• 2-3-vuotiaiden lasten kielen kehityksen tukeminen musiikillisin keinoin 

   Hakamäki, Sanna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena on 2-3-vuotiaiden lasten kielen kehityksen tukeminen musiikillisin keinoin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tarkastellaan 2-3-vuotiaiden lasten kielenkehitystä ja siihen vaikuttavia ...
  • A-klinikan palveluohjaus- yhteistyökumppaneiden näkökulmia 

   Kilpinen, Essi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli tarkastella Forssan A-klinikan yhteistyökumppaneiden näkökulmia palveluohjauksesta sekä kokemuksia yhteistyöstä A-klinikan palveluoh-jauksen parissa. Tavoitteena oli tarkastella yhteistyökumppaneiden ...
  • AAC-menetelmien käyttö Antinkartanon kuntoutusyksikkö Katajassa 

   Laakso, Anna-Leena (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä kuvataan mitä ovat puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät, ketkä niitä käyttävät ja miten kehitysvammaiset ihmiset kommunikoivat. Edellä mainittuja asioita tutkittiin, koska tehtiin ohjeistus ...
  • Aggression Replacement Training alakoulussa 

   Tuominen, Tarja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli testata Aggression Replacement Training (ART) -menetelmän soveltuvuutta alakouluikäisille erityistä tukea vaativille oppilaille. Projekti toteutettiin yleisopetuksen pienryhmässä, jossa opiskeli ...
  • AIKA SANATON – SANATON AIKA : Sanattoman viestinnän merkitys toimivan vuorovaikutuksen luomisessa 

   Heino-Kuoppamäki, Henna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää millainen merkitys sanattomalla viestinnällä on uuden asiakasryhmän kanssa syntyvään vuorovaikutussuhteeseen. Ajatuksena oli myös tutkia voiko sanatonta viestintää käyttää ...
  • Ammatillisen tukihenkilötyön kokemuksia Rauman kaupungin lastensuojelussa 

   Tuominen, Hannu (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössäni selvitin kokemuksia Rauman kaupungin lastensuojelussa toteutetusta ammatillisesta tukihenkilötoiminnasta. Selvitin, millaiseksi ammatillisen tukihenkilön työ on koettu ja onko tuen määrä ollut riittävää. ...
  • Ammatillisen vuorovaikutuksen tukeminen ohjaustyössä 

   Lappalainen, Sari; Kurppa, Jatta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Sen aiheena oli ammatillisen vuorovaikutuksen tukeminen ohjaustyössä. Tavoitteena oli herättää ajatuksia ja laajentaa näkökulmaa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa. ...
  • Ammattiavun ja vertaistuen (AA) merkitys osana nimettömien alkoholistien raitistumista 

   Kontto, Niina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, mikä merkitys ammattiavulla ja vertaistuella (AA – Nimettömät Alkoholistit) on nimettömien alkoholistien raitistumisessa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää polkuja AA:han: mitä ...
  • Asiakaslähtöisyys ja sosiaalinen tuki toimintakeskus Merituulessa 

   Lehtola, Tuuli (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö on tutkimus, jonka kohteena on Rauman sosiaalisen tuen keskus -hanke. Hanke on kehittämisosio Länsi-Suomen Kaste -hankkeesta; Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille. Tutkimuksen tarkoituksena ...
  • Asiakastyytyväisyyden tutkiminen yksityisessä päiväkodissa 

   Venäläinen, Mila (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytteessä tarkastellaan yksityisen päiväkodin laatua vanhempien näkökulmasta. Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen tehdään vanhemmille suunnatun kyselylomakkeen avulla. Opinnäytetyössä kehitetään päiväkoti Innowonnille ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely DiaMuistin asiakkaiden omaisille 

   Väisänen, Reetta (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Länsi-Suomen Diakonialaitoksen alaisuudessa toimivan DiaMuistin toimintaa ja erityisesti sen asiakastyytyväisyyttä. Tavoitteena oli saada selville, mihin DiaMuistin asiakkaiden ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Sillanpielen toimintakeskuksen palveluista 

   Merimaa, Maria (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia asiakastyytyväisyyttä ja palvelun vaikuttavuutta Sillanpielen toimintakeskuksessa. Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat päihdekuntoutujat. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa hyödyllistä tietoa ...
  • Asiakasyhteistyökysely sosiaalityöntekijälle 

   Plihtari, Tarja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli saada aikaan arviointilomake, jolla sosiaalityön-tekijöiltä saadaan palautetta Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n nuorten tuetun asumi-sen toiminnasta. Opinnäytetyönä toteutetun ...
  • Asiakkaiden kokemuksia lapsiperheiden kotipalvelusta Porin seudulla 

   Virtanen, Elisa (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden kokemuksia lapsiperheiden kotipalvelusta Porin seudulla. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään mistä syistä johtuen perheet ovat hakeneet kotipalveluapua, millaista apu ...
  • Asiakkaiden tyytyväisyys Rauman päihdeklinikan päivystysvastaanottoon 

   Huhtala, Emilia (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä Rauman päihdeklinikan päivystysvastaanottoon. Tarkoituksena oli selvittää 1) minkä syiden takia asiakkaat olivat hakeutuneet päihdeklinikalle ja ...
  • Asumisvalmennusyksikkö Kätsän yhteisöllisyyden malli 

   Immonen, Niina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2007)
   Opinnäytetyöprojektin tarkoituksena oli luoda yhteisöllisyyden malli itsenäistymisvaiheessa oleville nuorille ja mielenterveyskuntoutujille tuettua asumista tarjoavalle asumisvalmennusyksikkö Kätsälle. Yhteisöllisen ...
  • Autismin kirjon kohtaaminen lastensuojelulaitoksissa 

   Lukka, Krista; Raitanen, Jenna (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata autismin kirjon ilmenemistä ja kartoittaa autismin kirjon piirteissä helpottavia työmenetelmiä Satakunnan alueen lastensuojelulaitoksissa. Lisäksi opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Autistinen lapsi päivähoidossa 

   Tamminen, Eveliina (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli autistisen lapsen tukeminen ja huomioiminen päivähoidossa. Työn tavoitteena oli koota tiivis ja informatiivinen tietopaketti, joka käsittelee mitä autismi ja lapsuusiän autismi on, mitä tukimuotoja ...
  • Autonominen työvuorosuunnittelu työhyvinvoinnin välineeksi Pappilanlammen palvelukeskuksessa 

   Ojalehto, Suvi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli autonomisen työvuorosuunnitteluun liittyvän projektin käynnistäminen ja kuvaaminen Pappilanlammen palvelukeskuksessa. Tehtävänäni oli kouluttaa henkilökunta autonomisen työvuorosuunnittelun ...
  • Avaimia monikulttuurisuuskasvatukseen 

   Aaltonen, Heidi (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opas monikulttuurisuuskasvatuksessa hyödynnettäväksi lasten parissa työskenteleville. Suomi ja vastaavasti lasten kasvuympäristö monikulttuuristuu nopeasti kasvavan maahanmuuton ...