 18-vuotiaan oikeusturvan toteutumiseksi olemassa olevaa lainsäädäntöä ja sen käyttöä ...
  • ALOITTAVA YRITYSTOIMINTA KERAMIIKKA- JA TAIDE-KEHYSTYSALALLA Case Tmi Kraami : ”Kehystän ja muotoilen muistoja – en pelkästään taideteoksia” 

   Itävaara, Tarja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä selvitettiin keramiikka- ja taidekehystysalalle aikovan yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Työssä arvioitiin erityisesti aloittavan yrityksen lähtökohtia, liikeideaa ja visiota, resursseja, ...
  • Aloittavan rakennusalan yrittäjän liiketoimintasuunnitelma 

   Varhelahti, Roope (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia liiketoimintasuunnitelma aloittavalle rakennusalan yrittäjälle. Työn toimeksiantaja on toiminut rakennusalalla yhtäjaksoisesti vuodesta 2010 ja lähitulevaisuudessa olisi tarkoitus ...
  • Aloittavan yrittäjän palvelu Vammalan seudulla 

   Poussa, Marja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia Lounais-Pirkanmaan seutukunnalla toimivien Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n ja Vammalan seudun työvoimatoimiston palvelua aloittaville yrittäjille. Tutkimuksen tavoitteena oli saada ...
  • Alustava liiketoimintasuunnitelma sisustusartesaanille 

   Pasanen, Jonna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli laatia liiketoimintasuunnitelma sisustusartesaanille, joka on perustamassa omaa yritystä muutaman vuoden sisällä. Työn tarkoituksena on tuottaa monipuolista tietoa yrittäjäksi aikovalle yrityksen ...
  • Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset ammatillisen opettajan työhön 

   Lintunen, Lea (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, miten ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa käytännössä. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää ne asiat, mitä ammatillisen opettajan työssä muuttuu, jos ehdotus ammatillisen koulutuksen ...
  • Ammatinharjoittajan kirjanpito - tuoko ulkoistaminen varmuutta? 

   Huhtanen, Iida (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, tuoko ammatinharjoittajan kirjanpidon ulkoistaminen varmuutta siihen, toteutuuko kirjanpito oikein. Toimeksiantaja on ammatinharjoittaja ja toimii työkseen kääntäjänä. Hän halusi ...
  • Ammattikorkeakoulujen taloustilanne muuttuvassa korkeakoulukentässä 

   Saaristo, Ville (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin vuosina 2014 ja 2015 toteutetun ammattikorkeakouluuudistuksen vaikutuksia ammattikorkeakoulujen taloustilanteeseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten valtion talouden ...
  • AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMINEN – BUSINESS WEEK LISÄARVON TUOTTAJANA OPISKELIJOILLE 

   Välilä, Jenni (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäyteyön aiheena oli tutkia opiskelijoiden näkökulmasta tuottaako viikon mittainen opintoviikko kansainvälisessä ympäristössä - Business Week - opiskelijoille lisäarvoa. Tutkimuksessa pyrittiin etsimään vastauksia, ...
  • Ampuma-aselain uudistamisen vaikutukset metsästysharrastukseen ja poliisin lupapalvelun työmäärään 

   Poikolainen, Katja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena olivat ampuma-aselain uudistusten vaikutukset metsästykseen. Uudistuksissa keskityttiin vuonna 2011 voimaan tulleeseen muutokseen sekä meneillään olevaan uudistushankkeeseen. Osana tutkimusta oli ...
  • Antikvariaatin perustaminen 

   Veekamo, Anssi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli yrityksen perustaminen ja kohteena oli antikvariaatin perustaminen. Toimeksiantoa tällä opinnäytteellä ei ollut, joten suunniteltu yritys on fiktiivinen. Tämän opinnäytteen tarkoitus on osoittaa ...