Uusimmat viitteet

 • Paloturvallinen maatila : opas paloriskien ehkäisyyn 

  Visuri, Aatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa maatalousyrittäjille opas, jota hyödyntäen voidaan tehokkaasti ehkäistä tulipaloja maatila ympäristössä. Opas pitää sisällään maatiloilla yleisimmin ilmenevät paloriskit sekä tarjoaa ...
 • Palonvaarojen ja muiden onnettomuusriskien tunnistaminen osana asumisen turvallisuutta 

  Kylälammi, Lassi; Uurasmaa, Severi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pelastuslain 379/2011 42 § käsittelee viranomaisten velvollisuutta ilmoittaa havaitsemistaan ilmeisistä palonvaaroista ja muista onnettomuusriskeistä alueen pelastusviranomaiselle. Pirkanmaan pelastuslaitoksella oli ...
 • Palo-osastoinnin luotettavuus 

  Minkkinen, Mikael (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Palo-osastointi on tehokas rakenteellinen keino rajata palon leviämistä, vahinkoja ja henkilöturvallisuusriskiä sekä parantaa palokunnan toimintaedellytyksiä. Rakenteelliset tai rakennuksen käyttäjistä johtuvat virheet ...
 • Täydentävät sammutusmenetelmät huoneistopalossa 

  Kuoppamäki, Toni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä käsiteltiin millaisia täydentäviä sammutusmenetelmiä voidaan käyttää huoneisto-paloissa Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimintaympäristössä. Perinteisesti huoneisto-paloissa savusukeltajat tunkeutuvat palavaan ...
 • Opas pelastajakurssin kuntotesteihin osallistuville 

  Lintula, Tuomas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kuntotesteihin valmistava opas pelastajakurssille hakeville. Opas sisältää tietoa pelastajan ammatista sekä Pelastusopiston kuntotesteistä ja niihin valmistautumisesta. Työn ...
 • Polttoaineen jakelusuunnitelma normaaliolojen häiriötilanteissa 

  Helkaharju, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä uusi polttoaineen jakelusuunnitelma Pohjanmaan pelastuslaitokselle normaaliolojen häiriötilanteisiin. Tämän suunnitelman valmistuminen edisti merkittävästi Pohjanmaan pelastuslaitoksen ...
 • ONNETTOMUUSTIEDOTTAMISEN ORGANISOINTI PELASTUSLAITOKSELLA 

  Ruokolainen, Mika (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten onnettomuustiedottaminen on organisoitu pelastuslaitoksilla. Työn päätavoite oli koota onnettomuustiedottamiseen liittyvä lainsäädäntö, ohjeistus sekä ulkoiset odotukset ...
 • Automaattisia paloilmoittimia koskevien tietojen keräys, käsittely ja käyttö pelastuslaitoksilla 

  Kuosmanen, Markus (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ajatus opinnäytetyöhön heräsi työskennellessäni hätäkeskuksessa ilmoitinlaitteiden parissa. Pelastuslaitoksien ja hätäkeskusten yhteistyö oli hyvin erilaista. Eri pelastuslaitosten tietojen keräys ja käsittely olivat hyvin ...
 • Suomen kansainvälisen pelastustoiminnan ja sen kansallisen hyödyntämisen arviointimittariston kehittäminen 

  Vehviläinen, Janne (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kansainvälinen pelastustoiminta on tärkeä osa Suomen pelastustoimea. Suomi valmistautuu antamaan ja myös vastaanottamaan kansainvälistä apua. Kansainväliseen pelastustoimintaan valmistautuminen ja osallistuminen tukee ...
 • Sopimuspalokuntalaisten koulutuksen kehittäminen Jokilaaksojen pelastuslaitoksella 

  Heikkilä, Matti (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten Jokilaaksojen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntalaisten koulutusta ja heidän osaamistaan voitaisiin kehittää. Tämän vuoksi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntalaisilla ...
 • Hyvän hallinnon toteuttaminen pelastusviranomaisen valvontatyössä 

  Hynninen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota ohjeita pelastusviranomaisten suorittamaan hyvän hallinnon mukaiseen valvontatyöhön, joka perustuu pelastuslakiin ja lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn ...
 • Pelastusalan työturvallisuuskoulutus 

  Mikkonen, Jesse-Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa työturvallisuutta käsittelevä koulutusaineisto pelastusalan toimijoiden käyttöön. Koulutusaineiston tarkoituksena on antaa tietoa työsuojeluun liittyvistä asioista sekä pyrkiä ...
 • Pelastustoiminnan ja ensihoidon johtaminen viranomaisyhteistyötä edistävänä tekijänä 

  Ala-Kuusisto, Jonna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Pelastustoimi ja ensihoito kohtaavat yhteistoimintatehtävillä, joissa toimiminen edellyttää tietämystä ja ymmärrystä toisen toimialan toiminnasta. Pelastustoimen ja ensihoidon toimialojen keskinäisen tietämyksen ja ymmärryksen ...
 • Aluevalvonta ja turvallisuuspoikkeamasta ilmoittaminen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella 

  Lindroos, Ville (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuonna 2011 voimaan tullut pelastuslaki (379/2011) velvoittaa pelastuslaitokset laatimaan valvontasuunnitelman, jossa määritellään tehtävät palotarkastukset ja muu valvonta. Omavalvonnan käyttöönotto on luonut suuren määrän ...
 • Aurinkosähköjärjestelmien riskit pelastustoimelle 

  Läderberg, Vesa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Uusiutuvan energian käyttö on lisääntynyt viime vuosina, ja pelastustoimen on seurattava näiden teknologioiden kehitystä. Aurinkosähköjärjestelmä on nykyään melko yleinen pienissä kohteissa kuten kesämökeillä. Kuitenkin ...

Näytä lisää