Uusimmat viitteet

 • SISÄISEN VIESTINNÄN KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIESTYÖSSÄ : Case: ABB Motors and Generators Vaasa 

  Niskanen, Saija (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää kehittämisen kohteita ja keinoja, joiden avulla sisäinen viestintä saadaan toimivammaksi esimiestyössä. Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimii ABB Motors and Generators Vaasan yksikkö. ...
 • EAKR-RAHOITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN 

  Loukiainen-Nygård, Sirpa (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Alueiden kehittämisessä yksi tärkeä rooli on Euroopan unionilla. Euroopan unionin rahoituksella voidaan tukea ja kehittää aluetta. Tässä tutkimuksessa avattiin erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta ja ...
 • Yritysten hiilijalanjäljen pienentäminen Postin logistiikan avulla 

  Ala-Penttilä, Soili (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni tutkimusongelmana oli selvittää, pystyykö Postin logistiikka aut-tamaan yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään ja mitä hiilijalanjäljen pienentämi-nen merkitsee yrityksille, niiden kilpailukyvylle sekä ...
 • Changes in the Revised ISO 9001 Standard and their Effects on Audits 

  Ruostekoski, Antti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  The topic of this thesis was given by an employee, a company, where audits, standards and quality management are considered on daily bases. The research focuses on the new version of ISO 9001 quality management standard ...
 • Pienyrityksen maahantuonti ja sen haasteet : Case: Markkinointi Suomela Oy 

  Niinisalo, Annika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan pienyrityksen maahantuontia sekä maahantuonti-prosessissa havaittuja haasteita. Työ on toteutettu toimeksiantona kohdeyritykselle, joka saa katsauksen aiheen teoriaan sekä voimassa oleviin ...
 • Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 

  Koski, Joni (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyöni koskee rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä. Mielenkiintoni aiheeseen tulee työni kautta. Tutkimuksessani perehdyn lakipykäliin, tilastoihin, oikeustapauksiin sekä pohdin erilaisia uusia tapoja, ...
 • Tuotekustannuksien ja -kannattavuuksien selvittäminen toimintolaskennan avulla : case hautakivialan yritys 

  Suokko, Jani (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa hautakivialan yritykselle toimintolaskentamalli, jolla saatiin selvitettyä eri tuotteiden kustannukset ja kannattavuudet. Mallin rakentaminen oli yksi tutkimusongelma. Toisena ...
 • YRITYKSEN PERUSTAMINEN : Case X 

  Potoinen, Asser (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkitaan yrityksen perustamista Suomessa. Tutkimuksen taustalla on liikeidea, joka on tarkoitus konkretisoida yritykseksi. Koska yrityksen perustajilla ei ole kokemusta yritystoiminnasta, on tämän opinnäytetyön ...
 • Kabotaasikuljetusten vaikutukset Suomen maantiekuljetuksiin 

  Lähde, Johanna (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten kabotaasikuljetuksien asteittainen vapauttaminen on vaikuttanut Suomen maantiekuljetuksiin ja millainen sen vaikutus on tulevaisuudessa. Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, ...
 • Graafinen ohjeisto markkinoinnin ja brändin tueksi : Case Yritys X 

  Katajakoski, Henrietta (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on graafisen ohjeiston teko rakennusalan pienyritykselle. Kohdeyrityksellä ei ole ollut muutamaan vuoteen graafista ohjeistoa käytössä. Yrityksen visuaalinen ilme ei ole ollut yhtenäinen ja tarve ...
 • Perehdytysopas kansainvälisen yrityksen tilaustenkäsittely-yksikköön 

  Marttunen, Emilia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan tilaustenkäsittely-yksikön perehdytyksen kehittämistä perehdytyssuunnitelman avulla. Toimeksiantajana toimii kansainvälisesti toimiva energia-alan yritys. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ...
 • Lapsen oikeus saada hoitoa ja diagnoosi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön (ADHD) 

  Jääkallio, Janita (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, jonka yleisimmät piirteet ovat ylivilkkaus, tarkkaamattomuus ja impulsiivisuus. ADHD johtuu lievästä aivotoiminnan ...
 • Lentomatkustajan oikeuksien toteutuminen kuluttajariitalautakunnan ratkaisujen valossa 

  Nicoli, Linda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee lentomatkustajien oikeuksien toteutumista kuluttajariitalautakunnan ratkaisujen valossa. Opinnäytetyössä selvitetään millaisissa tilanteissa korvausta matkan viivästymisestä voi saada, mikäli ...
 • Alkuperätodistusten sähköistyminen Suomen näkökulmasta 

  Ojala, Amanda (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin alkuperätodistusten käsittelyn sähköistymisen vaikutuksia Suomessa. Aihe on ajankohtainen, sillä digitalisaatio on vaikuttanut viime vuosien aikana jokaiseen toimialaan tuoden mukanaan ...
 • Yhteiskuntavastuu ja -raportointi : Tarkastelussa suomalaiset pk-yritykset 

  Sui, Matias (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, missä määrin yhteiskuntavastuu ja -raportointi näkyvät suomalaisten pk-yritysten arjessa. Tavoitteena oli saada tietoon, mitkä yhteiskuntavastuun osa-alueet ovat yrityksillä ...

Näytä lisää