Uusimmat viitteet

 • Selvät sävelet -keinoja yhteisyrittämisen suunnitteluun 

  Rönkkö, Tero; Rönkkö, Eeva (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Nykyään moni maatalousyrittäjä pohtii tulevaisuuttaan. Yrityksen pitkäaikainen kehittäminen vaatisi mittavia rakennusinvestointeja, joita rajoittaa taloudellisen panostuksen lisäksi riittämätön peltoala. Usein maatalousyrittäjän ...
 • Joustavien opintopolkujen kehittäminen : Ylä-savon ammattiopiston luonnonvara-alan yhteiset oppimisalustat 

  Nasrelarab, Satu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena oli vastata haasteisiin yksilöllisistä, ajasta ja paikasta riippumattomista mahdollisuuksista suorit-taa opintoja omaan tahtiin sekä vähentää aiemmin erikseen eri ryhmille pidettyjen tuntisisältöjen ...
 • Vasikat tuotantoeläimiksi : Tilastot rahaksi Nurmeksessa 

  Saatsi, Esko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maailma muuttuu ja siinä mukana myös Suomi. Suomi on kansainvälisillä maatalousmarkkinoilla pieni toimija. Toi-miva ja omavarainen kotimainen maatalous- ja elintarviketuotanto on tärkeä niin kansalaisten kuin myös ...
 • Biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen käsittely : Rakeistaminen ja kemiallinen separointi 

  Laakso, Jenni; Kanninen, Johanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maataloudessa syntyvät lantamäärät lisääntyvät tilakokojen kasvun myötä. Lannan sisältämät ravinteet tulisi hyödyntää lannoitteena entistä tehokkaammin. Lannassa on kierrätyspotentiaalia, jonka tarjoamia mahdollisuuksia ...
 • Alkutuotannon kyberjohtamisen toimintaympäristö 

  Laajalahti, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kyberjärjestelmät kehittyvät yksittäisistä erillisistä kohti verkottunut järjestelmien ekosysteemiä. Tässä työssä kuvataan alkutuotannon kyberjohtamisen toimintaympäristön kehittämistä ja siihen liittyviä teknisiä ...
 • Big data päätöksenteon apuvälineenä kasvinviljelytilalla 

  Riikonen, Aila (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Big Data ja IoT (internet of things) -teknologian hyödyntäminen avaa uusia mahdollisuuksia kasvinviljelytilan prosessien arvioimiseen ja tilan johtamiseen. Big Data on termi tiedostoille, jotka ovat niin isoja tai ...
 • Kestävä kehitys hevosalan ammatillisessa oppilaitoksessa : Case: Kpedu Kaustisen toimipaikka 

  Olkinuora, Reetta (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kestävä kehitys on tunnettu terminä vain reilu kaksikymmentä vuotta, mutta sen juuret menevät syvemmälle hevostalouden perinteisiin. Kestävään kehitykseen yhdistetään ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kult-tuurinen ...
 • Täydentävien ehtojen valvontojen yhdistäminen 

  Toropainen, Leeni; Nuutinen, Arja (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Monet valvontaviranomaiset valvovat maatilojen toimintaa. Esimerkiksi täydentävien ehtojen merkinnän ja rekisteröinnin valvontaa tekevät ELY-keskuksen tarkastajat, kun taas eläinten hyvinvoinnin valvontaa tekevät ...
 • Asiantuntijatyö ja avainasiakastoiminta ProAgria Pohjois-Savossa 

  Antikainen, Paula (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Asiantuntijoita työskentelee yhteiskunnan kaikilla sektoreilla, myös maataloudessa. Asiantuntijuuteen kuuluu keskeisenä osana oman alan tiedon soveltaminen ja ongelman ratkaisu. Maatalous- ja puutarhayritysten määrä vähenee ...
 • Ravihevostenhoitajan näyttöjen kehittäminen ja yksilölliset opintopolut 

  Kettunen, Kirsi-Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Hevostalouden ammatillinen koulutus on ollut melkoisen muutoksen edessä vuodesta 2015 lähtien. Ammatillisessa opetuksessa on siirrytty opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen ja opiskelijalähtöiseen opetukseen. ...
 • Vasikkakuolleisuuden hallinta lypsykarjatilalla tilakoon kasvaessa - Case Lampela 

  Sirviö, Henna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Lehmävasikat ovat maidontuottajan aarteita. Niiden varassa lepää tilan tuotannon tulevaisuus. Vasikan elämän alkutaival on täynnä vaaroja, joiden eliminointi on hoitajan tärkein tehtävä. Onnistunut alku antaa vasikalle ...
 • Mikä motivoi? : Tutkimus alan ammatillisista tapahtumista maatalousyrittäjille 

  Nieminen, Satu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aihe on lähtöisin työelämän tarpeesta tutkia maatalousyrittäjien motivaatiota osallistua heille tarjottaviin alan ammatillisiin tapahtumiin. Tutkimuksen tilaajana oli Pyhäjärven kaupungin maaseututoimi. ...
 • Tuotantoeläinten hoidon opetuksen kehittäminen : Ylä-Savon ammattiopisto, Peltosalmi 

  Virtanen, Johanna; Kallionpää, Päivi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Ammatillinen koulutus on murrosvaiheessa ja opetus on siirtymässä yhä enemmän opiskelijalähtöiseksi lähelle työ-elämää. Koulutuksen järjestäjän tulee mahdollistaa erilaiset suoritustavat ja varmistaa jokaisen yksilöllinen ...
 • Limousin -rotuisen uudistushiehon valintaprosessin kehittäminen 

  Hööpakka, Ulla (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Emolehmätuotannossa yksi tärkeimmistä asioista on tuottava karja. Oikein suunnitellun ja toteutetun ruokinnan sekä hoidon lisäksi kannattavuuteen vaikuttaa eläinaineksen laatu. Hyvään eläinainekseen pyrkiminen on pitkäaikainen ...
 • Koneiden käyttöasteen vaikutus säilörehun tuotantokustannukseen 

  Piippo, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
  Suomessa on runsaasti tutkittu muuttuvien kustannusten ja satotason vaikutusta säilörehun tuotantokustannukseen. Vähäisemmällä tutkinnalla sen sijaan on ollut mikä on konekustannusten osuus tuotantokustannukseen ja kuinka ...

Näytä lisää