• Selvitys ympäristöjärjestelmistä Vaasan kaupungille 

   Kinnari, Joonas; Ullakonoja, Viljami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin Vaasan kaupungin toimeksiannosta. Työn tarkoituksena on tutkia tunnettuja ympäristöjärjestelmiä sekä miten ne mahdollisesti vaikuttaisivat suhteessa Vaasan kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelmaan. ...
  • Simulointityökalujen soveltaminen logiikkaohjelmoinnin apuna 

   Ikola, Riku (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin Vaasan ammattikorkeakoululle, Technobothnialle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kokeilla eri mahdollisuuksia hyödyntää simulointia logiikkaohjelmoinnissa sekä pohtia, miten simulointityökalut ...
  • Tuotekustannuksien ja -kannattavuuksien selvittäminen toimintolaskennan avulla : case hautakivialan yritys 

   Suokko, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa hautakivialan yritykselle toimintolaskentamalli, jolla saatiin selvitettyä eri tuotteiden kustannukset ja kannattavuudet. Mallin rakentaminen oli yksi tutkimusongelma. Toisena ...
  • Muuntajan nosto- ja puristusruuvien mekaaninen lujuus ja mitoitus 

   Varonen, Ville-Matti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin ABB:n Vaasan muuntajatehtaan tuotekehitysprojektina vuonna 2017. Työssä käytettiin ulkopuolisia palveluja valtion teknologian tutkimuskeskukselta VTT:ltä. Työn tavoitteena oli tutkia koestamalla ...
  • Verkkosivuston toteutus ja asennus käyttäen WordPress-julkaisujärjestelmää 

   Alajukuri, Christian (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli WordPress-julkaisujärjestelmän asennus ja käyttöönotto Ubuntu 16.04 -palvelimelle. Työn teoriaosuudessa käydään läpi, kuinka Linux, Apache, PHP ja MySQL muodostavat palvelinympäristön, joka ...
  • YRITYKSEN PERUSTAMINEN : Case X 

   Potoinen, Asser (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tutkitaan yrityksen perustamista Suomessa. Tutkimuksen taustalla on liikeidea, joka on tarkoitus konkretisoida yritykseksi. Koska yrityksen perustajilla ei ole kokemusta yritystoiminnasta, on tämän opinnäytetyön ...
  • NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN : Yeesi-toiminnan jalkautuminen Pohjanmaalle 

   Nurmikoski, Antti; Liminka, Maria (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää nuorten mielenterveyttä edistävä tapahtuma, jossa kartoitettiin Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ajatuksia mielenterveydestä ja sen edistämisestä. ...
  • Päiväkodin johtajan työ henkilöstö- ja pedagogisen johtamisen näkökulmista 

   Hautamäki, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten pedagoginen ja henkilöstöhallinnon johtaminen toteutuvat tutkimuskaupungissa päiväkotien johtajien näkökulmasta. Tutkimuksen aihe tuli päiväkotien johtajilta ja sitä ...
  • The Impact of Employees Motivation on Organizational Effectiveness 

   Nguyen My, Linh (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The objective of the thesis was to find out the impact of employee motivation on organizational effectiveness. The study focused on (1) defining the motivation concepts and methods, (2) identifying the most motivating ...
  • Kabotaasikuljetusten vaikutukset Suomen maantiekuljetuksiin 

   Lähde, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten kabotaasikuljetuksien asteittainen vapauttaminen on vaikuttanut Suomen maantiekuljetuksiin ja millainen sen vaikutus on tulevaisuudessa. Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, ...
  • Understanding the distribution channels of fast moving consumable goods (FMCG) of food industry in Nigeria 

   Odupitan, Aminat (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The Fast Moving Consumable Goods (FMCG) sector in Nigeria is one of the largest sectors in the country and its contribution to the economy cannot be over-looked. This sector is highly important in the food industries which ...
  • Avojohtoverkon langaton vaihevirtojen mittaus 

   Pitkäkangas, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin Vaspec Oy:lle. Työn tavoitteena oli kehittää sähköverkon avojohtolinjan langattomaan vaihevirtojen mittaamiseen uusi ratkaisu hyödyntäen LoRa-tekniikkaa. Ratkaisu tulisi sisältämään tiedonsiirtoon ...
  • The Role of Internal Auditors in Fraud Prevention 

   Ojo, Adeoye (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Fraud has been identified as one of the major challenges to the entire business world. It`s devastating effect manifests itself in the deteriorating performance of the bank as well as in economic backwardness. As a result, ...
  • Graafinen ohjeisto markkinoinnin ja brändin tueksi : Case Yritys X 

   Katajakoski, Henrietta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on graafisen ohjeiston teko rakennusalan pienyritykselle. Kohdeyrityksellä ei ole ollut muutamaan vuoteen graafista ohjeistoa käytössä. Yrityksen visuaalinen ilme ei ole ollut yhtenäinen ja tarve ...
  • Perehdytysopas kansainvälisen yrityksen tilaustenkäsittely-yksikköön 

   Marttunen, Emilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tilaustenkäsittely-yksikön perehdytyksen kehittämistä perehdytyssuunnitelman avulla. Toimeksiantajana toimii kansainvälisesti toimiva energia-alan yritys. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ...
  • Lapsen oikeus saada hoitoa ja diagnoosi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) 

   Jääkallio, Janita (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tiivistelmä ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, jonka yleisimmät piirteet ovat ylivilkkaus, tarkkaamattomuus ja impulsiivisuus. ADHD johtuu lievästä aivotoiminnan ...
  • Thought Leadership : Becoming an Influence in Your Niche 

   Iddrisu, Lukumanu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   In an era where customer demands go beyond product and service, companies are on their toes to devise mechanisms to be relevant to their customers, industry and community since the orthodox marketing tactics no longer work ...
  • Effectiveness of EU Standards and Certifications on Cocoa Exports from Ghana 

   Tengey, Stanley (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of this thesis was to study the Effectiveness of EU Standards and Certifi-cations on cocoa exports from Ghana. This thesis was carried with the intention to address the cocoa export deficits which may be attributed ...
  • Lentomatkustajan oikeuksien toteutuminen kuluttajariitalautakunnan ratkaisujen valossa 

   Nicoli, Linda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee lentomatkustajien oikeuksien toteutumista kuluttajariitalautakunnan ratkaisujen valossa. Opinnäytetyössä selvitetään millaisissa tilanteissa korvausta matkan viivästymisestä voi saada, mikäli ...
  • Erityistä tukea tarvitsevien lasten huoltajien ja päiväkodin välinen yhteistyö Ristinummen päiväkodissa 

   Sjövall, Nelli; Ekoluoma, Noora (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaista yhteistyö on erityistä tukea tarvitsevien lasten huoltajien sekä päiväkodin henkilökunnan välillä Vaasan Ristinummen päiväkodissa. Tutkimuksen tehtävänä oli saada tietoa ...