Uusimmat viitteet

 • Projektinhallinta rakennushankkeessa 

  Kivimäki, Juha (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on projektinhallinta rakennushankkeessa. Projektinhallinta tässä työssä tarkoittaa yrityksen toimintatapaa, dokumenttien hallintaa ja tiedonja-koa eri osapuolten välillä. Tutkimusongelmana nähtiin ...
 • Rakennusvalvonnan rooli energiatehokkuuden parantamisessa 

  Bodbacka, Rune (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Energiatehokkuudesta kerrotaan jatkuvasti otsikoissa. Energiatehokkuus ja rakentaminen kokonaisuudessaan ovat yhä tärkeämmässä roolissa, kun siirrytään kohti nollaenergiarakentamista. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ...
 • Rakennusalan työsaliopetuksen kehittäminen perustutkinnossa 

  Hasunen, Teijo; Rantonen, Martti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Vaasan ammattiopisto on Pohjanmaan suurin kaksikielinen ammattioppilaitos. Vaasan ammattiopisto kouluttaa rakennusalan perustutkintoon johtavaa koulutusta. Uusi työsali saadaan käyttöön 2016 ja uusiin tiloihin saadaan ...
 • Työturvallisuuden parantaminen oppilastyömailla 

  Kontiainen, Tero (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön aiheena on työturvallisuuden parantaminen Vaasan ammattiopiston oppilastyömailla. Hankkeen tarkoituksena on tutkia ja kehittää työturvallisuutta ammattiopiston työmailla. Työturvallisuus on erittäin tärkeä ...
 • Rakennusten turvallisuus Kauhajoen kaupungin omistamissa kiinteistöissä 

  Törrönen, Hannu (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka tavoitteena on selvittää ja arvioida löytyykö Kauhajoen kaupungin omistamien kiinteistöjen turvallisuudessa puutteita tai uhkatekijöitä. Kehittämistehtävä on ...
 • Vähäliikenteisten päällystettyjen teiden kunnossapitoselvitys 

  Penttilä, Pia (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella on vähä-liikenteisiä päällystettyjä teitä kaikkiaan n. 850 km. Näillä teillä haasteen muodos-taa tulevaisuuden kunnossapito. Suurin osa tiestöstä on ...
 • Kerrostalon tiiviysmittaus 

  Korpi, Mika (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä toteutettiin kerrostalon tiiviysmittaus sekä huoneisto-, että talo-kohtaisena mittauksena. Huoneistokohtaisia mittauksia kohdetalossa toteutettiin kaiken kaikkiaan 20 kappaletta, mikä on 39 % talon 51 ...
 • Aloitusmalli Tekla Structures -ohjelmistoon 

  Lauttamus, Sami (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyöni käsittelee Tekla Structures -ohjelmiston aloitusmallia. Tekla Structures on tietomallinnusohjelmisto, jota yrityksemme Contria Oy käyttää. Tekla Structuresissa ei ole ollut yhtenäistä aloitusmallia. ...
 • Työssäoppimisen ja näyttöjen kehittäminen rakennusalan ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan näkökulmasta 

  Huhtala, Janne (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämä opinnäytetyö on tehty syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana. Opinnäytetyön tarkoituksena oli työssäoppimisen ja näyttöjen kehittäminen. Siinä on esitelty ammatillisten perustutkintojen muodostumista, näyttöjä, työssäoppimista ...
 • Liittopilarin käyttö kehärakenteen osana 

  Mannersuo, Jarkko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Työn tavoitteena oli laatia excel-taulukkolaskentaohjelma, joka tukee päivittäistä rakennesuunnittelijan työtä suunniteltaessa teollisuushallin runkorakenteita. Excel-pohja laskee varsinaista lopullista rungon mitoittamista ...
 • Maarakentajan koulutusohjelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö : Case-Pirkanmaan ammattiopisto 

  Välimäki, Martti (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella minkälaisia työelämäyhteistyön mahdollisuuksia ammatillisella oppilaitoksella ja työelämällä on olemassa. Lisäksi tämän opinnäytetyön puitteissa tutkittiin millaista ammatillista ...
 • Tietotekniikan hyödyntäminen katutoimessa 

  Raja-aho, Jukka-Pekka (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia tietotekniikan tehokasta hyödyntämistä kunnallistekniikan kuntaorganisaatiossa. Tietotekniikalla tässä työssä tarkoitetaan kaikkia tietojärjestelmiä, ohjelmistoja ja sovelluksia joita ...
 • Tiemerkintöjen tietopalvelusovellus Vaasan tiepiirin alueella 

  Kulmala, Timo (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyön tavoitteena on testata uuden Tiemerkintöjen tietopalvelusovelluk-sen käyttökelpoisuutta sekä esittää Vaasan tiepiirin nyky- ja tavoitetilanne tiemerkintöjen osalta. Vastaavasti tätä tietoa käytetään lähtökohtana ...
 • Talonrakentajien työelämävalmiudet Etelä-Pohjanmaalla nyt ja tulevaisuudessa 

  Rajala, Jarkko (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Kehittämistehtävän tavoitteena oli tarkastella, mihin talonrakennusala kehittyy tulevaisuudessa. Tarkoituksena oli selvittää sekä työn suorittamiseen vaadittavia tiedollisia että taidollisia valmiuksia. Työllä kartoitettiin ...
 • Muuttuvan organisaation merkitys työhyvinvoinnille 

  Saari, Erkki (Vaasan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten muuttuva organisaatio vaikuttaa henkilökunnan työhyvinvointiin. Tutkimustapauksena tässä on ammatillinen oppilaitos, joka on liittynyt isompaan koulutuskuntayhtymään. ...

Näytä lisää