Uusimmat viitteet

 • Ohjekirja kasvavalle yritykselle : Case: Varpaisjärven Pesula Oy 

  Häkli, Samuli; Pietikäinen, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Varpaisjärven Pesula Oy:n yrittäjälle helppokäyttöinen opas, jonka avulla yrityksen liiketoimintaa pystytään seuraamaan ja kasvattamaan. Toimeksiantaja halusi, että opas on ajatuksia ...
 • SOSIAALISEN MEDIAN TAVOITTEELLINEN HYÖDYNTÄMINEN JA MITTAAMINEN YRITYKSEN MARKKINOINNISSA. 

  Räsänen, Tommi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää ja mitata tavoitteellisesti yrityksen markkinoinnissa. Sosiaalisen median hyödyntämistä ja tavoitteiden luomista käytiin läpi markkinoinnin ...
 • Vuorotyön vaikutus työntekijän vuosiansioon : Puuliitto ry / Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus 

  Natunen, Anna-Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on vuorotyön vaikutus palkansaajan kokonaisvuosiansioon. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksi-antona Puuliitolle, keskeisenä tutkimuskohteena oli mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimus. Teollisuudessa ...
 • Etäjohtaminen uudistumisessa : Case: Kela 

  Viskari, Juuso; Ollikainen, Erik (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena on etäjohtaminen uudistumisessa. Opinnäytetyön toimeksiantajan on Kansaneläkelaitos, eli Kela. Työssä selvitämme etäjohtamisen eri muotoja ja käytäntöjä. Työn viitekehys rakentuu aiemman teoriatiedon ...
 • Innovaatioiden johtaminen itäsuomalaisissa pk-yrityksissä 

  Herlin, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Innovaatioiden johtaminen itäsuomalaissa pk-yrityksissä opinnäytetyön tutkimus toteutettiin syksyn 2017 aikana. Tutkimuksessa käytettiin internet-pohjaista kyselylomaketta kvantitatiivista tutkimusmenetelmää ...
 • Pankin kassapalveluasiakkaiden siirtyminen digiaikaan 

  Tossavainen, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Ylä-Savon Osuuspankin Kiuruveden konttorille tietoa konttorin kassapalveluissa asioivien yksityisasiakkaiden asiakaskäyttäytymisestä. Työn tuloksia hyödynnetään konttorissa ...
 • Digitaalisuus apuvälineenä myynnin johtamisessa 

  Naukkarinen, Ilona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe on digitaalisuus apuvälineenä myynnin johtamisessa. Opinnäytetyö on teoriakatsaus ja kvalita-tiivinen tutkimus aiheesta, jossa tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Haastattelut suoritettiin ...
 • Aktiivisen tuen keskustelut : Esimies työhyvinvoinnin johtajana 

  Vainikainen, Laura (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan työntekijän kykyä selviytyä työtehtävistään. Yleensä työntekijän työkyky ei pysy samanlaisena koko työuran ajan vaan siinä tapahtuu muutoksia. Työntekijän työkyky voi heikentyä tilapäisesti, ...
 • Suunnitelmallisen brändin hyödyntämisen merkitys – Brändioppaan rakenne ja sisältö 

  Sorvali, Tiia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee brändin merkitystä, erityisesti pk-yritysten ja aloittavien yritysten näkökulmasta. Työ avaa brändiä käsitteenä sekä sen johdonmukaiseen rakentamiseen ja johtamiseen liittyvää teoriaa. Näkökulmani ...
 • Strategian maastouttaminen lastensuojelun perhetyön yksikköön tuloskorttia hyödyntäen 

  Jääskeläinen, Seija (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kuopion Kaupungin strategia on laadittu vuonna 2010 ja se on voimassa vuoteen 2020 saakka. Strategian maastouttaminen on jäänyt pääosin esimiestasolle eikä strategia siten ole juurikaan tavoittanut työntekijätasoa. ...
 • Yhteiskuntavastuu ja verotus 

  Valta, Rose (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Yhteiskuntavastuu on ollut osa yritysmaailmaa aina 70-luvulta lähtien, mutta viime vuosina se on alkanut saada entistä suurempaa merkitystä. Globalisaation takia vastuullisuuden laiminlyönnit leviävät nopeasti ympäri ...
 • Kahden erilaisen metsätalouden liiketoimintamallin vertailua business model canvasin avulla 

  Mäkinen, Teemu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on pohtia toimivan liiketoimintamallin mahdollisuuksia metsätaloudessa. Työssä verrataan keskenään kahta erilaista liiketoimintamallia, joista on tarkoitus löytää paremmin käytäntöön soveltuva ...
 • Vasta-aloittaneen mikroyrityksen strategiasuunnitelma 

  Kurppa, Tiia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on laadittu toimeksiantona paikalliselle Raikas Ravinto nimiselle yritykselle, joka aloitti toimintansa kesäkuussa 2017. Työn tarkoituksena oli laatia yritykselle liiketoiminnan tueksi strategiasuunnitelma, ...
 • Vapaaehtoistoiminnan arvottaminen 

  Tikkanen, Eleonora (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena on vapaaehtoistoiminnan arvottaminen. Työn toimeksiantajana toimii Pohjois-Savon Syöpäyhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea syöpäpotilaita ja heidän läheisiään. Pohjois-Savon ...
 • Leijonaliiga motivoinnin työkaluna 

  Pääkkö, Aki; Karvinen, Olli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli Leijonaliiga motivoinnin työkaluna. Opinnäytetyö toteutettiin kehitystyönä Rainmaker Oy:lle. Tavoitteena oli löytää Rainmakerin luomasta Leijonaliigasta kehittämiskohteita. Leijonaliiga on Rainmakerin ...

Näytä lisää