Uusimmat viitteet

 • Kiusaamista vastaan - työkalu yläkouluille 

  Ojala, Milla; Salo, Anna-Sofia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda yläkoulujen opettajien käyttöön työkalupaketti, jonka avulla nuorten kanssa käsitellään kiusaamista, ja siihen liittyviä asenteita. Työkalupaketti sisältää kaksi opettajan pitämää ...
 • Lapsilähtöisyyden toteutuminen vuoropäiväkodin arjessa 

  Törmälä, Tiia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni Lapsilähtöisyyden toteutuminen vuoropäiväkodin arjessa tavoitteena oli tutkia ja tarkastella lapsilähtöisyyttä ja sen toteutumista Päiväkoti Pörriäisessä. Opinnäytetyössä selvitettiin työntekijöiden kokemuksia ...
 • Autismikirjon naiset ja äitiys 

  Kraappa, Minna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa autismikirjolla olevien äitien tämän hetkistä jaksamista sekä heidän kokemiaan haasteita. Samalla selvitettiin myös mitä mahdollisia palveluita kyseessä olevat äidit käyttävät, ...
 • Työvälineitä päiväkodin henkilökunnalle kielellisten erityisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja niissä tukemiseen 

  Hatulainen, Niina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli vastata Etanatien päiväkodin tarpeeseen ja kehittää kielellisiä erityisvaikeuksia ennaltaehkäiseviä ja tukevia työvälineitä päiväkodin henkilökunnalle. Opinnäytetyön ...
 • Kuvataideterapeuttinen toiminta erityisherkkien asiakkaiden vertaistukiryhmässä 

  Hilden, Katja; Kaarna, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyönä toteutetun kehittämistyön tarkoituksena oli selvittää, miten kuvataideterapeuttinen toiminta sopii erityisherkille, sekä luoda kuvallisen ilmaisun kautta toteutettavaa vertaistuellista ryhmätoimintaa. Tämä ...
 • Valma-yhteisökuntoutustyön kehittäminen työskentelykansion avulla 

  Talvio, Mari (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tein opinnäytetyönäni työskentelykansion Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n Valma-yhteisökuntoutukseen. Valma-yhteisökuntoutus on tavoitteellista ja suunnitelmallista lapsiperheiden kanssa tehtävää työtä. Työ perustuu ...
 • SATAKUNNAN MONIKULTTUURIYHDISTYS RY: N VAIKUTUS MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEEN – tarkastelussa suomen kielen taito ja sosiaaliset verkostot 

  Viitala, Maija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen vaikutusta maahanmuuttajien kotoutumiseen. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, mitkä yhdistyksen tuottamat palvelut ovat edistäneet maahanmuuttajien ...
 • Kuvataideterapeuttinen menetelmä aikuispsykiatrian asiakkaiden kuntoutumisen tukena : Kuvataideterapeuttinen menetelmä 

  Kuusisto, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on: kuvataideterapeuttinen menetelmä aikuispsykiatrian asiakkaiden kuntoutumisen tukena. Opinnäytetyö tehtiin Satakunnan sairaanhoitopiirille. Tavoitteena oli esitellä sitä, miten taide voi toimia ...
 • Ryhmän hyvinvoinnin edistäminen yhteisen toiminnan avulla 

  Westerlund, Aino (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli ryhmäytyminen ja sen tavoitteena oli parantaa toimintaan mukaan valitun ryhmän ryhmähenkeä ja edistää ryhmän hyvinvointia. Ryhmä valikoutui Kuninkaanhaan koulun henkilökunnan valinnan perusteella. ...
 • Taideterapeuttisen ryhmätoiminnan kokemukset psykososiaalisen kuntoutuksen osana 

  Tuominen, Johanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa taideterapeuttisia ryhmätapaamisia lyhytaikaisen psykososiaalisen tuen tarpeessa oleville aikuisille. Tarkoituksena oli saada kokemuksellista tietoa siitä, minkälainen ...
 • Liikunnan yhteys lapsen sosiaalisiin taitoihin 

  Raitokari, Maija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössäni havainnoin liikunnan yhteyttä lapsen sosiaalisiin taitoihin. Selvitin, voiko liikunnalla olla myönteisiä vaikutuksia lapsen sosiaalisiin taitoihin, ja jos on, niin miten ne ilmenevät. Samalla selvitin ...
 • Vanhempien kasvatuspäämäärien tukeminen päiväkodissa 

  Paukkio, Milja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkittiin päiväkotilasten vanhempien kasvatuspäämääriä ja kokemuksia niiden tukemisesta päiväkodissa. Tutkimuksella pyrittiin myös selvittämään vanhempien kehitysideoita heidän kasvatuspäämääriensä tukemiseksi ...
 • Asiakastyytyväisyyskyselyn kehittäminen Svenska Barnträdgården i Björneborg päiväkodille 

  Lågland, Marie (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoitus oli kehittää asiakaspalautemenetelmä Svenska Barnträdgården i Björneborg päiväkodille. Tämän kehittämistyön tarve oli käynyt selväksi Porin kaupungin palvelusetelin käyttöönoton myötä. Palvelusetelillä ...
 • Koulukiusaamisen monet kasvot 

  Viitanen, Michelle (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Kuninkaanhaan koulun yhdeksäsluokkalaisten tunteita, ajatuksia ja mielipiteitä koulukiusaamiseen liittyen. Tutkimuksessa selvitettiin kiusaamisen yleisyyttä, kiusaamisen eri rooleja, ...
 • Huumeidenkäyttäjien väkivaltakokemukset ja turvallisuuden tukeminen 

  Purhonen, Roosa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä huumeidenkäyttäjien käsityksiä ja kokemuksia turvallisuudesta, turvattomuudesta ja huumeidenkäyttöön liittyvästä väkivallasta. Sillä selvitettiin myös tämän asiakasryhmän ajatuksia ...

Näytä lisää